Nezaplatil servisu za opravu auta

Výsledok mediácie bol pozitívny. Objednávateľ bol povinný vyzdvihnúť si auto najneskôr do jedného mesiaca.

NR SR sa uzniesla na zákone č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach

Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik.

Topíte sa v dlhoch?

Podľa § 517 Občianskeho zákonníka dlžník je v omeškaní, ak svoj dlh riadne a včas neplní. V prípade, že dlh neplní ani v dodatočnej primeranej lehote, veriteľ môže od zmluvy odstúpiť, žiadať dlžnú sumu okamžite splatiť a taktiež má právo požadovať od dlžníka úroky z omeškania.

Nekvalitná rekonštrukcia bytu, aj tu pomohla mimosúdna dohoda

Pani Janka je dôchodkyňa a z úspor si dala zrekonštruovať byť. Zaplatila celú sumu a čakala na nové bývanie. Ako povedala bol to šok: „Nevedela som čo robiť či plakať alebo……. .“ Za viac ako 8 mesiacov sa jej nepodarilo dospieť k úspešnému koncu. Nakoniec jej pomohla mimosúdna dohoda dovolať sa aspoň odškodného v celkovej sume 4000€.

Krach cestovky pocítia aj Slováci

Reklamácia zájazdu

Ak nie ste spokojní s vybavením reklamácie SOI môžete sa obrátiť na mediátora a  SPOR RIEŠIŤ MIMOSÚDNOU CESTOU  – MEDIÁCIOU.

Spolky, čertove volky alebo inak – predaj podielu v s.r.o.

Konateľ oslovil Centrum mimosúdnych dohôd Žilina ako by mohol postupovať ak by chcel rýchlo a efektívne opustiť (predať) firmu.
Spísanie zmluvy o prevode obchodného podielu čiže Mediačná dohoda je vhodný spôsob ako to urobiť.
Ale o čom by ste mali vedieť  ak chcete vystúpiť z s.r.o.

Ani dom, ani peniaze – realita na Slovenku

Za pomoci mediátora sa za 1 ½ hodiny dohodli, na tom, že spoločnosť uhradí náklady spojené s opravou a zároveň stavebná spoločnosť doplatí časť peňazí. Dospeli k zhode, ktorá bola z veľkej časti naplnením ich očakávaní.

Podnikáte? Chcete mať uhradené faktúry na čas? Využite mediáciu…

Ak spoločnosti  zostáva napríklad už len týždeň, aby si nároky uplatnila na súde, mediačné konanie jej  dáva čas, aby sa pokúsila o mimosúdne urovnanie bez akýchkoľvek časových následkov.

Často kladené otázky (FAQ)

Pri akých problémoch sa môže obrátiť poškodený spotrebiteľ alebo firma na Centrum mimosúdnych dohôd? Koľko bude stáť riešenie sporu prostredníctvom mediátora? Kedy môže byť spolupráca s mediátorom výhodnejšia ako sťažnosť na Obchodnej inšpekcii alebo podanie návrhu na súd?

Platia mi konečne faktúry na čas!!!

Prevádzkovateľ stavebnín sa mnohokrát stretáva s opakujúcim problémom, a to sú neuhradené faktúry do termínu splatnosti. Podľa jeho slov, je už z uvedenej situácie zúfalý.