Keď deti majú dva domovy

Pán Pavol je už takmer 5 rokov rozvedený. Z manželstva má 8 ročné dvojičky – synov, ktorí boli pri rozvode zverení matke. Uvažoval o tom, že deti sú už dostatočne veľké na to aby požiadal o striedavú starostlivosť. Podľa jeho slov, by sa chcel ešte intenzívnejšie podieľať na výchove a starostlivosti o deti. Preto ako prvý krok v jeho úsilí využil mediáciu, za pomoci ktorej nakoniec dospeli účastníci k rodičovskej dohode.

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ideálnym stavom je, keď dieťa môže vyrastať v starostlivosti oboch rodičov – otca i matky. Zároveň je však potrebné podotknúť, že základným právom dieťaťa je právo na pokojné a harmonické rodinné prostredie a je povinnosťou rodičov mu takéto prostredie zabezpečiť.

Inštitút striedavej osobnej starostlivosti o deti bol do nášho právneho poriadku zavedený zákonom č. 217/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „Zákon o rodine“).

Predmetom tohto článku bude najmä výklad ustanovenia § 24 ods. 2 Zákona o rodine, ktorého celé znenie si dovoľujeme uviesť: „Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“

Striedavá osobná starostlivosť musí byť najmä v záujme dieťaťa, súd skúma pri rozhodovaní o všetkých veciach, ktoré sa dieťaťa týkajú. Zohľadňuje sa pri tom najmä úroveň starostlivosti o samotné dieťa, jeho zdravotný stav, vek dieťaťa, citové väzby, vývinové potreby, stabilita a podmienky budúceho výchovného prostredia, ale aj jeho názor, pokiaľ je vzhľadom na svoju mentálnu vyspelosť schopné porozumieť situácií a pod. Aby sa súd mohol utvrdil v tom, že striedavá osobná starostlivosť bude v súlade so záujmami v prvom rade dieťaťa, pre súd môže byť relevantný aj názor kolízneho opatrovníka, psychológa alebo mediátora.

Striedavá starostlivosť umožňuje, aby maloleté dieťa bolo určitý čas s matkou a rovnaký časový interval s otcom. Z toho vyplýva, že dieťa bude mať tzv. dva domovy. Ale existuje aj opačný vzor striedavej starostlivosti (aj keď u nás veľmi zriedkavý), že dieťa má jeden stály domov a rodičia sa striedajú.

Doba, striedavej starostlivosti môže byť  nastavená rôzne. Najčastejšie to je 2-2-3-2-2-3 týždne. Nejde o príliš krátke ani o príliš dlhé intervaly, čo zabezpečuje plynulý prechod  medzi domácnosťami. Nie sú však vylúčené aj iné formy striedavky, tak ako si to rodičia dohodnú.

Aj keď striedavá starostlivosť kladie vysoké požiadavky na oboch rodičov, prináša to svoje výhody aj nevýhody.

 +

 • dieťa vychovávajú obaja rodičia, čo znamená, že dieťa má ženský aj mužsky vzor
 • v prípade destabilizácie výchovného prostredia u jedného z rodičov (napr. z dôvodu choroby, smrti) nie je prechod do nového výchovného prostredia pre dieťa traumatizujúci

 • syndróm dvoch posteli
 • nie je vhodná pre všetky deti, najmä nie pre menej prispôsobivé
 • nutnosť sťahovať sa

Ak sa rodičia nedohodnú ani u mediátora, tak súd rozhodne o striedavej starostlivosti v prípade ak:

 • súhlas aspoň jedného z rodičov so zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti

Zároveň súd posudzuje:

 • spôsobilosť rodičov vychovávať dieťa a záujem o osobnú starostlivosť o dieťa,
 • bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilitu výchovného prostredia
 • ochranu dôstojnosti, duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
 • okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa,
 • názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
 • podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi a iných blízkych v rodine,
 • využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností,
 • obaja ako rodičia dieťaťa by mali žiť v rozumnej vzdialenosti od seba, ktorá umožňuje dieťaťu dennú dochádzku do zariadenia, ktoré už navštevuje, resp. na ktorého návšteve sa dohodnete.

Výživné

Slovenské zákony nepoznajú spoločnú starostlivosť po rozvode alebo rozchode rodičov, preto sa aj v takýchto prípadoch využíva striedavá starostlivosť. Pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti sa vychádza z toho, že obaja rodičia si voči dieťaťu plnia svoju vyživovaciu povinnosť v rámci striedavej osobnej starostlivosti. Vo väčšine prípadov sa výživné neurčuje. Nie je to tak vždy, v niektorých prípadoch, ak jeden z rodičov má výrazne vyšší príjem ako druhý a dieťa má u tohto rodiča vyšší životný štandard,  sa výživné určuje. Otázka výživného pri striedavej osobnej starostlivosti sa rieši teda najmä pri odlišných majetkových pomeroch rodičov. Výživné sa vtedy určuje z dôvodu, aby dieťa malo u oboch rodičov (nakoľko u oboch trávi rovnaký čas) zabezpečenú rovnakú životnú úroveň. 

Daňový bonus a striedavá starostlivosť

Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Pri striedavej osobnej starostlivosti obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom.
Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t. j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich.
Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec (§ 33 ods. 4 ZDP).

Daňový bonus (DB) a rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti
Daňovník si u zamestnávateľa uplatňuje daňový bonus na vlastné dieťa. Dňa 15.04.2019 sa s manželkou rozviedol a súd zveril ich spoločné dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Podľa rozhodnutia súdu, striedavá osobná starostlivosť bude prebiehať tak, že otec dieťaťa sa bude o dieťa osobne starať 1. až 15. deň každého mesiaca a matka sa bude o dieťa osobne starať 16. až posledný deň každého mesiaca.
Ktorý z rodičov si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?
Odpoveď
Pri striedavej osobnej starostlivosti nie je potrebné skúmať, u ktorého z rodičov je v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca dieťa v osobnej starostlivosti, nakoľko obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Je na rodičoch, aby sa dohodli, ktorí z nich si uplatní daňový bonus, pričom časť roka môže daňový bonus uplatniť matka a časť roka otec. Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si daňový bonus na vyživované dieťa uplatní, potom prednostné právo na daňový bonus má matka (§ 33 ods. 4 ZDP).

Zo záverov mnohých sociologických výskumov vyplýva, že striedavá starostlivosť zmierňuje škodlivý účinok rozvodu manželstva rodičov, resp. rozchodu rodičov na psychiku dieťaťa a redukuje porozvodové komplikácie. Striedavá starostlivosť je prostriedkom, ktorý umožňuje rodičom, aby predstavili deťom model slušnej a civilizovanej kooperácie a komunikácie, ktorú u výhradnej osobnej starostlivosti často nenachádzame a zároveň samotným rodičom prináša čas na oddych, sebarealizáciu a rozvoj vlastnej osobnosti.