Platia mi konečne faktúry na čas!!!

Prevádzkovateľ stavebnín sa mnohokrát stretáva s opakujúcim problémom, a to sú neuhradené faktúry do termínu splatnosti. Podľa jeho slov, je už z uvedenej situácie zúfalý.

Ako postupovať? Obrátiť sa na súd? Platiť si právne zastupovanie? Sám vedel, že súd v podobných  prípadoch je natoľko vyťažený a predpokladá, že ukončenie jeho problému môže trvať niekoľko mesiacov alebo aj rokov.

S uvedeným problém nás oslovil a spýtal sa, či by bola mediácia nápomocná v tejto oblasti. Mediátor vysvetlil všetky postupy a prevádzkovateľ sa rozhodol pre prvý krok. Vyskúšanie mediácie v obchodom spore.

Centrum mimosúdnych dohôd kontaktovalo druhú stranu a mediácie sa nakoniec zúčastnili obe strany.

Počas mediácie došlo k novým návrhom, ale obidve strany sa nakoniec dohodli na zlatej strednej ceste.

Obidve strany sa nakoniec dohodli, že dôjde k spísaniu notárskej zápisnice, čo znamenalo mať v rukách exekučný titul, a to v prípade, ak by jedna zo strán nedodržala stanovenú mediačnú dohodu.

Máte aj vy podobný spor?

Neváhajte sa obrátiť na centrum mimosúdnych dohôd v Žiline.