Topíte sa v dlhoch? 

Dostali ste sa aj vy do situácie ako manželia pani Marta a pán Pavol, kedy nemohli splátky hradiť v plnej výške tak ako bolo dohodnuté v zmluve?

V takom prípade je potrebné začať riešiť vzniknutú situáciu okamžite a nečakať dokým Vám „začne tiecť do topánok“.

Podľa § 517 Občianskeho zákonníka dlžník je v omeškaní, ak svoj dlh riadne a včas neplní. V prípade, že dlh neplní ani v dodatočnej primeranej lehote, veriteľ môže od zmluvy odstúpiť, žiadať dlžnú sumu okamžite splatiť a taktiež má právo požadovať od dlžníka úroky z omeškania.

Vyhnúť sa upomienkam, výzvam, úrokom z omeškania, žalobe zo strany veriteľa, je v záujme dlžníka sa s veriteľom dohodnúť. Je potrebné si dohodnúť stretnutie mediátorom a ten sa kontaktuje s pracovníkom alebo zástupcom peňažného ústavu a dohodne mediáciu, na ktorej dlžník objasní a vysvetlí nepriaznivú finančnú situáciu a zároveň prejaví  snahu Váš  dlh splatiť. V takom prípade vo väčšine veriteľ pristúpi na dohodu a bude súhlasiť so splácaním.  Uzatvorí sa dohoda medzi dlžníkom a veriteľom, vytvorí sa nový splátkový kalendár, zmení sa splatnosť a dlžník nebude v omeškaní so splácaním dlhu.  V dohode je ale potrebné uviesť výšku mesačnej splátky a nové termíny splatnosti. Po podpise dohody dlžník prestáva byť v omeškaní.

Ale problémy so splácaním sa dajú riešiť aj inými spôsobmi, tak aby mohol dlžník svoj dlh uhradiť tak, aby to bolo pre neho a pre jeho rodinný rozpočet únosné. Riešením môže byť napríklad predĺženie splatnosti, čím sa znížia mesačné splátky, prípadne odklad splátok na pár mesiacov, až dokým sa finančná situácia klienta nezlepší. V oboch prípadoch je potrebná úprava splátkového kalendára. Neexistuje jedno univerzálne riešenie, veritelia posudzujú každý prípad individuálne s ohľadom na aktuálnu finančnú situáciu dlžníka.

Na kontaktovanie Vášho veriteľa nemusíte čakať až dovtedy, dokým sa nedostanete do zlej finančnej situácie. Odporúča sa situáciu riešiť už aj vtedy, ak do budúcnosti očakávate nižší príjem domácnosti. Veľké úverové spoločnosti si uvedomujú, ako málo stačí, aby sa klient dostal do finančných ťažkosti. V dnešnej dobe aj vplyvom nepriaznivého vývoja nezamestnanosti evidujú finančné inštitúcie z bankového aj mimo-bankového prostredia tisíce ľudí, ktorí majú ťažkosti so splácaním.

Takmer každá situácie sa dá riešiť tak ako to bolo v prípade manželov, ktorí prestali platiť nájomne.

Manželom a firme sa poradilo dospieť  ku konsenzusu  a po 3 stretnutiach si dohodli splátkový kalendára:

Splátkový kalendár:

1. splátka vo výške    104,33 € nájomné  za 4/19 bude uhradená do 20.3.2020

2. splátka vo výške    104,33 € nájomné  za 5/19 bude uhradená do 20.4.2020

3. splátka vo výške    104,33 € nájomné  za 6/19 bude uhradená do 20.5.2020

4. splátka vo výške    104,33 € nájomné  za 7/19 bude uhradená do 20.6.2020

5. splátka vo výške    104,33 € nájomné  za 8/19 bude uhradená do 20.7.2020

6. splátka vo výške    104,33 € nájomné  za 9/19 bude uhradená do 20.8.2020

Manželia dali prísľub úhrady všetkých splátok na čas a firma im následne odpustí časť dlhu z omeškania.