Rozdelíme si dom po rozvode?

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Jakubka mi nevezmeš, som jeho otec

Veľmi často sa stretávame s problematikou tzv. nulovej komunikácie partnerov, ktorí zabúdajú na to, že aj keď netvoria legitímny manželský pár „manžela a manželky“, napriek tomu sú naďalej rodičmi.

Začalo to snom, skončilo to rozvodom

„Ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené, súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť a to z dôvodu,  že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.”

Výživne na manželku? ÁNO!

Pani Svetlana sa rok po rozvode ocitla vo výrazne zlej finančná situácia,  preto oslovila mediátora o pomoc v otázke vyživovacej povinnosti manžela voči nej samotnej a to či má nárok a čo všetko je potrebné pre to urobiť.

Rozvod

Rozhodujúci slovom je dohoda. Ak ste rozumní a dohodnete sa na všetkom dôležitom, veci sa môžu hýbať veľmi  rýchlo.

Deti si želajú striedavú starostlivosť

Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia a ten môže mať aj v dvoch domácnostiach súčasne, ak je s najbližšou osobou – rodičom.

Darovala som dom, ale chcem ho späť

Darkyňa sa domáhala vrátenia daru a to písomnou výzvou,  v ktorej sme podrobne popísali predmet daru, dôvody, pre ktoré sa domáha vrátenia daru.

Nevyplatené dedičstvo. Exekúcia alebo mediácia?

Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie ( t.j. o vyporiadaní dedičstva) je vždy preferovaná a predkladá sa následne notárovi.  Táto dohoda prichádza do úvahy, ak dedí viac dedičov.

Rodičovské práva a povinnosti v praxi

Ďalší s konfliktov, bola žiadosť rodičov o riešenie sporu mediáciou z dôvodu, že partneri spolu už nežijú a potrebovali by si upraviť svoje práva a povinnosti k maloletým deťom. 

Čo znamená „striedavá starostlivosť“?

Ide o situáciu, keď rodičia dieťaťa nežijú v spoločnej domácnosti, a preto dieťa žije striedavo s jedným a druhým rodičom v pravidelných časových úsekoch. Frekvencia osobnej starostlivosti môže byť rôzna, všetko závisí na dohode rodičov

Deti sú pre mňa všetko! Výživné 480€!

Pani Beata sa obrátila na mediátora aby jej exmanžel začal prispievať na výživné vyššou sumou, nakoľko 135€ na dvoch synov je naozaj málo, keďže obaja sú vo veku, kedy dospievajú.

Vysporiadanie BSM

Rozviedli ste sa a neviete ako rýchlo vysporiadať BSM? Alebo chcete zrušiť BSM počas trvania manželstva? Využite mediáciu ako pán Juraj a vysporiadajte si majetok bez zbytočných súdnych poplatkov a dlhých čakacích lehôt. Mediácia prebehla na dvoch sedeniach kde obe strany našli cestu k dohode za pomoci mediátora. Pán Juraj ušetril čas a peniaze.

Vyživovacia povinnosť

Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je v praxi najčastejšie sa vyskytujúcou povinnosťou prostredníctvom mediácie t.j. mimosúdnou cestou. 
Vyživovaciu povinnosť upravuje zákon o rodine 36/2005 Z.z. v § 62-81.

Výživné na osamelú mamičku 135€

Otec dieťaťa je slobodnej matke svojho dieťaťa povinný najneskoršie odo dňa pôrodu prispievať náležitou čiastkou na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na náhradu nákladov spojených s graviditou a celkovým pôrodom. Uvedená  povinnosť trvá po dobu dvoch rokov od dňa narodenia dieťaťa.

Výživné v 27? Áno!

Najideálnejším spôsobom je dohodnúť sa s ex-partnerom na výške výživného na dieťa prostredníctvom mediácie a následne si dať schváliť túto mediačnú dohodu pred súdom.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – BSM

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník § 143 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí …..

Klienti za hodinu vyriešili to čo riešili mesiace

Hlavná výhoda mediácie je v tom, že klienti v tomto prípade zaplatili 1/3 z toho čo by zaplatili na súde……

25 vlastníkov pozemku sa dohodlo!!!!

Manželia sa potýkali s problémom užívania pozemku, ktorý bol v ich vlastníctve takmer 5 rokov. Išlo o lúky a pasienky v katastrálnom území, v blízkosti ich domova. Sporný pozemok pani Katarína nadobudla titulom dedičstva. Podľa jej slov išlo o lúky a pasienky, ktoré chceli s manželom užívať na podnikanie.

Dobrý rodič aj po rozvode

Jednou z oblastí mediácie je aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Ide o náročný proces, ale je rýchlejší ako súd a ak majú obidve strany vôľu dohodnúť sa, zväčša končí obojstrannou spokojnosťou…

Nespája nás manželstvo ale MAJETOK!

Často sa stáva, že rozchodom záväzky zo vzťahu vôbec nekončia. Tak to bolo aj v prípade klientov Kataríny a Stanislava. Bolo potrebné vysporiadať majetok a zlyhávajúca komunikácia situácii vôbec nepomáhala. Do hry vstúpila mediátorka a riešenie problémov nabralo rýchlosť…