Entries by Zuzana Rapčanová

Večná téma-susedské spory

„Lepší blízky sused, ako ďaleký priateľ“ alebo „Dobrý sused je najlepšia ohrada“…… a mnohé iné príslovia, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie. Avšak napríklad podľa štatistiky sa viac ako 13% obyvateľov Slovenska sťažuje na hluk od susedov. 

Pes je priateľ človeka ale…

Každý kto si zadováži psa, alebo akékoľvek iné zviera,  musí mať na zreteli, že ho neminie zodpovednosť a povinnosti. Zodpovednosť sa viaže k novému priateľovi človeka ale i k okoliu, v ktorom sa zviera pohybuje. Z času na čas sa stane, že aj pes niečo poškodí alebo zničí…

Dedičstvo a dedič

Dohoda o ukončení mediácie, ktorá bola medzi dedičmi, sa predkladaná notárovi a ten  vydá so súhlasom účastníkov osvedčenie o dedičstve.

Právo prechodu cez pozemok – vecné bremeno

Pán Peter je vlastníkom garáže, ktorú užíva už viac ako 5 rokov. Ale nakoľko pozemok, resp. cesta k jeho nehnuteľnosti je majetkom suseda,  rozhodili sa, že upravia prejazd k spomínanej garáže aj legálnym spôsob. Alternatív bolo niekoľko, ale jedným z najlepších riešení, ktoré pripadalo do úvahy pre oboch zúčastnených na mediácii,  je zriadenie vecného bremena.  

Stavená firma priznala chybu a opravila krov aj strechu

Manželia  boli úplne v šoku, keď zistili, že na krove nebol rešpektovaný pôvodný návrh statického riešenia z projektu pre stavebné povolenie. Materiál a rozmery boli úplne iné a veľmi nestabilné. Vďaka nesprávnemu podopretiu a spojeniu prvkov dokonca hrozilo, že by mohlo dôjsť k zrúteniu celej strechy.

Náhrada škody

V tomto informačnom materiáli, ktorý bol vytvorený v úzkej spolupráci s Centrom právnej pomoci, sa oboznámite so základnými informáciami, ktoré by Vám mali pomôcť pri uplatňovaní si nároku na náhradu škody a odškodného od štátu. Pre lepší prehľad Vám poskytujeme odpovede na základné otázky a zároveň kontakty a rady, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa ako ďalej konať. 

Domáce násilie

V tomto informačnom materiáli nájdete informácie, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade, ak sa Vás téma domáceho násilia bezprostredne dotýka. Nájdete v ňom odpovede na základné otázky, aj informácie o tom, aké sú Vaše možnosti v prípade, že bol na Vás alebo Vašej blízkej osobe spáchaný trestný čin. Zároveň v ňom nájdete dôležité kontakty a rady, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa ako ďalej konať.

Individuálne konzultácie pre mediátorov

Konzultácia, ktorá je určená všetkým, kto sa chce naučiť zvládnuť začiatok podnikania a získať komplexne znalosti o mediácii a samotnej činnosti mediátora. Podnikanie je drina, ale keď do neho „spadnete“, tak sa z neho stáva  životný štýl.

Pomoc k svojpomoci

Konfliktom sa zaoberá aj sociológia, ktorá sa snaží porozumieť konfliktom medzi ľuďmi a skupinami ľudí, konfliktom spôsobených spoločenskými pohybmi a zmenami.

Kto je obeťou rozvodu? Deti!

Proces predmediácie je na neformálny rozhovor s dieťaťom ako stvorený. Mediátor si urobí obraz o vnímaní skutočnosti samotného rozvodu očami dieťaťa. To všetko platí za predpokladu, že je tomu prispôsobený vek a psychika dieťaťa.  

Inovácia na stránke

Nie je pravda, že slová sú “len” slová. Slovom možno postaviť človeka na nohy. A to bolo impulzom pre inováciu stránky dohodou.sk v procese komunikácie s vami.

Ukradnutý nápad

Ak vám niekto ukradne auto tak viete konkrétne pomenovať problém a taktiež viete, kam ho ísť riešiť. Čo však, ak  Vám ukradnú nápad v práci – podnikavý kolega ho zverejní bez vášho súhlasu? 

PF 2021

“Každý nový začiatok pochádza z konca iného začiatku.”
Seneca (rímsky stoický filozof)

Odborná publikačná činnosť

Odborný dvojmesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a najmä vedúcich metodických orgánov škôl a školských zariadení. Informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. Prispievateľmi sú odborníci zo sféry riadenia rezortu, erudovaní pedagógovia všetkých typov škôl a školských zariadení, pracovníci špecializovaných pracovísk, riaditelia škôl.

Spor so susedom

Konflikty so susedmi sú bežnou realitou. Dejú sa či žijete v mesta alebo na dedine. Rôzne konflikty majú odlišné algoritmy riešenia avšak spája ich jediný cieľ, potreba dospieť k dohode a vyriešiť problém primeranou cestou bez vyhrážok, zastrašovania, prípadne napadnutia a v tom  najhoršom prípade ublíženia na zdraví alebo poškodenia majetku.

Som dôchodca a firma ma už nepotrebuje

Dôchodkový vek nie je a nesmie byť dôvodom pre prepustenie zo zamestnania a taktiež aj akejkoľvek diskriminácie zamestnanca v pracovnom prostredí. Dosiahnutie dôchodkového veku nie je zákonom definovaným dôvodom pre skončenie pracovného pomeru či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca.

Vrátenie súdneho poplatku

Riešenia sporov prostredníctvom mediátora spočíva nielen v nižších nákladoch klientov oproti zastupovaniu advokátom, ale tiež v príležitosti vrátenia súdneho poplatku, čo je dané zákonom o súdnych poplatkoch, cieľom je motivovať účastníkov pojednávania na súde k uzavretiu súdneho zmieru.

Mediácia šetrí čas a peniaze

Alternatívne spôsoby riešenia konfliktov sa vyznačujú snahou vytvoriť čo najväčšiu
rovnováhu medzi stranami a utvárajú priestor, aby sa strany mohli slobodne rozhodovať
nielen o predmete, ale aj o spôsobe riešenia vzájomného konfliktu.

Začalo to snom, skončilo to rozvodom

„Ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené, súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť a to z dôvodu,  že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.”

Výživne na manželku? ÁNO!

Pani Svetlana sa rok po rozvode ocitla vo výrazne zlej finančná situácia,  preto oslovila mediátora o pomoc v otázke vyživovacej povinnosti manžela voči nej samotnej a to či má nárok a čo všetko je potrebné pre to urobiť.

Topíte sa v dlhoch?

Podľa § 517 Občianskeho zákonníka dlžník je v omeškaní, ak svoj dlh riadne a včas neplní. V prípade, že dlh neplní ani v dodatočnej primeranej lehote, veriteľ môže od zmluvy odstúpiť, žiadať dlžnú sumu okamžite splatiť a taktiež má právo požadovať od dlžníka úroky z omeškania.

Môže byť podkladom zápisu do katastra aj mediačná dohoda?

Využite mediáciu pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tak ako pán Štefan a pani Viera. Manželia vyporiadali ostatných podielnikov formou mediácie, kde  výsledkom bola mediačná dohoda. Prevod vlastníckeho práva sa uskutočňuje len na základe zmluvy, ktorá môže byť kúpna, darovacia alebo iný typ zmluvy t.j. mediačná dohoda.

Nákup na splátky, skrytá hrozba

Pán Anton si kúpil pračku, chladničku a TV na splátky. Ako povedal vybavenie bolo rýchle a bez dokladovania príjmu a to ho presvedčilo, že prečo nie. Veď suma 20€ po dobu 5 rokov sa mu vôbec nezdala  privysoký. Ale prebudenie nastalo,  keď mu prišla výzva od nebankovej spoločnosti….

Nekvalitná rekonštrukcia bytu, aj tu pomohla mimosúdna dohoda

Pani Janka je dôchodkyňa a z úspor si dala zrekonštruovať byť. Zaplatila celú sumu a čakala na nové bývanie. Ako povedala bol to šok: „Nevedela som čo robiť či plakať alebo……. .“ Za viac ako 8 mesiacov sa jej nepodarilo dospieť k úspešnému koncu. Nakoniec jej pomohla mimosúdna dohoda dovolať sa aspoň odškodného v celkovej sume 4000€.

Vysporiadanie BSM

Rozviedli ste sa a neviete ako rýchlo vysporiadať BSM? Alebo chcete zrušiť BSM počas trvania manželstva? Využite mediáciu ako pán Juraj a vysporiadajte si majetok bez zbytočných súdnych poplatkov a dlhých čakacích lehôt. Mediácia prebehla na dvoch sedeniach kde obe strany našli cestu k dohode za pomoci mediátora. Pán Juraj ušetril čas a peniaze.

Vyživovacia povinnosť

Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je v praxi najčastejšie sa vyskytujúcou povinnosťou prostredníctvom mediácie t.j. mimosúdnou cestou. 
Vyživovaciu povinnosť upravuje zákon o rodine 36/2005 Z.z. v § 62-81.

Porada riaditeľov stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, Jasná 10.-11.10.2019

Zúčastnili sme sa porady riaditeľov stredných škôl v ZP ŽSK, kde sme prezentovali bližšie informácie o možnostiach využitia mediácie na školách v oblasti školskej a rovesníckej mediácie. Ide o formu prevencie ale zároveň aj o priame riešenie sporov na školách.

Potešil nás záujem riaditeľov SŠ o túto tému. Ďakujeme za túto príležitosť, príjemné prijatie a podnetné rozhovory.

Výživné na osamelú mamičku 135€

Otec dieťaťa je slobodnej matke svojho dieťaťa povinný najneskoršie odo dňa pôrodu prispievať náležitou čiastkou na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na náhradu nákladov spojených s graviditou a celkovým pôrodom. Uvedená  povinnosť trvá po dobu dvoch rokov od dňa narodenia dieťaťa.

Nebojte sa reklamovať dovolenku

Od 1. januára 2019 došlo k predĺženiu lehoty vzťahujúcej sa na možnosť uplatnenia reklamácie, a to z 3 mesiacov na 2 roky odo dňa skončenia zájazdu. V prípade, že sa zájazd neuskutočnil, začína uvedená lehota plynúť odo dňa, keď sa mal zájazd podľa zmluvy o zájazde skončiť.

Mediáciu pri konfliktoch vzniknutých v školskom prostredí odporúčaná priamo Ministerstvom školstva SR

Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Žilina bojuje proti kriminalite: S Národným projektom pomáha aj Centrum mimosúdnych dohôd Žilina

V modernej dobe musíme čoraz častejšie zápasiť s množstvom nepredvídateľných nástrah. Na každého z nás striehnu určité skupiny podvodníkov s jediným cieľom – zabezpečiť si vlastný profit na nešťastí druhého. Do boja na pomoc seniorom, obetiam nenávistných trestných činov a obetiam obchodovania s ľuďmi výrazne vstúpila aj Žilina a Centrum mimosúdnych dohôd.

Centrum pomohlo firme dostať peniaze späť

Podnikanie je vo všeobecnosti náročné, každý deň  prináša niečo nové, čo si  vyžaduje promptné a rýchle riešenie. Či už ide o inovácie z pohľadu voči konkurencii alebo zabezpečiť chod firmy. Kontrolovať uhradené faktúry a platby…..

Mediácia alebo súd?

Drvivá väčšina z nás sa počas života ocitne v sporoch, z ktorých nevieme spolu s druhou stranou nájsť východisko. K prípadu máme často emocionálne väzby, od ktorých sa nevieme odosobniť a vyriešeniu problému tak bráni aj náš vlastný pohľad, ktorý si do situácie vnášame. Dlhotrvajúce vedenie sporov pritom výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu života, žiaľ, negatívne.