Ani dom, ani peniaze – realita na Slovenku

Svet podnikania má svoje „pravidlá“ a nie všetkým sa darí riadiť  tieto pravidlá dodržiavať. Často sa obracajú na Centrum mimosúdnych dohôd poškodení spotrebitelia s prosbou ako postupovať ak zaplatili za niečo čo nedostali. A ešte horšie je ak si objednajú niečo za čo zaplatia tzv. „po kamarátsky“ a nemajú ani doklad, ani tovar a ani peniaze. A čo teraz?

Pán  Vladimír oslovil Centrum mimosúdnych dohôd ako postupovať v prípade platby stavebnej spoločnosti, ktorú mu odporúčali známi. Tá prebrala peniaze a rodinný dom nedokončila. Mediátor im dal viacero možností ako postupovať a na čo sa má pripraviť  v prípade trestného oznámenia alebo podania návrhu na súd.

Mediácia je rýchla, diskrétna a finančne menej náročná  v porovnaní so súdom, preto sa rozhodol pán Vladimír, že vyskúša uvedenú alternatívu.

A urobil dobre, pretože za pomoci mediátora sa za 1 ½  hodiny dohodli, na tom, že spoločnosť uhradí náklady spojené s opravou a zároveň stavebná spoločnosť  doplatí časť peňazí. Dospeli k zhode, ktorá bola z veľkej časti naplnením ich očakávaní. Vyhotovil sa splátkový kalendár, ktorý bol rozdelený na 4 mesiace.

Mediátor im odporučil spísanie notárskej zápisnice (podľa § 46 zákona č.  323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Notársky poriadok“) „Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch.“  z mediačnej dohody, pričom by táto dohodla nadobudla exekučný titul.

V súlade s Exekučným poriadkom je možné exekúciu vykonať iba na základe rozhodnutia, ktoré je vykonateľné, t.j. uplynula lehota na dobrovoľné plnenie podľa konkrétneho rozhodnutia. Exekučným titulom je rozhodnutie na základe ktorého je možné vykonať exekúciu.

Oprávnená osoba (veriteľ – pán Vladimír) má pre prípad, že uzavrel s povinnou osobou (dlžníkom – stavebnou spoločnosťou) právny úkon formou notárskej zápisnice, a ak povinná osoba (dlžník) si nesplní  svoju povinnosť  z tohto právneho úkonu (notárskej zápisnice) riadne a včas, existuje právo domáhať sa splnenia povinnosti dlžníka buď súdnym výkonom rozhodnutia alebo výkonom rozhodnutia podľa Exekučného poriadku.

Spoločnosť sa vyhla súdu a pán Vladimír má konečne pokoj v duši, že bude mať peniaze na dokončenie rodinného domu.