Trampolína a bazén môžu byť v susedských vzťahoch tiež problém

Existuje právo na určitú mieru ticha a pokoja, a to nie len v nočných hodinách. Nevýhodou domácej trampolíny a či bazéna môže byť občas hlučnosť ľudí , ktorí ich využívajú. Stojí za úvahu zvážiť, kam sa umiestnia vzhľadom na to, kto a kedy ich bude používať.

Skákanie na trampolíne a do bazéna deti susedov využívajú celé leto, tak to popisujú manželia Peter a Silvia. Táto záľuba, zdanlivo neškodná, obmedzuje pokoj a kľud starším susedom. Viacerí sa už ohradili, ale žiaľ bez úspešne. Pani Silvia a pán Peter sú odhodlaní situáciu raz a navždy vyriešiť pre ich pokoj a pokoj na ulici. Manželia sa rozhodli dlhodobo ignorované požiadavky riešiť nie žalobou ale mimosúdnou cestou za pomoci mediátora.

Sú si vedomí, že zákon je na ich strane, tak ako to popisuje ust. § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Na základe noriem, ktoré definujú pravidlá spoločenského spolunažívania, si nemôže človek v nočných hodinách púšťať hlasnú hudbu, robiť ohňostroje či prípadne inak ani cez deň znepríjemňovať ostatným susedom život.

Podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel upravuje, to že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud, hoci samotný nočný kľud zákon sám nešpecifikuje. Prihliada na zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý definuje nočný čas od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Cez deň je prípustná hranica maximálne 50 decibelov. V nočných hodinách je na úrovni maximálne 45 decibelov. Ruch na križovatke z automobilovej premávky je okolo 70 až 80 decibelov , rôzne bytové spotrebiče vyprodukujú niekedy aj 50 decibelov.

Mediácia

Mediácia je pružný proces, no  nie je jednoduché vopred presne opísať priebeh konkrétnej mediácie. V uvedenom spore sa mediácia uskutočnila cez tri sedenia, pričom prvé dve boli určené na popísanie a zadefinovanie skutočného stavu, kde sa zároveň obe sporové stany dozvedeli informácie, ktoré im do uvedeného stretnutia neboli známe.

Po druhom sedení, sa strany začali pozerať na spor z iného uhla,  čo pomohlo nájsť prijateľné riešenie.

Tretie stretnutie bolo organizované za účelom zistenia  či riešenia, ktoré sporové strany navrhli sú adaptabilné a vhodné na realizáciu. Potvrdilo sa, že mediácie je naozaj úspešnou metódou, ako spor vyriešiť a súčasne zachrániť susedské vzťahy sporových strán.

Avšak v prípade, ak by spor nebol úspešne vyriešený, je niekoľko možností ako pokračovať.

Pokuta

Občania, ktorí narušujú verejný poriadok v stanovenom čase, napríklad hlučným hlasovým prejavom, hraním hudby s vysokou hlasitosťou, alebo vytváraním hluku na trampolíne či v bazéne sa dopustia priestupku. Príslušníci mestskej alebo štátnej polície majú právo uložiť sankciu až do výšky 33 € v rámci blokového konania.

Žaloba

Ak pokuta nie je účinná a narušiteľ pokračuje v rušení nočného pokoja, podľa § 127 Občianskeho zákonníka je možné proti tejto osobe/osobám podať súdnu žalobu. Súdne konanie vyžaduje dôkaz o hluku. Súd môže danému jedincovi/skupine zakázať, aby rušil svojich susedov hlukom.

Skôr ak zasiahne štát, je odporúčaná mimosúdna dohoda, ktorá dokáže v podobných situáciách pomôcť rýchlo, efektívne a s minimálnymi nákladmi.