Výživne na manželku? ÁNO!

Výživné môže byť zarátané do rozvodu manželov, ako aj po rozvode, niektorí ho nazývajú aj príspevok na výživu rozvedenej manželky.

Pani Svetlana sa rok po rozvode ocitla vo výrazne zlej finančná situácia,  preto oslovila mediátora o pomoc v otázke vyživovacej povinnosti manžela voči nej samotnej a to či má nárok a čo všetko je potrebné pre to urobiť.

Prvým a zásadným kritériom je, že je potrebné exmanžela požiadať o tento príspevok, inak návrh súd zamietne.

Mediácia je najlepšie možné riešenie, kde mediátor je odborník, ktorý na jednej strane dokonale ovláda mediačné techniky, komunikačné zručnosti ale zároveň pozná typológiu ľudí.

Podľa zákona o rodine životná úroveň manželov má byť v princípe rovnaká, prípadne totožná, preto ak manželia spolu už nežijú v spoločnej domácnosti alebo nehospodária, môže ktorýkoľvek z manželov požiadať príslušný súd o určenie manželského výživného. Súd ho nasledovne určuje v takej výške, aby zabezpečilo zhruba  rovnaké materiálne podmienky obidvoch manželov a súd prihliada aj na starostlivosť o domácnosť. V praxi to znamená, že v prípade, keď jeden partnerov zarába výrazne viac ako druhý a z tejto sumy neposkytuje manželke primeranú časť peňazí, súd ho môže zaviazať, aby platil primeranú sumu. Súd však môže prihliadať aj na dobré mravy.

Nárok na uvedený príspevok rozvedenej manželky umožňuje  si ho uplatniť kedykoľvek po rozvode a následné zaniká, ak žena uzavrie nové manželstvo. Uvedený príspevok na výživu rozvedeného možno priznať najdlhšie na 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Len vo výnimočných prípadoch  môže  súd túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvode manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

Výživné na manželku má prednosť pred vyživovacou povinnosťou detí voči svojím rodičom ako aj pred vyživovacou povinnosťou rodičov voči deťom.

Žiadny zo spôsobov úpravy BSM  (napr. zrušenie, zúženie) nemá vplyv na existenciu a rozsah vyživovacej povinnosti manželov.

Navrhovateľ(ka) v konaní o určenie výživného je v plnom rozsahu oslobodená od platenia súdneho poplatku. Ak súd návrhu vyhovie a určí vyživovaciu povinnosť, zaplatí povinný t.j. manžel podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť, ak nie je tiež od poplatku oslobodený.

Ustanovenia v zákone o rodine:

§ 71 (1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. (2) Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

§ 72 (1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

Na ako dlho Vám môže súd priznať tento príspevok?

§ 72 (3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

Kedy zaniká nárok na výžine jedného s manželov?
§73 Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

Podmienky, v žiadosti o výživné na manžela/ku?

  1. Podmienkou je, že ste boli manželia. Spolužitie partnerov v jednej domácnosti, ani dlhoročné, nestačí.
  2. O tento príspevok môžete požiadať po právoplatnosti rozsudku o rozvode.
  3. O tento príspevok si môže požiadať rozvedený manžel/manželka, ktorý nie je schopný sám sa živiť.
  4. Súd pri určovaní výšky príspevku na výživu rozvedeného manžela(manželky) prihliada aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi o rozvode.