Rozvod

Rozvod dnes nie je žiadna zvláštnosť. No aj napriek tomu je to bolestným zážitkom pre všetky zúčastnené strany. Utrpenie sa však dá skrátiť na minimum.

Rozhodujúci slovom je dohoda. Ak ste rozumní a dohodnete sa na všetkom dôležitom, veci sa môžu hýbať veľmi  rýchlo.

Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo potrebné sa obrátiť na súd

Rozvod manželstva môže vysloviť výlučne súd. Na riešenie súvisiacich otázok možno využiť zákon o mediácii č. 420/2004 Z.z.

Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Manželstvo môže v SR zrušiť iba výlučne súd.

Aké môžu byť dôvody na rozvod

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a zároveň trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Súd zároveň zisťuje a preveruje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Zároveň súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

Aké sú právne dôsledky rozvodu, pokiaľ ide osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)

Jeden s manželov,  ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

Jeden s  manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.

Rozdelenie majetku manželov

Rozvodom manželstva zaniká BSM. Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v §150 Občianskeho zákonníka. K vyporiadaniu bezpodielového spoluvlasBSM tníctva môže dôjsť:

  1.  dohodou,
  2.  súdnym rozhodnutím,
  3.  uplynutím doby 3 rokov.

Maloleté deti manželov

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví aj výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Takáto dohoda sa odporúča uzavrieť s pomocou mediátora, ktorý je fundovaný a odborne zdatný vypracovať takúto dohodu.

Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom tiež v rozhodnutí o rozvode. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže.

Súd okrem toho určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Vyživovacia povinnosť

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa jeho schopností a možností. Ak sa manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého súd.

Kde treba podať návrh o rozvod. Aké formálne náležitosti treba dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Návrh na rozvod manželstva, vyhlásenie manželstva za neplatné alebo vyhlásenie, že manželstvo nevzniklo sa podáva na príslušný okresný súd, ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich.

Návrh musí obsahovať náležitosti upravené v zákone č. 160/2015 Z. z. – Civilný sporový poriadok (§ 127) a v zákone č. 161/2015 Z.z. – Civilný mimosporový poriadok (§ 25, § 26).

Z návrhu musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sa ním sleduje, a musí byť podpísané. Okrem toho má obsahovať označenie účastníkov, ich zástupcov, ak ich majú, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha.

Navrhovateľ je povinný pripojiť k návrhu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva.

Dôležitou súčasťou musia byť:

1.) Sobášny list

2.) Rodný list maloletého dieťaťa/detí

3.) Potvrdenie obecného alebo mestského úradu o poslednom spoločnom pobyte manželov

4.) Ďalšie, už vyššie spomínané, listinné dôkazy, ktoré máte k dispozícii.

Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Poskytovanie právnej pomoci upravuje zákon. č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Za konanie o rozvod manželstva sa platí súdny poplatok 66€.  Účastník konania môže požiadať o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenia páva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť, poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva?

Voči rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia súdneho rozhodnutia.