Cestovanie s deťmi mimo Slovenka po rozvode

Rodičovská dohoda pani Anny a Juraja myslí aj na možnosť cestovania s deťmi mimo SR v prípade, ak cestuje iba  s jedným z rodičov, čo ani po rozvode/ rozchode rodičov nie je neobvyklé.

Odchod oboch rodičov do zahraničia so svojim dieťaťom vzhľadom na voľný pohyb osôb nie je obmedzený. Avšak pred odchodom jedného rodiča s dieťaťom do zahraničia, musí dať na takýto odchod súhlas aj druhý rodič. Obaja rodičia majú právo vedieť, kde sa ich dieťa momentálne nachádza a s kým. Odchodom do zahraničia sa nemyslí len dovolenka, ale napríklad aj dlhodobý pobyt.

Medzi najdôležitejšie cestovné potreby patrí cestovný doklad. Bez uvedeného dokladu totiž nie je možné vycestovať mimo SR o čom hovorí aj ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch, ktorý hovorí, že: „ Občan môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), neustanovuje inak.“

Od júna 2012 sa cestovanie v rámci Schengenského priestoru riadi zásadou jeden človek, jeden doklad, čo v praxi znamená, že členské štáty môžu vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady., t. j. už sa nevykonávajú zápisy údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča. Ak občan mladší ako 5 rokov cestuje do zahraničia, potrebuje vlastný cestovný pas.

Cestovný doklad

(1) Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky

(2) Občan má právo na vydanie cestovného dokladu, ak nie sú dôvody na odoprenie vydania cestovného dokladu alebo na jeho odňatie podľa § 23.

(3) Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu.

Za cestovný doklad sa nepovažuje rodný list dieťaťa. Dieťa môže v rámci krajín EU využiť na cestovanie aj občiansky preukaz (OP). Od decembra 2019 už môžu mať svoj OP s fotkou aj deti od 0 do 15 rokov.

Obozretný treba byť ak cestujete letecky. Niektoré letecké spoločnosti totiž ako jednu z podmienok prepravy vyžadujú aj preukázanie sa platným cestovným dokladom, ktorým môže byť iba cestovný pas. Cestovný pas budete potrebovať aj pokiaľ cestujete mimo krajín EÚ. V tomto prípade musí byť cestovný pas platný ešte minimálne 6 mesiacov od vycestovania. V prípade, podmienka nie je dodržaná, nemusia Vám dovoliť vstup do krajiny.

Cestovný pas sa deťom mladším ako 6 rokov vydáva na 2 roky. Deťom starším ako 6 rokov a zároveň mladším ako 16 rokov sa cestovný doklad vydáva s platnosťou na 5 rokov.

Vlastný pas alebo občiansky preukaz potrebuje každé dieťa, ktoré cestuje:

 • bez sprievodu alebo
 • s dospelou osobou, ktorá nie je jeho zákonným zástupcom, alebo
 • len s jedným z rodičov,

 Cestovný doklad dieťaťa

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy (pdf, 1,7 MB), či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu).

Podmienky vycestovanie detí v jednotlivých štátoch si môžete overiť v prehľadnom zozname, ktorý vypracoval rezort vnútra nájdete  Cestovanie s deťmi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk).Na stránke MZ SR nájdete vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia.

Podľa informácií na stránke MZV SR, deti vo veku do 5 rokov, cestujúce v rámci bezvízového režimu s USA, musia byť držiteľmi vlastných biometrických cestovných pasov. V mene dieťaťa žiada o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA ESTA víza do USA – Elektronická autorizácia ESTA USA (usagov.sk)  osobitnou žiadosťou jeho zákonný zástupca.

 Ceny za vydanie pasu pre deti:

 Dieťa do 6 rokov

 • do 30 dní 8 €,
 • do 10 pracovných dní 16 €,
 • do 2 pracovných dní 24 €.

 Deti od 6 do 16 rokov

 • do 30 dní 13 €,
 • do 10 pracovných dní 26 €,
 • do 2 pracovných dní 39 €.

Mládež od 16 rokov

 • do 30 dní 33 €,
 • do 10 pracovných dní 66 €,
 • do 2 pracovných dní 99 €.

Súhlas druhého rodiča s vycestovaním

Niektoré štáty môžu vyžadovať aj súhlas druhého rodiča s vycestovaním. Náš právny poriadok nevyžaduje vyslovený súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa, ak ide o krátkodobý pobyt, dovolenku – nakoľko obidvaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti, pri bežných veciach môže konať každý rodič samostatne, nakoniec, ani pri vybavovaní cestovného dokladu sa nevyžaduje ani súhlas druhého rodiča.

Ak ide o dlhodobý pobyt, premiestnenie a zadržiavanie dieťaťa mimo krajiny jeho obvyklého pobytu jedným z jeho rodičov, vtedy sa súhlas druhého rodiča vyžaduje, ideálne v písomnej podobe.

Premiestnenie dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča, resp. bez rozhodnutia súdu, ktorý súhlas rodiča nahrádza, sa považuje v opačnom prípade za neoprávnené.

Keď dieťa cestuje do zahraničia so starým rodičom, tetou…

Ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby napríklad babky, dedka, Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča preveriť si na zastupiteľskom úrade štátu, či okrem platného cestovného dokladu sa nevyžaduje tiež písomný súhlas rodičov s vycestovaním dieťaťa, v akej forme a jazyku. Treba si tiež overiť, či podpis rodiča musí byť overený, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča.

Dieťa cestujúce do zahraničia bez zákonného zástupcu potrebuje mať súhlas rodičov a mal by obsahovať:

 • identifikačné údaje rodiča, prípade oboch rodičov,
 • identifikačné údaje dieťaťa,
 • identifikačné údaje osoby, s ktorou dieťa do zahraničia cestuje,
 • slovne vyjadrený súhlas s vycestovaním.