Často kladené otázky (FAQ)

Pri akých problémoch sa môže obrátiť poškodený spotrebiteľ alebo firma na Centrum mimosúdnych dohôd?

Potreba ochrany spotrebiteľa vyplýva z jeho pozície pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľ je vnímaný vždy ako menej skúsená osoba, ktorá pre svoju vlastnú užívateľskú potrebu uzatvorila zmluvu na dodanie tovaru, príp. služby. Predávajúci, ktorý koná v rámci svojho podnikania je skúsenejším v oblasti daného trhu. Má lepšiu orientáciu, takže má oproti spotrebiteľovi výrazne silnejšie postavenie! Mediácia je nápomocná aj pri konfliktoch v rámci firmy napr.  medzi (spoločníkmi),  sporoch medzi firmami a iné, ktoré vyplývajú z obchodovania.

Kedy môže byť spolupráca s mediátorom výhodnejšia ako sťažnosť na Obchodnej inšpekcii alebo podanie návrhu na súd?

Alternatívne riešenie sporov umožňuje riešiť vzniknutú situáciu zmierlivo, rýchlo, efektívne a s nižšími nákladmi a to takmer v každej oblasti (obchodných alebo spotrebiteľských sporoch). Samozrejme,  že poškodenou môže byť aj spoločnosť voči spoločnosti. Keďže mediácia je dôverná a neverejná, nedochádza k poškodeniu dobrého mena firmy a vzťahy oboch zúčastnených sa nenarúšajú natoľko, ako v prípadne verejného súdneho konania. Mediácia je dobrovoľná a nenásilná a ak prejavia obe strany záujem o vzájomnú dohodu býva aj častokrát úspešná, spísaním mediačnej dohody, ktorá sa stáva záväznou pre obe strany.  Priebeh mediácie je definovaný v zákone č. 420/2004 Z. z.Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Koľko bude stáť riešenie sporu prostredníctvom mediátora?

Zákon 390/2015 Z. z.,  kde sa v § 4 ods. 3 sa na konci píše: „Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevýšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20€; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom….“ Čo to pre vás predstavuje? Takmer všetky náklady spojené so spotrebiteľským sporom na mediácii znáša predajca. Vaša finančná účasť je definovaná v zákone t.j. (10% max. 20€).

Pre Vašu predstavu, prvé sedenie (t.j. oboznámenie sa so sporom, náklady spojené s agendou a kontaktovaním druhej stany) je spoplatnené sumou 25€.

Samotná mediácia, kde výsledkom je mediačná dohoda sa vyčísľuje priamo z oblasti, ktorej sa týka daný spor. Mediácia končí uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí.