Cestovanie s deťmi mimo Slovenka po rozvode

Obaja rodičia majú právo vedieť, kde sa ich dieťa momentálne nachádza a s kým. Odchodom do zahraničia sa nemyslí len dovolenka, ale napríklad aj dlhodobý pobyt.

Keď deti majú dva domovy

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ideálnym stavom je, keď dieťa môže vyrastať v starostlivosti oboch rodičov – otca i matky. Zároveň je však potrebné podotknúť, že základným právom dieťaťa je právo na pokojné a harmonické rodinné prostredie a je povinnosťou rodičov mu takéto prostredie zabezpečiť.

Keď deti pomáhajú rodičom

Pani Elena sa ocitla v náročnej životnej situácii, kde ako onkologický pacient ostala bez stáleho príjmu a s obavou, či nepríde o bývanie. Pokúšala sa situáciu riešiť sama ale dospela do štádia, kedy to už sama nezvláda. Jej záujem nebolo prosiť deti o pomoc ale situácia sa výrazne zmenila a bola nútená obrátiť sa niekoho, kto by jej uvedenú situáciu s empatickým  prístupom pomohol vyriešiť.

Zložili ružové okuliare a rozviedli sa

Odborná pomoc prostredníctvom mediácie je veľmi konštruktívna, nakoľko mediácie sa zúčastnili 3 strany – rodičia, mediátor a psychológ. Všetky strany mediácie majú možnosť aktívne sami o sebe rozhodovať s podporou odborníkov prináša ich lepšiu vzájomnú komunikáciu a súčinnosť.

Cez facilitáciu k mediácii a rodičovskej dohode

Facilitované rozhovory sú ideálnym nástrojom pre formuláciu významných cieľov, je to vízia nachádzania východísk z komplikovaných situácií. Ľudská myseľ je nastavená na hľadanie najlepších riešení a nápadov v komunikácii s inými ľuďmi.

Päť dedičov na jednom pozemku našlo zmier

Pán Marián nadobudol dedičstvom vlastnícke právo k pozemku (nehnuteľnosti). A tu nastal problém, ktorý sa po rokoch dostal do stavu, že súrodenci prestali spolu komunikovať, pretože každá jedna snaha nájsť spoločné riešenie viedla k hádkam.

Je „výhoda“ byť osamelým rodičom?

V poslednom období sa na mediátora čoraz viac obracajú dve skupiny ľudí. Prvá je skupina, ktorá prechádza rozvodom a druhá skupina sú osamelí rodičia, a to v oboch prípadoch, či už je osamelým rodičom matka alebo otec.

Týždeň s mamou, týždeň s otcom – striedavá starostlivosť. Áno či nie? 

Inštitút striedavej osobnej starostlivosti má určite mnohé výhody, najviac zdôrazňovanou je práve zachovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku maloletého dieťaťa s oboma rodičmi.

Kto je obeťou rozvodu? Deti!

Proces predmediácie je na neformálny rozhovor s dieťaťom ako stvorený. Mediátor si urobí obraz o vnímaní skutočnosti samotného rozvodu očami dieťaťa. To všetko platí za predpokladu, že je tomu prispôsobený vek a psychika dieťaťa.  

Do rozvodu pomôže predbežné opatrenie

Mediácia je vhodná ako alternatívny spôsob vzájomnej dohody oboch zúčastnených strán, ktoré sa riadia dohodou do samotného rozvodu.

Striedavá starostlivosť – súdom schválená mediačná dohoda

Mladí ľudia oveľa viac uprednostňujú partnerské spolužitie bez uzavretia manželstva, inak  povedané nechýba im k tomu „papier“. Ide o zväzky, na ktoré však zákony v mnohých oblastiach nepamätajú. 

Mediačná dohoda schválená súdom/rozvod

Rozvody môžu byť rýchlejšie, jednoduchšie ale hlavne dôstojnejšie a na to sa vo veľkej miere využíva mediácia. V mimosúdnom procese majú obe strany dostatočne veľa času na detailnú prípravu dohody.

Nie je nič lepšie ako prevencia

Narodenie dieťaťa je v živote človeka nepochybne jedna z najdôležitejších životných udalostí.

Aj starí rodičia majú právo na vnúča

Hovorí sa, že starý rodičia sú druhými najdôležitejšími osobami v živote dieťaťa.

Rozdelíme si dom po rozvode?

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Jakubka mi nevezmeš, som jeho otec

Veľmi často sa stretávame s problematikou tzv. nulovej komunikácie partnerov, ktorí zabúdajú na to, že aj keď netvoria legitímny manželský pár „manžela a manželky“, napriek tomu sú naďalej rodičmi.

Začalo to snom, skončilo to rozvodom

„Ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené, súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť a to z dôvodu,  že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“

Výživne na manželku? ÁNO!

Pani Svetlana sa rok po rozvode ocitla vo výrazne zlej finančná situácia,  preto oslovila mediátora o pomoc v otázke vyživovacej povinnosti manžela voči nej samotnej a to či má nárok a čo všetko je potrebné pre to urobiť.

Rozvod

Rozhodujúci slovom je dohoda. Ak ste rozumní a dohodnete sa na všetkom dôležitom, veci sa môžu hýbať veľmi  rýchlo.

Deti si želajú striedavú starostlivosť

Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia a ten môže mať aj v dvoch domácnostiach súčasne, ak je s najbližšou osobou – rodičom.

Darovala som dom, ale chcem ho späť

Darkyňa sa domáhala vrátenia daru a to písomnou výzvou,  v ktorej sme podrobne popísali predmet daru, dôvody, pre ktoré sa domáha vrátenia daru.

Nevyplatené dedičstvo. Exekúcia alebo mediácia?

Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie ( t.j. o vyporiadaní dedičstva) je vždy preferovaná a predkladá sa následne notárovi.  Táto dohoda prichádza do úvahy, ak dedí viac dedičov.

Rodičovské práva a povinnosti v praxi

Ďalší s konfliktov, bola žiadosť rodičov o riešenie sporu mediáciou z dôvodu, že partneri spolu už nežijú a potrebovali by si upraviť svoje práva a povinnosti k maloletým deťom. 

Čo znamená „striedavá starostlivosť“?

Ide o situáciu, keď rodičia dieťaťa nežijú v spoločnej domácnosti, a preto dieťa žije striedavo s jedným a druhým rodičom v pravidelných časových úsekoch. Frekvencia osobnej starostlivosti môže byť rôzna, všetko závisí na dohode rodičov

Deti sú pre mňa všetko! Výživné 480€!

Pani Beata sa obrátila na mediátora aby jej exmanžel začal prispievať na výživné vyššou sumou, nakoľko 135€ na dvoch synov je naozaj málo, keďže obaja sú vo veku, kedy dospievajú.

Vysporiadanie BSM

Rozviedli ste sa a neviete ako rýchlo vysporiadať BSM? Alebo chcete zrušiť BSM počas trvania manželstva? Využite mediáciu ako pán Juraj a vysporiadajte si majetok bez zbytočných súdnych poplatkov a dlhých čakacích lehôt. Mediácia prebehla na dvoch sedeniach kde obe strany našli cestu k dohode za pomoci mediátora. Pán Juraj ušetril čas a peniaze.

Vyživovacia povinnosť

Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je v praxi najčastejšie sa vyskytujúcou povinnosťou prostredníctvom mediácie t.j. mimosúdnou cestou. 
Vyživovaciu povinnosť upravuje zákon o rodine 36/2005 Z.z. v § 62-81.

Výživné na osamelú mamičku 135€

Otec dieťaťa je slobodnej matke svojho dieťaťa povinný najneskoršie odo dňa pôrodu prispievať náležitou čiastkou na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na náhradu nákladov spojených s graviditou a celkovým pôrodom. Uvedená  povinnosť trvá po dobu dvoch rokov od dňa narodenia dieťaťa.

Výživné v 27? Áno!

Najideálnejším spôsobom je dohodnúť sa s ex-partnerom na výške výživného na dieťa prostredníctvom mediácie a následne si dať schváliť túto mediačnú dohodu pred súdom.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – BSM

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník § 143 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí …..

Klienti za hodinu vyriešili to čo riešili mesiace

Hlavná výhoda mediácie je v tom, že klienti v tomto prípade zaplatili 1/3 z toho čo by zaplatili na súde……

25 vlastníkov pozemku sa dohodlo!!!!

Manželia sa potýkali s problémom užívania pozemku, ktorý bol v ich vlastníctve takmer 5 rokov. Išlo o lúky a pasienky v katastrálnom území, v blízkosti ich domova. Sporný pozemok pani Katarína nadobudla titulom dedičstva. Podľa jej slov išlo o lúky a pasienky, ktoré chceli s manželom užívať na podnikanie.

Dobrý rodič aj po rozvode

Jednou z oblastí mediácie je aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Ide o náročný proces, ale je rýchlejší ako súd a ak majú obidve strany vôľu dohodnúť sa, zväčša končí obojstrannou spokojnosťou…

Nespája nás manželstvo ale MAJETOK!

Často sa stáva, že rozchodom záväzky zo vzťahu vôbec nekončia. Tak to bolo aj v prípade klientov Kataríny a Stanislava. Bolo potrebné vysporiadať majetok a zlyhávajúca komunikácia situácii vôbec nepomáhala. Do hry vstúpila mediátorka a riešenie problémov nabralo rýchlosť…