Začalo to snom,  skončilo to rozvodom

„Mala som krásnych 18….“, začala pani Daniela rozprávať o svojom živote. Zamilovala sa a podobne to cítil aj jej partner. Po roku bola svadba a nastala túžba plniť si svoje spoločné sny. Trvalo to približne 3 roky. Narodili sa postupne 2 krásne deti a s manželom mali pocit, že sú tými najšťastnejšími ľuďmi na planéte. Ale pomaličky sa sen začal meniť na skutočnosť, ktorú sprevádzali mnohé nedorozumenia, či to bola otázka výchovy detí, spoločných aktivít, financovania života a mnohé iné. Ale pani Daniela to podľa jej slov považovala  na začiatku manželstva za normálu vec v ich spoločnom živote. Podobné situácie prežíva asi každý pár, preto to považovala za nepodstatné.

Prešlo niekoľko rokov a z bežných hádok sa stala rutina a po 18 rokoch keď dcéra odišla z domu si zrazu pani Daniela uvedomila, že už takto nevládze. Buď to boli ostré hádky alebo dlhé niekoľko týždňové mlčanie po hádke. Zrazu nemali spoločné aktivty ani témy a ona mala pocit, že človek s ktorým žije je úplne niekto iný než ten, za ktorého sa vydala.

Dospela k záveru, že požiada o rozvod, s ktorým na koniec súhlasil aj manžel. V tomto prípade je mediácia veľmi vyhľadávaná. Mediátor pomáha obom stranám dospieť k dohode ohľade starostlivosti o maloleté deti, vyživovacej povinnosti,  prípadne doriešenie BSM po rozvode alebo iných vecí, ktoré súvisia s rozvodom.

„Ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené, súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť a to z dôvodu,  že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“

Ak chcete zabezpečiť rýchly rozvod, je potrebné správne postupovať aj v súvislosti s podaním  na príslušný súd. Rýchly rozvod sa nedosiahne vtedy, ak manželia majú spoločné deti, ktoré sa narodili počas manželstva a pretrváva medzi nimi spor o tieto deti.

Ak obaja s rozvodom súhlasia ponúkame praktické rady ako postupovať.

Rozvod bod po bode:

 1. Návrh na rozvod manželstva musí v prvom rade mať správne označenie miestna príslušného súdu – podľa § 88 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku je vecne a miestne príslušný okresný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, potom je to súd v mieste bydliska odporcu  (nemusí to byť trvalý pobyt), a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa. Ak návrh na rozvod nebude správne napísaný, súd vyzve na jeho doplnenie prípadne úpravu. Výzva zo súdu príde cca do 2-3 týždňov, čím vlastne stratíte čas.
 2. Podať návrh na správny súd – ďalším kritériom návrhu na rozvod je podanie na správny súd. Prípade podania na nesprávny súd môžete podľa zákona stratiť až 3 mesiace.
 3. Označenie strán – navrhovateľ ten kto podáva žiadosť o rozvod a odporca – druhý z manželov.
 4. Opísanie priebehu manželstva (kedy, kde bolo uzavreté  a kde  je zapísané), uvedenie dôvodov rozvratu manželstva (je dôležité presne a jasne uviesť dôvody, ktoré viedli k ukončeniu manželstva a uviesť skutočnosti, v opačnom prípade sa môže stať, že vás súd nerozvedie).
 5. Čoho sa navrhovateľ domáha, alebo inak povedané petit (najdôležitejšou časťou návrhu na rozvod  je formulácia petitu, pretože ten určuje, čo je predmetom a v prípade, že ide o konanie, ktoré sa môže začať len na návrh, je súd týmto návrhom viazaný).
 6. Dátum a podpis.
 7. Návrh na rozvod musíte predložiť v potrebnom počte rovnopisov a príloh, tak aby jeden ostal na súde a zároveň aby každý účastník obdržal jeden rovnopis s prílohami, ak to je to nutné. V prípade ak bude tento rovnopis a prílohy vyhotoviť súd bude to na vaše trovy.
 8. Poplatok/ kolok,  je  podmienkou rozvodu je zakúpenie a nalepenie kolkov, ide o súdny poplatok za rozvod a to na prvý návrhu. Cena je 66€.
 9. Prílohy– podmienka rozvodu je aby ste priložili všetkých potrebné prílohy k návrhu na rozvod a samotný  návrh na rozvod v potrebnom počte. Pokiaľ s manželom nemáte maloleté deti, nemusíte súdu zasielať iné doklady ako sú napríklad príjem.  Súdu bude postačovať sobášny list v dvoch vyhotoveniach ( fotokópie). Návrh na rozvod doložte súdu v dvoch vyhotoveniach. Fotokópie nemusia byť úradne overené.
 10. Originál sobášneho listu si donesiete na súd. 
 11. Maloleté deti – v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví aj výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, určí, komu maloleté dieťa zverí od osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.
 12. Výživné – súd určí samotnú výšku výživného na maloleté dieťa. Na výživné má nárok aj rozvedený manžel/manželka, ktorý nie je schopný sám sa živiť. Súd určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného
 13. Súhlas oboch s rozvodom dokáže rozvod urýchliť – nie všetci sudcovia rozhodujú rovnako rýchlo. U niektorého súdu alebo sudcu môžete mať vec rozhodnutú aj do 1 mesiaca u iného môžete čakať aj 3 alebo až 5 mesiacov.
 14. Majetkové vyrovnanie – BSM je možné do 3 rokoch od rozvodu ale do budúcna sa plánuje legislatívna zmena, ktorou by sa spojilo rozvodové konanie  s konaním o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Toto spojenie rozvodu s konaním o vyporiadanie BSM by určite výrazne urýchlilo konania o majetkovom vyporiadaní po rozvode. Ale na druhej strane by došlo k spomaleniu  samotného procesu  s rozvodu.