BEZPLATNÁ ONLINE PORADŇA 19.09.2020 OD 13:00 DO 15:00

Ocitli ste sa v zložitej sporovej (rodinnej, pracovnej, obchodnej, susedskej ….) situácii?

Chcete ju vyriešiť ale neviete ako?  Vyskúšajte našu online poradňu, kde vám  mediátori  zodpovedia vaše otázky, nasmerujú vás tým správnym smerom a  poradia ako riešiť vašu situáciu.

Suseda si nevyberiete

„Pokus o urovnanie sporu prostredníctvom dohody je najprirodzenejšou cestou riešenia konfliktov vo všetkých spoločenských vzťahoch.

Úspešné vrátenie daru za pomoci mediátora

Stávajú sa v živote rôzne situácie, ktoré je komplikované a náročné riešiť prostredníctvom súdu,  prípadne právnikov. Práve preto bol oslovený mediátor aby pomohol vyriešiť spor o darovaného psíka.

Vrátenie súdneho poplatku

Riešenia sporov prostredníctvom mediátora spočíva nielen v nižších nákladoch klientov oproti zastupovaniu advokátom, ale tiež v príležitosti vrátenia súdneho poplatku, čo je dané zákonom o súdnych poplatkoch, cieľom je motivovať účastníkov pojednávania na súde k uzavretiu súdneho zmieru.

Rozdelíme si dom po rozvode?

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Mediácia šetrí čas a peniaze

Alternatívne spôsoby riešenia konfliktov sa vyznačujú snahou vytvoriť čo najväčšiu
rovnováhu medzi stranami a utvárajú priestor, aby sa strany mohli slobodne rozhodovať
nielen o predmete, ale aj o spôsobe riešenia vzájomného konfliktu.

Kedy máte nárok na odstupné?

O výpovednej dobe hovoríme v prípade ukončenia pracovného pomeru či už zo strany zamestnanca, ktorý podá výpoveď alebo zo strany zamestnávateľa.

Klebetenie a ohováranie je kúsok od žaloby na súde

Zažili ste situáciu kde niekto niekoho ohováral alebo dokonca bol sám ohováraný? Prípadne ste sa stali  svedkami hrubých nadávok, ktorými na Vás útočí Váš sused tak ako to bolo u pána Olivera?  

Workshop – Ako sa úspešne vyhnúť súdnemu pojednávaniu

Každý môže byť  “súkromný vyjednávač- mediátor” to bez ohľadu na svoj vek alebo dosiahnuté vzdelanie.

Jakubka mi nevezmeš, som jeho otec

Veľmi často sa stretávame s problematikou tzv. nulovej komunikácie partnerov, ktorí zabúdajú na to, že aj keď netvoria legitímny manželský pár „manžela a manželky“, napriek tomu sú naďalej rodičmi.

Začalo to snom, skončilo to rozvodom

„Ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené, súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť a to z dôvodu,  že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.”

Výživne na manželku? ÁNO!

Pani Svetlana sa rok po rozvode ocitla vo výrazne zlej finančná situácia,  preto oslovila mediátora o pomoc v otázke vyživovacej povinnosti manžela voči nej samotnej a to či má nárok a čo všetko je potrebné pre to urobiť.

Rozvod

Rozhodujúci slovom je dohoda. Ak ste rozumní a dohodnete sa na všetkom dôležitom, veci sa môžu hýbať veľmi  rýchlo.

Chcela krajšie a plnšie pery

Mediácia sa vo veľkej miere uplatňuje aj v možnosti reklamovať nekvalitne vykonanú službu alebo zakúpený tovar.

Nezaplatil servisu za opravu auta

Výsledok mediácie bol pozitívny. Objednávateľ bol povinný vyzdvihnúť si auto najneskôr do jedného mesiaca.

Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov

Veľká noc nemá v kalendári pevne stanovený dátum. Je viazaná na obdobie jarnej rovnodennosti. Východiskovým dňom je nedeľa……

Od pondelka 06.04.2020 bude Centrum mimosúdnych dohôd opäť otvorené

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov……

Mediátor o únosoch detí: Kauza Very Wisterovej je ešte prechádzka ružovou záhradou

Prečítajte si zaujímavý článok s kolegom a mediátorom Františkom Kutlíkom o situáciách, keď za kratší koniec ťahajú nevinné deti.

Sme podriadení času. Čas velí: VPRED! William Shakespeare

Centrum mimosúdnych dohôd si Vám dovoľuje poďakovať za rok 2019 a zaželať Vám všetkým veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2020.

Centrum mimosúdnych dohôd Žilina Vám praje šťastné a veselé Vianoce.

„VIANOCE NIE SÚ ČASOM, ANI OBDOBÍM, ALE STAVOM MYSLE. ŠÍRENIE POKOJA, DOBRA A MNOŽSTVO VĎAKY, SÚ TÝM SKUTOČNÝM DUCHOM VIANOC.“ CALVIN COOLIDGE

Môže byť podkladom zápisu do katastra aj mediačná dohoda?

Využite mediáciu pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tak ako pán Štefan a pani Viera. Manželia vyporiadali ostatných podielnikov formou mediácie, kde  výsledkom bola mediačná dohoda. Prevod vlastníckeho práva sa uskutočňuje len na základe zmluvy, ktorá môže byť kúpna, darovacia alebo iný typ zmluvy t.j. mediačná dohoda.

Časopis Manažment školy v praxi – Odborná publikačná činnosť

O znalostiach sa hovorí, že sú nehmotným kapitálom organizácie. Zavedenie znalostného manažmentu v školách predstavuje zavedenie novej filozofie. Školy, ktoré zavedú znalostný manažment majú trvalo udržateľný charakter a stávajú sa konkurencie schopnými v porovnaní s inými školami.

Porada riaditeľov stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, Jasná 10.-11.10.2019

Zúčastnili sme sa porady riaditeľov stredných škôl v ZP ŽSK, kde sme prezentovali bližšie informácie o možnostiach využitia mediácie na školách v oblasti školskej a rovesníckej mediácie. Ide o formu prevencie ale zároveň aj o priame riešenie sporov na školách.

Potešil nás záujem riaditeľov SŠ o túto tému. Ďakujeme za túto príležitosť, príjemné prijatie a podnetné rozhovory.

POĎAKOVANIE

CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, ďakuje za prejavenú dôveru a príspevky.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – BSM

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník § 143 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí …..

Žilina bojuje proti kriminalite: S Národným projektom pomáha aj Centrum mimosúdnych dohôd Žilina

V modernej dobe musíme čoraz častejšie zápasiť s množstvom nepredvídateľných nástrah. Na každého z nás striehnu určité skupiny podvodníkov s jediným cieľom – zabezpečiť si vlastný profit na nešťastí druhého. Do boja na pomoc seniorom, obetiam nenávistných trestných činov a obetiam obchodovania s ľuďmi výrazne vstúpila aj Žilina a Centrum mimosúdnych dohôd.

Centrum pomohlo firme dostať peniaze späť

Podnikanie je vo všeobecnosti náročné, každý deň  prináša niečo nové, čo si  vyžaduje promptné a rýchle riešenie. Či už ide o inovácie z pohľadu voči konkurencii alebo zabezpečiť chod firmy. Kontrolovať uhradené faktúry a platby…..

Mediácia šetrí čas a peniaze

Mediácia je nápomocná aj pri konfliktoch v rámci firmy. Čítajte už zajtra na www.zilinak.sk

Napísali o Centre mimosúdnych dohôd v Žiline

Máte spor, ktorý potrebujete vyriešiť? Neviete ako? Chcete sa obrátiť na súd? Nesúďte sa, dohodnite sa! Čítajte viac už tento piatok 12.04.2019 o 18:00 na www.zilinak.sk

Poradňa

On-line konzultácie……

Poďakovanie

CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, ďakuje za prejavenú dôveru a príspevky.