Krásne zuby až po mimosúdnej dohode

Študentka Karolína sa po dlhých úvahách rozhodla o mostík predných zubov. Zubný mostík je protetická náhrada jedného alebo aj viacerých chýbajúcich zubov. Patrí medzi zubné náhrady ako zubné protézy či zubné implantáty.

Ako spomínala, k uvedenej problematike si preštudovala Karolína takmer všetko, preto sa rozhodla podstúpiť zákrok aby jej úsmev bol opäť pekný. Netušila, že s výsledkom nebude spokojná tak ako očakávala. Zubný mostík bol nepriemerne veľký k veľkosti jej čeľusti čo pôsobilo komicky až nelichotivo a farba zubov bola extrémne biela čo esteticky pôsobilo veľmi rušivo. Očakávaný výsledok nebol vôbec taký ako jej bol prezentovaný.

Vzhľadom k tomu, že k náprave ani po niekoľkých jej oprávnených žiadostiach nedošlo, rozhodla sa poškodená riešiť situáciu mimosúdne.

K dohode, presnejšie povedané ku kompromisu, nakoniec dospeli, nakoľko obe strany si priznali  svoje pochybenie.

Záruka na protetickú prácu vyplýva zo samotného zákona – tak ako pri všetkých výrobkoch to je 24 mesiacov. Protetická práca je výrobkom, ktorý vyrába zubný technik. Čo sa týka reklamácie, tú si musí uplatniť pacient u svojho ošetrujúceho lekára, u ktorého si prácu objednal a ktorý mu ju odovzdal. Reklamácia sa môže dotýkať zlého ošetrovacieho postupu lekára, zlej indikácie, a tak môže dôjsť k predčasnému zlyhaniu práce. Ďalej môže byť technologicky zle vyhotovená, za čo zodpovedá zubný technik a s tým už potom musí komunikovať lekár, nie však  pacient. Práca môže byť už od odovzdania pacientovi nevyhovujúca. Zodpovedný za zhotovenie je zubný technik, ale je len na lekárovi, aby nepresnú a nevyhovujúcu prácu pacientovi neodovzdal, ale aby ju hneď vrátil na prepracovanie. Záruka sa, samozrejme, nemôže vzťahovať na protetické práce, poškodené vonkajším zavinením. Napríklad úrazom pacienta, pádom alebo úderom do oblasti tváre s následným mechanickým poškodením.

Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa.

Na nekvalitne poskytovanú službu odporúčame bezodkladne uplatniť riadnu reklamáciu. Reklamáciu je potrebné doručiť poskytovateľovi služby osobne alebo doporučenou poštou. V písomnosti môže spotrebiteľ navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie (napríklad vrátenie časti poplatku za službu).

Právomoci Slovenskej obchodnej inšpekcie v reklamačnom konaní upravuje § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého, ako je vyššie uvedené, predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pre nedodržanie zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho. K podaniu je nevyhnutné priložiť kópie dokladov (doklad o zaplatení ceny za výrobok, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.). Bez predloženia relevantných dokladov nie je možné vykonať kontrolu u predávajúceho.

Uplatnenie práva vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa a z § 623 ods.1 Občianskeho zákonníka. Svojho práva sa môže spotrebiteľ domáhať u predávajúceho preukázateľným spôsobom napr. doporučenou poštou. Lehotu na vrátenie kúpnej ceny určuje spotrebiteľ.

V uvedenom prípade nebolo nutné sa obrátiť na súd,  nakoľko sporové strany za pomoci mediátora a priznaného odborníka dospeli k dohode.