Mediácia ako alternatívna forma prevencie konfliktov na školách

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“ Ján Amos Komenský
Konflikty sú tiež impulzom prebúdzajúcim tvorivé a citové predpoklady, vlohy, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Takéto konflikty nám prinášajú pokrok a pozitívne riešenia.

Porada riaditeľov stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, Jasná 10.-11.10.2019

Zúčastnili sme sa porady riaditeľov stredných škôl v ZP ŽSK, kde sme prezentovali bližšie informácie o možnostiach využitia mediácie na školách v oblasti školskej a rovesníckej mediácie. Ide o formu prevencie ale zároveň aj o priame riešenie sporov na školách.

Potešil nás záujem riaditeľov SŠ o túto tému. Ďakujeme za túto príležitosť, príjemné prijatie a podnetné rozhovory.

Školská mediácia – riešenie konfliktov na školách 

Hlavným cieľom peer mediácie, čiže rovesnícke mediácie je riešenie konfliktov na škole tak, aby poklesol počet konfliktov riešených agresivitou a učitelia sa nemuseli tak často zaoberať a vyrovnávať spormi so žiakmi….

Mediáciu pri konfliktoch vzniknutých v školskom prostredí odporúčaná priamo Ministerstvom školstva SR

Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Sociálna sieť – dobrý sluha zlý pán!

Ohováranie na sociálnych sieťach netreba brať na ľahkú váhu. Ak niekoho poškodí, môže mať následky, dokonca aj podstatu trestného činu…