Keď deti pomáhajú rodičom

Pani Elena sa ocitla v náročnej životnej situácii, kde ako onkologický pacient ostala bez stáleho príjmu a s obavou, či nepríde o bývanie. Pokúšala sa situáciu riešiť sama ale dospela do štádia, kedy to už sama nezvláda. Jej záujem nebolo prosiť deti o pomoc ale situácia sa výrazne zmenila a bola nútená obrátiť sa niekoho, kto by jej uvedenú situáciu s empatickým  prístupom pomohol vyriešiť. Rozhodla sa preto osloviť mediátora.

Mediátor počas mediácie musel pristupovať k účastníkom obzvlášť citlivo, nakoľko hlavným cieľom bolo aby deti na určitý čas prevzali na seba povinnosť pomoci matke bez toho aby nedošlo k naštrbeniu rodinných vzťahov. Za pomoci mediátora nakoniec dospeli účastníci mediácie k vzájomnej dohode.

Rodičia a deti majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorá akcentuje (zdôrazňuje) výlučnosť príbuzenského vzťahu v priamej línii. Povinným je dieťa (deti), ktoré je schopné samo sa živiť. Oprávneným je rodič, ktorý potrebuje prostriedky na zabezpečenie primeranej výživy a nemôže si ich obstarať sám, prípadne prostredníctvom povinných z iných vyživovacích povinností, ktoré tejto predchádzajú. Miera vyživovacej povinnosti detí voči rodičom sa odvíja od „primeranosti“. Primeranosť treba posudzovať tak, že má zaistiť oprávnenému rodičovi naplnenie všetkých bežných životných potrieb.

Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

§ 66 Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.

§ 67 (1) Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a poskytovanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

Zákon definuje aj ďalšiu formou vyživovacej povinnosti a to je vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými

§ 68 Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú.

§ 69 (1) Ak potomkovia nemôžu svoju vyživovaciu povinnosť plniť, prechádza táto povinnosť na predkov. Vzdialenejší príbuzní majú vyživovaciu povinnosť, len ak ju nemôžu plniť bližší príbuzní. (2) V prípade, že súd určí výživné pre maloleté dieťa, ustanovenie § 63 sa použije primerane.

§ 70 Každý z príbuzných na rovnakom stupni plní vyživovaciu povinnosť v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných príbuzných.

Manželstvom vznikajú viaceré povinnosti, a to vrátane povinnosti starať sa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a uspokojovanie pomerov rodiny založenej manželstvom. V rámci tejto povinnosti možno vyčleniť aj vzájomnú vyživovaciu povinnosť manželov, ktorá je základným vyjadrením manželskej ekonomickej solidarity.  Prostredníctvom tohto inštitútu sa teda okrem uspokojenia osobných potrieb sleduje aj naplnenie požadovaného zákonného charakteru inštitútu manželstva z majetkového hľadiska. Uplatňovanie výživného medzi manželmi je preto možné aj v prípadoch, keď sú napríklad obaja manželia zárobkovo činní.

Zákon o rodine definuje vyživovaciu povinnosť medzi manželmi

§ 71 (1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Nárok na príspevok rozvedenej manželky je možné si uplatniť kedykoľvek po rozvode a zaniká, ak žena uzavrie nové manželstvo. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na päť rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvode manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

§ 72 (1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. (2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. (3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

§ 73 Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

§ 74 (1) Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. (2) Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.(3) Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu.