VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ

Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je v praxi najčastejšie sa vyskytujúcou povinnosťou prostredníctvom mediácie t.j. mimosúdnou cestou. 
Vyživovaciu povinnosť upravuje zákon o rodine 36/2005 Z.z. v § 62-81.

Výživné na osamelú mamičku 135€

Otec dieťaťa je slobodnej matke svojho dieťaťa povinný najneskoršie odo dňa pôrodu prispievať náležitou čiastkou na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na náhradu nákladov spojených s graviditou a celkovým pôrodom. Uvedená  povinnosť trvá po dobu dvoch rokov od dňa narodenia dieťaťa.

Výživné v 27? Áno!

Najideálnejším spôsobom je dohodnúť sa s ex-partnerom na výške výživného na dieťa prostredníctvom mediácie a následne si dať schváliť túto mediačnú dohodu pred súdom.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – BSM

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník § 143 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí …..

Klienti za hodinu vyriešili to čo riešili mesiace

Hlavná výhoda mediácie je v tom, že klienti v tomto prípade zaplatili 1/3 z toho čo by zaplatili na súde……

25 vlastníkov pozemku sa dohodlo!!!!

Manželia sa potýkali s problémom užívania pozemku, ktorý bol v ich vlastníctve takmer 5 rokov. Išlo o lúky a pasienky v katastrálnom území, v blízkosti ich domova. Sporný pozemok pani Katarína nadobudla titulom dedičstva. Podľa jej slov išlo o lúky a pasienky, ktoré chceli s manželom užívať na podnikanie.

Dobrý rodič aj po rozvode

Jednou z oblastí mediácie je aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Ide o náročný proces, ale je rýchlejší ako súd a ak majú obidve strany vôľu dohodnúť sa, zväčša končí obojstrannou spokojnosťou…

Nespája nás manželstvo ale MAJETOK!

Často sa stáva, že rozchodom záväzky zo vzťahu vôbec nekončia. Tak to bolo aj v prípade klientov Kataríny a Stanislava. Bolo potrebné vysporiadať majetok a zlyhávajúca komunikácia situácii vôbec nepomáhala. Do hry vstúpila mediátorka a riešenie problémov nabralo rýchlosť…