NR SR sa uzniesla na zákone č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach

ZÁKON z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:

1.

Nad § 1 sa vkladá nadpis prvej časti, ktorý znie:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“.

2.

Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré znejú:

㤠3a

(1)

Súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku.

(3)

Na žiadosť podľa odseku 1 sa neprihliada, ak

a)žiadosť nie je úplná,

b)exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného,

c)povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach,

d)exekúcia bola zastavená,

e)ide o vymoženie pohľadávky na výživnom,

f)ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, alebo

g)exekučné konanie začalo pred 12. marcom 2020.

(4)

Ak sa na žiadosť povinného neprihliada, súdny exekútor bezodkladne poučí povinného o dôvode, pre ktorý sa na jeho žiadosť neprihliada.

(5)

Odklad exekúcie podľa odseku 1 trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020. Počas odkladu exekúcie nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.

§ 3b

Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.“.

3.

V § 6 a 7 sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. mája“.

4.

Za § 7 sa vkladá druhá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DRUHÁ ČASŤ

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

§ 8

Účel dočasnej ochrany

Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik.

§ 9

Rozsah dočasnej ochrany

(1)

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020.

(2)

Dočasná ochrana podľa tejto časti sa nepoužije na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu a veriteľa s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

§ 10

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany

(1)

Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný

a)Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b)Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

c)Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,

d)Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

(2)

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla právnickej osoby v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany (ďalej len „žiadosť“). Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, príslušnosť sa určuje podľa miesta podnikania.

(3)

Na žiadosť podanú na súd, ktorý nie je príslušný, sa neprihliada.

§ 11

Vzor žiadosti

Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Na žiadosť, ktorá nie je podaná podľa prvej vety, sa neprihliada.

§ 12

Spôsob podania žiadosti a zastúpenie

(1)

Ak žiadateľom je právnická osoba, žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. Žiadosť musí byť autorizovaná3) žiadateľom alebo jeho zástupcom, inak sa na ňu neprihliada.

(2)

Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou. Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom sa nevyžaduje; k takejto žiadosti sa musí pripojiť kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu, inak sa na žiadosť neprihliada.

(3)

Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti sa musí pripojiť splnomocnenie na podanie žiadosti. Splnomocnenie musí byť autorizované žiadateľom alebo podpis žiadateľa na listinnom splnomocnení musí byť úradne osvedčený, inak sa na žiadosť neprihliada.

§ 13

Všeobecné náležitosti žiadosti

Žiadosť musí obsahovať

a)označenie súdu, ktorému je určená,

b)označenie žiadateľa v rozsahu

1.

meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

2.

názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

c)označenie emailovej adresy žiadateľa, ak žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie,

d)vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa tohto zákona,

e)dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

§ 14

Osobitné náležitosti žiadosti

Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že

a)je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany podľa § 8 z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku; ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020,

b)k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,

c)ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,

d)k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,

e)vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,

f)v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky takýchto úkonov odstránil,

g)v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,

h)vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.

§ 15

Poskytnutie dočasnej ochrany

(1)

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise.

(2)

Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana podľa tohto zákona, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

(3)

Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia podľa odseku 2.

(4)

Po zverejnení podľa odseku 2 sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou.

(5)

Na späťvzatie žiadosti sa neprihliada.

§ 16

Odmietnutie dočasnej ochrany

(1)

Ak sa na žiadosť neprihliada alebo žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 13 alebo § 14, vyšší súdny úradník vydá bezodkladne potvrdenie o odmietnutí žiadosti.

(2)

Potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd odošle do elektronickej schránky žiadateľa alebo jeho zástupcu aktivovanej na doručovanie. Ak žiadateľ alebo jeho zástupca nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, potvrdenie o odmietnutí žiadosti doručí uložením v spise a o tejto skutočnosti odošle v ten istý deň informáciu na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.

(3)

Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je v lehote 15 dní od jeho doručenia prípustná námietka, o ktorej rozhodne bezodkladne sudca. Námietka musí byť podaná prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle; ustanovenie § 12 sa na námietku použije rovnako. Zmeškanie lehoty podľa prvej vety nemožno odpustiť.

(4)

Ak je námietka dôvodná, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany podľa § 15.

(5)

Ak námietka nie je dôvodná alebo žiadateľ námietku vezme späť, súd žiadateľa poučí o možnosti podať žiadosť opätovne. Poučenie sa doručí rovnako ako potvrdenie o odmietnutí žiadosti.

§ 17

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany

(1)

Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje; tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany. Rovnako sa prerušuje konkurzné konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu veriteľa, ktorý bol podaný po 12. marci 2020.

(2)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; to platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene.

(3)

Exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje; ak sa exekučné konanie prerušilo po začatí exekúcie, ustanovenia osobitného predpisu4) o odklade bez blokovania sa použijú primerane.

(4)

Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú opätovne zánikom dočasnej ochrany.

(5)

Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní.

(6)

Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona a ktorého príčinou boli následky šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19; to neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku. Právo druhej zmluvnej strany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po účinnosti tohto zákona nie je dotknuté.

(7)

Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

(8)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou. Ak je vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, je právny úkon, ktorý bol urobený v rozpore s týmto ustanovením, neúčinný voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie sú dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca.

(9)

Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.

(10)

Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté podnikateľovi pod dočasnou ochranou spriaznenou osobou podľa predpisu o konkurznom konaní bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.

§ 18

Zánik dočasnej ochrany

(1)

Dočasná ochrana zaniká

a)1. októbra 2020, ak odsek 5 neustanovuje inak,

b)ak o jej ukončenie podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada, alebo

c)rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany podľa § 19.

(2)

Žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany musí byť podaná rovnakým spôsobom ako žiadosť. Formulár žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Na iné žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany sa neprihliada.

(3)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) súd bezodkladne zverejní údaje o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana zanikla, v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

(4)

Ten, koho ochrana zanikla podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nie je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu znovu.

(5)

Trvanie dočasnej ochrany pred jej zánikom podľa odseku 1 písm. a) môže vláda Slovenskej republiky predĺžiť nariadením vlády Slovenskej republiky, najdlhšie však do 31. decembra 2020.

§ 19

Rozhodovanie o zrušení dočasnej ochrany

(1)

Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

(2)

Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o skutočnostiach podľa odseku 1. Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom, súd neprihliada; o tom oznamovateľa bezodkladne upovedomí.

(3)

Uznesenie o začatí konania súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. V uznesení o začatí konania vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do piatich pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania, osvedčil skutočnosti podľa odseku 1 a predložil súdu v rozsahu podľa predpisu o konkurznom konaní zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, zoznam svojich záväzkov k 12. marcu 2020 a zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020. Podnikateľa pod dočasnou ochranou zároveň poučí, že na skutočnosti a dôkazy predložené neskôr nebude prihliadať.

(4)

Účastníkom konania je podnikateľ pod dočasnou ochranou. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je účastníkom konania, má však v konaní právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomený o predložení vyjadrení a dôkazoch podnikateľa pod dočasnou ochranou.

(5)

Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne bez nariadenia pojednávania a bezodkladne na základe predložených listín.

§ 20

Spoločné ustanovenia

(1)

Na konanie o poskytnutí dočasnej ochrany sa nepoužijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

(2)

Na konanie o zrušení dočasnej ochrany sa primerane použijú ustanovenia Civilného mimosporového poriadku; ustanovenia čl. 6, § 35 a 36 Civilného mimosporového poriadku sa nepoužijú.

(3)

Proti rozhodnutiu súdu vydanom podľa tohto zákona je prípustný opravný prostriedok, len ak tak ustanovuje tento zákon.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

„3) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

4) § 61i ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem bodov 1 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 12. mája 2020.

ZDROJ:https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-92