Aj dažďová voda sa môže stať problémom

Posledným u nás riešeným prípadom, typickým však nielen pre zimné ročné obdobie, je nepríjemný a neodkomunikovaný problém, keď si jeden zo susedov bez povolenia stavebného úradu v rámci terenných úprav zdvihol terén pozemku oproti pozemku svojho suseda. Nastal problém so stekaním dažďovej vody k susedovi, u ktorého postupne spôsobil podmáčanie pozemku a aj samotného domu.

Pozor, podobným problémom býva aj zosuv pôdy. Odtok zrážkovej vody je potrebné vopred premyslieť. V prípade, že je pôda málo priepustná alebo ílovitá, môže sa stať, že zrážková voda bude stekať k susedovi, následne je možný zosuv pôdy .

Dažďová voda, ktorá spadne na pozemok, je zodpovednosťou vlastníka pozemku, kde dažďová voda padne.

Náš klient sa takýto spor rozhodol riešiť mimosúdnou cestou – mediáciou, nakoľko je dôležité spor čo najrýchlejšie vyriešiť a dosiahnuť efektívne riešenie.  Súd môže trvať aj niekoľko rov.  

Klient predložil na mediácii ako dôkaz faktúru a rozpis prác, ktoré predstavovali  v tomto spore celkovú uhradenú sumu 720 €.  Podľa obč. zákonníka platí, že ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne; ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám. 

Úprave susedských vzťahov sa venuje Občiansky zákonník, kde podľa § 127 vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Podľa ust. § 420 Obč. zákonníka platí :“(1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. (2) Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá. (3) Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil.“   Ak sused od Vás žiada náhradu škody, pričom Vy sám uznávate svoje zavinenie za jej vznik, sused musí preukázať výšku škody. Samotná úhrada faktúry susedom nepostačuje, lebo vy neviete čo vo faktúre uvedené je.

Najlepším možným riešením problémov pokiaľ je možné,  je vždy dohoda zúčastnených strán. Súdy sú totiž často zdĺhavé a výsledok je  mnohokrát neistý.