Trampolína a bazén môžu byť v susedských vzťahoch tiež problém

Existuje právo na určitú mieru ticha a pokoja, a to nie len v nočných hodinách. Nevýhodou domácej trampolíny a či bazéna môže byť občas hlučnosť ľudí , ktorí ich využívajú. Stojí za úvahu zvážiť, kam sa umiestnia vzhľadom na to, kto a kedy ich bude používať.

Šťastné a veselé Vianoce

Čaro Vianoc spočíva v tom, že šťastie a prekvapenie ostatných, dokáže urobiť šťastnými nás.
(Toni Sorenson)

Cieľom nie je konflikt vyhrať, ale vyriešiť ho

Pani Vierka je dlhoročnou zamestnankyňou v predajni, kde pracuje ako vedúca predaja.  Prácu vykonáva svedomito a na zmenu nadriadeného vždy reagovala flexibilne. Samozrejme s výmenou vedenia vždy nevyhnutne prišlo k určitej zmene. Oslovila mediátora, že by rada vyriešila situáciu bez  toho aby dala výpoveď, pretože pracuje v dobrom kolektíve a práca ju napĺňa. A to sú 2 skutočnosti, ktoré sú dnes pomerne vzácne.

Krásne prežitie veľkonočných sviatkov

Hovorí sa, že sviatky, ktoré majú hĺbku a skutočnú podstatu pretrvajú medzi ľuďmi navždy.

Krásne zuby až po mimosúdnej dohode

V uvedenom prípade nebolo nutné sa obrátiť na súd,  nakoľko sporové strany za pomoci mediátora a priznaného odborníka dospeli k dohode.

Rešpektujte prírodu, motorky do lesa nepatria

Vo všeobecnosti jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest a bez právneho dôvodu je zakázané. Prax však ukazuje, že aj tento problém môže byť predmetom dohody medzi zúčastnenými stranami. Aj najnovšia dohoda spísaná v našom mediačnom centre dáva nádej, že akýkoľvek spor je riešiteľný so zreteľom na obe zapojené strany.

“ČARO VIANOC SPOČÍVA V TOM, ŽE ŠŤASTIE A PREKVAPENIE OSTATNÝCH, DOKÁŽE UROBIŤ ŠŤASTNÝMI NÁS.”

Poďakovanie

CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, ďakuje za prejavenú dôveru v roku 2021.

Zložili ružové okuliare a rozviedli sa

Odborná pomoc prostredníctvom mediácie je veľmi konštruktívna, nakoľko mediácie sa zúčastnili 3 strany – rodičia, mediátor a psychológ. Všetky strany mediácie majú možnosť aktívne sami o sebe rozhodovať s podporou odborníkov prináša ich lepšiu vzájomnú komunikáciu a súčinnosť.

Dedičstvo a dedič

Dohoda o ukončení mediácie, ktorá bola medzi dedičmi, sa predkladaná notárovi a ten  vydá so súhlasom účastníkov osvedčenie o dedičstve.

Právo prechodu cez pozemok – vecné bremeno

Pán Peter je vlastníkom garáže, ktorú užíva už viac ako 5 rokov. Ale nakoľko pozemok, resp. cesta k jeho nehnuteľnosti je majetkom suseda,  rozhodili sa, že upravia prejazd k spomínanej garáže aj legálnym spôsob. Alternatív bolo niekoľko, ale jedným z najlepších riešení, ktoré pripadalo do úvahy pre oboch zúčastnených na mediácii,  je zriadenie vecného bremena.  

Stavená firma priznala chybu a opravila krov aj strechu

Manželia  boli úplne v šoku, keď zistili, že na krove nebol rešpektovaný pôvodný návrh statického riešenia z projektu pre stavebné povolenie. Materiál a rozmery boli úplne iné a veľmi nestabilné. Vďaka nesprávnemu podopretiu a spojeniu prvkov dokonca hrozilo, že by mohlo dôjsť k zrúteniu celej strechy.

Náhrada škody

V tomto informačnom materiáli, ktorý bol vytvorený v úzkej spolupráci s Centrom právnej pomoci, sa oboznámite so základnými informáciami, ktoré by Vám mali pomôcť pri uplatňovaní si nároku na náhradu škody a odškodného od štátu. Pre lepší prehľad Vám poskytujeme odpovede na základné otázky a zároveň kontakty a rady, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa ako ďalej konať. 

Domáce násilie

V tomto informačnom materiáli nájdete informácie, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade, ak sa Vás téma domáceho násilia bezprostredne dotýka. Nájdete v ňom odpovede na základné otázky, aj informácie o tom, aké sú Vaše možnosti v prípade, že bol na Vás alebo Vašej blízkej osobe spáchaný trestný čin. Zároveň v ňom nájdete dôležité kontakty a rady, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa ako ďalej konať.

Mediácia ako alternatívna forma prevencie konfliktov na školách

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“ Ján Amos Komenský
Konflikty sú tiež impulzom prebúdzajúcim tvorivé a citové predpoklady, vlohy, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Takéto konflikty nám prinášajú pokrok a pozitívne riešenia.

Individuálne konzultácie pre mediátorov

Konzultácia, ktorá je určená všetkým, kto sa chce naučiť zvládnuť začiatok podnikania a získať komplexne znalosti o mediácii a samotnej činnosti mediátora. Podnikanie je drina, ale keď do neho „spadnete“, tak sa z neho stáva  životný štýl.

Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov

Hovorí sa, že sviatky, ktoré majú hĺbku a skutočnú podstatu pretrvajú medzi ľuďmi navždy.

Pomoc k svojpomoci

Konfliktom sa zaoberá aj sociológia, ktorá sa snaží porozumieť konfliktom medzi ľuďmi a skupinami ľudí, konfliktom spôsobených spoločenskými pohybmi a zmenami.

Týždeň s mamou, týždeň s otcom – striedavá starostlivosť. Áno či nie? 

Inštitút striedavej osobnej starostlivosti má určite mnohé výhody, najviac zdôrazňovanou je práve zachovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku maloletého dieťaťa s oboma rodičmi.

Kto je obeťou rozvodu? Deti!

Proces predmediácie je na neformálny rozhovor s dieťaťom ako stvorený. Mediátor si urobí obraz o vnímaní skutočnosti samotného rozvodu očami dieťaťa. To všetko platí za predpokladu, že je tomu prispôsobený vek a psychika dieťaťa.  

Inovácia na stránke

Nie je pravda, že slová sú “len” slová. Slovom možno postaviť človeka na nohy. A to bolo impulzom pre inováciu stránky dohodou.sk v procese komunikácie s vami.

Výnimka pre mediátora  

Zákaz otvorenia sa na mediátorov nevzťahuje.

Mediácia – vyhľadávaný nastroj aj pri pochybení v lekárskej starostlivosti

Pani Hanka bola ako pacientka ošetrená v stomatologickej ambulancii pre bolesti zuba. Priklonila sa k menej časovo aj finančne náročnej alternatíve a to k riešeniu sporu prostredníctvom mediácie. Výsledkom je obojstranná dohoda a následné finančné vyrovnanie v prospech poškodenej pani Hanky.

ONLINE PORADŇA 24.02.2021 OD 15:00 DO 17:00

Online poradňa je priestor vytvorený za účelom šetrenia času a nákladov klientov v prípade, ak potrebujú poradenstvo urgentne.

Ukradnutý nápad

Ak vám niekto ukradne auto tak viete konkrétne pomenovať problém a taktiež viete, kam ho ísť riešiť. Čo však, ak  Vám ukradnú nápad v práci – podnikavý kolega ho zverejní bez vášho súhlasu? 

PF 2021

„Každý nový začiatok pochádza z konca iného začiatku.“
Seneca (rímsky stoický filozof)

Šťastné a veselé Vianoce

Poďakovanie

Mediačná dohoda schválená súdom/rozvod

Rozvody môžu byť rýchlejšie, jednoduchšie ale hlavne dôstojnejšie a na to sa vo veľkej miere využíva mediácia. V mimosúdnom procese majú obe strany dostatočne veľa času na detailnú prípravu dohody.

Odborná publikačná činnosť

Odborný dvojmesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a najmä vedúcich metodických orgánov škôl a školských zariadení. Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. Prispievateľmi sú odborníci zo sféry riadenia rezortu, erudovaní pedagógovia všetkých typov škôl a školských zariadení, pracovníci špecializovaných pracovísk, riaditelia škôl.

Nie je nič lepšie ako prevencia

Narodenie dieťaťa je v živote človeka nepochybne jedna z najdôležitejších životných udalostí.

Spor so susedom

Konflikty so susedmi sú bežnou realitou. Dejú sa či žijete v mesta alebo na dedine. Rôzne konflikty majú odlišné algoritmy riešenia avšak spája ich jediný cieľ, potreba dospieť k dohode a vyriešiť problém primeranou cestou bez vyhrážok, zastrašovania, prípadne napadnutia a v tom  najhoršom prípade ublíženia na zdraví alebo poškodenia majetku.

(Ne)prístupná cesta k rodinnému domu

Vecné bremeno práva cesty môže spočívať v práve prechodu pešo, vstupu, prejazdu osobnými alebo/a nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok.

Aj starí rodičia majú právo na vnúča

Hovorí sa, že starý rodičia sú druhými najdôležitejšími osobami v živote dieťaťa.

Kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme

Dôležitým účinkom uznania dlhu je prerušenie premlčacej doby a začiatok plynutia novej a to 10 ročnej  premlčacej doby, ktorá začína plynúť dňom uznania dlhu.

Som dôchodca a firma ma už nepotrebuje

Dôchodkový vek nie je a nesmie byť dôvodom pre prepustenie zo zamestnania a taktiež aj akejkoľvek diskriminácie zamestnanca v pracovnom prostredí. Dosiahnutie dôchodkového veku nie je zákonom definovaným dôvodom pre skončenie pracovného pomeru či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca.

BEZPLATNÁ ONLINE PORADŇA 19.09.2020 OD 13:00 DO 15:00

Ocitli ste sa v zložitej sporovej (rodinnej, pracovnej, obchodnej, susedskej ….) situácii?

Chcete ju vyriešiť ale neviete ako?  Vyskúšajte našu online poradňu, kde vám  mediátori  zodpovedia vaše otázky, nasmerujú vás tým správnym smerom a  poradia ako riešiť vašu situáciu.

Suseda si nevyberiete

„Pokus o urovnanie sporu prostredníctvom dohody je najprirodzenejšou cestou riešenia konfliktov vo všetkých spoločenských vzťahoch.

Úspešné vrátenie daru za pomoci mediátora

Stávajú sa v živote rôzne situácie, ktoré je komplikované a náročné riešiť prostredníctvom súdu,  prípadne právnikov. Práve preto bol oslovený mediátor aby pomohol vyriešiť spor o darovaného psíka.

Vrátenie súdneho poplatku

Riešenia sporov prostredníctvom mediátora spočíva nielen v nižších nákladoch klientov oproti zastupovaniu advokátom, ale tiež v príležitosti vrátenia súdneho poplatku, čo je dané zákonom o súdnych poplatkoch, cieľom je motivovať účastníkov pojednávania na súde k uzavretiu súdneho zmieru.

Rozdelíme si dom po rozvode?

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Mediácia šetrí čas a peniaze

Alternatívne spôsoby riešenia konfliktov sa vyznačujú snahou vytvoriť čo najväčšiu
rovnováhu medzi stranami a utvárajú priestor, aby sa strany mohli slobodne rozhodovať
nielen o predmete, ale aj o spôsobe riešenia vzájomného konfliktu.

Kedy máte nárok na odstupné?

O výpovednej dobe hovoríme v prípade ukončenia pracovného pomeru či už zo strany zamestnanca, ktorý podá výpoveď alebo zo strany zamestnávateľa.

Klebetenie a ohováranie je kúsok od žaloby na súde

Zažili ste situáciu kde niekto niekoho ohováral alebo dokonca bol sám ohováraný? Prípadne ste sa stali  svedkami hrubých nadávok, ktorými na Vás útočí Váš sused tak ako to bolo u pána Olivera?  

Workshop – Ako sa úspešne vyhnúť súdnemu pojednávaniu

Každý môže byť  „súkromný vyjednávač- mediátor“ to bez ohľadu na svoj vek alebo dosiahnuté vzdelanie.

Jakubka mi nevezmeš, som jeho otec

Veľmi často sa stretávame s problematikou tzv. nulovej komunikácie partnerov, ktorí zabúdajú na to, že aj keď netvoria legitímny manželský pár „manžela a manželky“, napriek tomu sú naďalej rodičmi.

Začalo to snom, skončilo to rozvodom

„Ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené, súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť a to z dôvodu,  že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“

Výživne na manželku? ÁNO!

Pani Svetlana sa rok po rozvode ocitla vo výrazne zlej finančná situácia,  preto oslovila mediátora o pomoc v otázke vyživovacej povinnosti manžela voči nej samotnej a to či má nárok a čo všetko je potrebné pre to urobiť.

Rozvod

Rozhodujúci slovom je dohoda. Ak ste rozumní a dohodnete sa na všetkom dôležitom, veci sa môžu hýbať veľmi  rýchlo.

Chcela krajšie a plnšie pery

Mediácia sa vo veľkej miere uplatňuje aj v možnosti reklamovať nekvalitne vykonanú službu alebo zakúpený tovar.

Nezaplatil servisu za opravu auta

Výsledok mediácie bol pozitívny. Objednávateľ bol povinný vyzdvihnúť si auto najneskôr do jedného mesiaca.

Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov

Veľká noc nemá v kalendári pevne stanovený dátum. Je viazaná na obdobie jarnej rovnodennosti. Východiskovým dňom je nedeľa……

Od pondelka 06.04.2020 bude Centrum mimosúdnych dohôd opäť otvorené

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov……

Sme podriadení času. Čas velí: VPRED! William Shakespeare

Centrum mimosúdnych dohôd si Vám dovoľuje poďakovať za rok 2019 a zaželať Vám všetkým veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2020.

Centrum mimosúdnych dohôd Žilina Vám praje šťastné a veselé Vianoce.

„VIANOCE NIE SÚ ČASOM, ANI OBDOBÍM, ALE STAVOM MYSLE. ŠÍRENIE POKOJA, DOBRA A MNOŽSTVO VĎAKY, SÚ TÝM SKUTOČNÝM DUCHOM VIANOC.“ CALVIN COOLIDGE

Môže byť podkladom zápisu do katastra aj mediačná dohoda?

Využite mediáciu pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tak ako pán Štefan a pani Viera. Manželia vyporiadali ostatných podielnikov formou mediácie, kde  výsledkom bola mediačná dohoda. Prevod vlastníckeho práva sa uskutočňuje len na základe zmluvy, ktorá môže byť kúpna, darovacia alebo iný typ zmluvy t.j. mediačná dohoda.

Časopis Manažment školy v praxi – Odborná publikačná činnosť

O znalostiach sa hovorí, že sú nehmotným kapitálom organizácie. Zavedenie znalostného manažmentu v školách predstavuje zavedenie novej filozofie. Školy, ktoré zavedú znalostný manažment majú trvalo udržateľný charakter a stávajú sa konkurencie schopnými v porovnaní s inými školami.

Porada riaditeľov stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, Jasná 10.-11.10.2019

Zúčastnili sme sa porady riaditeľov stredných škôl v ZP ŽSK, kde sme prezentovali bližšie informácie o možnostiach využitia mediácie na školách v oblasti školskej a rovesníckej mediácie. Ide o formu prevencie ale zároveň aj o priame riešenie sporov na školách.

Potešil nás záujem riaditeľov SŠ o túto tému. Ďakujeme za túto príležitosť, príjemné prijatie a podnetné rozhovory.

POĎAKOVANIE

CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, ďakuje za prejavenú dôveru a príspevky.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – BSM

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník § 143 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí …..

Žilina bojuje proti kriminalite: S Národným projektom pomáha aj Centrum mimosúdnych dohôd Žilina

V modernej dobe musíme čoraz častejšie zápasiť s množstvom nepredvídateľných nástrah. Na každého z nás striehnu určité skupiny podvodníkov s jediným cieľom – zabezpečiť si vlastný profit na nešťastí druhého. Do boja na pomoc seniorom, obetiam nenávistných trestných činov a obetiam obchodovania s ľuďmi výrazne vstúpila aj Žilina a Centrum mimosúdnych dohôd.

Centrum pomohlo firme dostať peniaze späť

Podnikanie je vo všeobecnosti náročné, každý deň  prináša niečo nové, čo si  vyžaduje promptné a rýchle riešenie. Či už ide o inovácie z pohľadu voči konkurencii alebo zabezpečiť chod firmy. Kontrolovať uhradené faktúry a platby…..

Mediácia šetrí čas a peniaze

Mediácia je nápomocná aj pri konfliktoch v rámci firmy. Čítajte už zajtra na www.zilinak.sk

Napísali o Centre mimosúdnych dohôd v Žiline

Máte spor, ktorý potrebujete vyriešiť? Neviete ako? Chcete sa obrátiť na súd? Nesúďte sa, dohodnite sa! Čítajte viac už tento piatok 12.04.2019 o 18:00 na www.zilinak.sk

Poradňa

On-line konzultácie……

Poďakovanie

CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, ďakuje za prejavenú dôveru a príspevky.