Podnikáte? Chcete mať uhradené faktúry na čas? Využite mediáciu…

Najčastejším problémom, ktorý rieši Centrum mimosúdnych dohôd sú neuhradené faktúry alebo ich uhrádzanie po termíne splatnosti.

Premlčacia doba (všeobecne)
3 roky v občianskom práve
4 roky  v obchodnom práve

Ak dlžníka zažalujete  až po premlčaní,  dlžník na súde namietne premlčanie a súd nárok na uznanie dlhu zamietne. Premlčanie neznamená stratu práva, ale iba možnosť vymáhania si dlžnej sumy. Súd tak postupuje iba v prípade, ak je vznesená námietka premlčania.

Druhou možnosťou je preklúzia,  ako právny inštitút, je zánik práva neuplatnením si tohto práva v zákonom stanovenom čase, ktorý nastáva len v zákonom stanovených prípadoch. Plnenie prekludovaného právneho nároku je v zmysle zákona považované za bezdôvodné obohatenie a takéto plnenie je povinný ten, komu bolo plnené, vrátiť.

Ak spoločnosti  zostáva napríklad už len týždeň, aby si nároky uplatnila na súde, mediačné konanie jej  dáva čas, aby sa pokúsila o mimosúdne urovnanie bez akýchkoľvek časových následkov.

Je to  obrovský benefit a to vo forme prerušenia plynutia premlčacej doby a prekluzívnej lehoty čo je faktorom zákonným. Časový faktor sa v praktickej rovine prejavuje aj v tom, že sporové strany svojimi rozhodnutiami vedia dosiahnuť okamžité riešenie problému.

Centrum mimosúdnych dohôd  a sporné  strany sporu vedia docieliť aj zložitejšiu dohodu už za jeden deň.

Výsledkom mediačnej dohody je presne stanovený postup pre obe strany sporu, kde mediátor poskytuje aj spoluprácu s notárskym úradom v  Žiline, ktorý obratom vyhotoví notársku zápisnici. Tá sa stáva exekučným titulom pre obe strany, v prípade neplnenia dohodnutých podmienok v mediačnej dohode.

Chráňte svoju spoločnosť a peniaze.