Ochrana osobných údajov – zoznam zbieraných osobných údajov cez kontaktný formulár na webe dohodou.sk

Cez kontaktný formulár zbierame nasledovné osobné údaje:

Meno a Priezvisko, E-mail, Telefón, IP adresa.

Údaje zbierame za účelom spätného kontaktovania záujemcu, ktorý poslal správu prostredníctvom kontaktného formulára.

Cookies

 • Webstránka www.dohodou.sk používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.

Facebook plugin

 • Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.
 • Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

Ochrana osobných údajov v mediačnom konaní GDPR

Info: §11 ods.8 zákona 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov Mediátor PhDr. Zuzana Rapčanová spracúva a zverejňuje osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona  súlade s osobitným predpisom. (Týmto sa rozumie zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 v znení zákona č. 84/2014 Z.z 0).

Vážený klient,

vážime si Vašu dôveru a chceme Vás zároveň ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, je zabezpečená pred neoprávneným nakladaním v najvyššej možnej miere a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše osobné údaje sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. Vaše osobné údaje sú spracovávané v zákonnom/teda nevyhnutnom rozsahu.

V záujme ochrany Vašich osobných údajov, je potrebné zdôrazniť, že udelenie súhlasu so  spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a teda je právom dotknutej osoby, ktorú nie je  možné k jeho udeleniu nútiť. Aby sme však dokázali Vaše požiadavky riešiť, potrebujeme Vaše osobné údaje.

 SÚHLAS AKO PRÁVNY ZÁKLAD

Súhlasom sa podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov rozumie akýkoľvek  slobodne daný, výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe  poskytnutých informácií vyjadruje svoju vôľu, aby sa spracúvali jej osobné údaje. Na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu musia byť splnené aj občiansko-právne náležitosti jednostranného právneho úkonu (napríklad spôsobilosť na práva a povinnosti alebo spôsobilosť na právne úkony).  Súhlas je právnym úkonom dotknutej osoby a na jeho platnosť sa vyžaduje, aby bol uskutočnený dobrovoľne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je absolútne neplatný. V tejto súvislosti je dôležité poukázať na to, že súhlas ako prejav vôle smeruje k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov je preto potrebné zvažovať aj právne následky, ktoré udelením súhlasu vzniknú.

Pre udelenie súhlasu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sa vyžaduje, aby:

 1. a) dotknutá osoba bola spôsobilá mať práva a povinnosti a bola tiež spôsobilá na právne úkony v súlade s Občianskym zákonníkom,
 2. b) pred udelením súhlasu boli dotknutej osobe poskytnuté všetky informácie týkajúce sa tohto súhlasu, teda aby si prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov
 3. c) udelenie súhlasu dotknutou osobou bolo dobrovoľné, jasné a vážne,
 4. d) textácia súhlasu bola určitá a zrozumiteľná,
 5. e) o spracúvaní (nespracúvaní) svojich osobných údajov rozhodovala výlučne dotknutá osoba na základe vlastného slobodného uváženia,
 6. f) existovala reálna možnosť slobodnej voľby dotknutej osoby súhlas udeliť, respektíve neudeliť,
 7. g) súhlas bol jednoznačne a výslovne viazaný na jeden konkrétny účel.

ČO PREDCHÁDZA ZÍSKANIU SÚHLASU

Na to, aby bol súhlas získaný v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba musí mať pred jeho udelením dostatok informácií, aby sa o jeho udelení vedela jednoznačne rozhodnúť.

Prevádzkovateľ CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, s.r.o. :

je povinný v súlade s § 15 zákona o ochrane osobných údajov dotknutej osobe vopred oznámiť:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa,
 2. b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov,
 3. c) účel spracúvania osobných údajov,
 4. d) zoznam alebo rozsah osobných údajov,
 5. e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä,
 6. informácie o dobrovoľnosti poskytnúť údaje,
 7. čas platnosti súhlasu,
 8. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 9. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 10. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 11. tretie krajiny, ak sa predpokladá, alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos

osobných údajov,

 1. poučenie o právach dotknutej osoby (podľa § 28 a 29 zákona o ochrane osobných údajov).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 Týmto, (titul, meno, priezvisko, bydlisko, adresa, rodné číslo, telefónne číslo, mailový kontakt, číslo bankové spojenia, prípadne iné identifikačné údaje potrebné na zažatie a ukončenie mediacie) ako dotknutá osoba udeľuje  súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel mediačného konania (do doby podpísania dohody o začatí mediácie, prevádzkovateľovi CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD ŽILINA, s.r.o. Hálkova 1070/5, Kysucké Nové Mesto
024  01, IČO 52215482,
  na čas na dobu určitú – od podpísania dohody o začatí mediácie.

Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe iného právneho základu (napríklad osobitný zákon alebo ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán), dochádza k spracúvaniu osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak by prevádzkovateľ aj napriek tomu získaval  súhlas so spracúvaním osobných údajov, nemohol by zabezpečiť dotknutej osobe uplatňovanie jej práv, ktoré jej zákon o ochrane osobných údajov priznáva vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na základe súhlasu.