Aj deti si želajú striedavú starostlivosť

Takmer  65%  sporov v rámci mediácie je v oblasti rodinných sporov a to obzvlášť v striedavej starostlivosti a výživnom.

Rovnako to bolo aj u pána Stanislava a jeho (zatiaľ) manželky Aleny. Manželia sa rozhodli, že podajú návrh na rozvod. Súčasťou návrhu mala byť aj dohoda, ktorá by definovala ako bude prebiehať striedavá starostlivosť a vlastne všetky náležitosti, ktoré sa týkajú detí, nakoľko v spoločnej domácnosti žijú 2 maloleté deti vo veku 10 a 11 rokov a podľa ich slov každá jedná debata o striedavej starostlivosti a výživnom skončila hádkou.

V mediácii /riešenie sporu mimosúdnou cestou/ býva spravidla bežné, že osloví  mediátora prvá strana sporu, teda iniciátor, ktorá objasní všetky okolnosti. V tomto prípade prišli obaja manželia spolu, nakoľko nevedeli čo všetko je potrebné k dohode na striedavú starostlivosť a výživnému. Obaja mali množstvo otázok na ktoré dostali odpoveď. Nakoniec po niekoľkých hodinách s mediátorom  dospeli k záveru, ktorý bol pre obe strany prípustný.

Samozrejme, že  mediácia je o  kompromisoch, ktoré budú uplatňovať v rámci života práve oni a ich deti.

Na počudovanie sa podarilo za pomoci mediátora dospieť aj  k dohode o výživnom na maloleté deti nakoľko finančný príjem bol medzi partnermi diametrálne odlišný.

Nakoniec notársky overenú dohodu o ukončení mediácie v (3x origináloch) spolu s 3x rodnými listami priložili k návrhu na súd.

Čo je veľmi prínosné pre rodičov? To, že už teraz majú v rukách doklad na základe ktorého sa môžu riadiť do doby, kým nebude vytýčené hlavné pojednávanie.

Otázky a odpovede

Čo znamená striedavá osobná starostlivosť?

Pojem „striedavá osobná starostlivosť“ je v Zákone o rodine od 1.7.2010 v paragrafe 24 odsek 2. a opisuje situáciu, keď sa o maloleté dieťa starajú obaja rodičia, hoci nežijú spolu v jednej domácnosti. Najčastejšie ide o rozvedených rodičov alebo o rodičov, ktorí síce neboli zosobášení, ale majú spoločné dieťa a rozišli sa (rozchod). Rodičia sa starajú o dieťa striedavo, raz jeden rodič, potom druhý, znovu prvý, atď., preto názov striedavá starostlivosť. Vo výnimočných prípadoch sa rodičia starajú o dieťa spolu, napr. ak sú rozvedení, ale ešte žijú v jednej domácnosti. Slovenské zákony nepoznajú spoločnú starostlivosť po rozvode alebo rozchode rodičov, preto sa aj v takýchto prípadoch využíva striedavá starostlivosť.

Je možná  striedavá starostlivosť aj bez rozvodu?

Áno, pretože zákon o rodine nezabúda aj na tieto prípady. Návrh na striedavú osobnú starostlivosť možno podať kedykoľvek. Teda aj v týchto prípadoch:

– že rodičia žijú ako druh a družka (rodičia však musia byť zapísaní v rodnom liste dieťaťa)

– aj počas manželstva v prípade, že sa nevedia na starostlivosti o dieťa dohodnúť

– akékoľvek obdobie po rozvode, ak dieťa už bolo predtým rozsudkom zverené jednému rodičovi.

Aký je poplatok za podanie návrhu na súd na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti.

Bez poplatku. Deti sú v tomto prípade oslobodené do poplatkov.

Kto platí trovy konania?

Trovy konania sa vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým nepriznávajú. To znamená, že v prípade neúspechu sa neplatia trovy druhej strane.

Aká má byť adresa pre návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti?

Návrh adresujte súdu podľa trvalého pobytu maloletého, t.j. príslušný súd.

Kto rozhoduje o tom kde a ako bude dieťa v starostlivosti?

Najlepším riešením je, ak sa rodičia spolu dohodnú, ako sa budú starať o deti. Pri rozvode sa dieťa bez svojej viny ocitá v situácii, v ktorej nechcelo byť. Môžu za to rodičia a preto majú morálnu povinnosť dohodnúť najlepšie možné riešenie pre svoje spoločné dieťa. V takom prípade je potrebné dohodnúť presne obdobie, v ktorom bude dieťa u každého rodiča. Rodičia sa môžu dohodnúť aj tak, že sa o dieťa bude starať iba  jeden z rodičov, potom bude mať druhý rodič upravený styk s dieťaťom a platiť výživné.

Pokiaľ sa rodičia nedokážu dohodnúť, je najlepšie riešenie požiadať pomoc o mediátora, ktorý ich dokáže doviesť  ku dohode o ukončení mediácie, ktorá sa spolu s návrhom podáva na na príslušný súd.

V prípade dosiahnutia spoločnej rodičovskej dohody, či už s pomocou mediátora alebo bez, je potrebné požiadať súd o schválenie tejto dohody. Súd nemá povinnosť dohodu schváliť, avšak mal by to urobiť, pretože rodičovská dohoda je v najlepšom záujme dieťaťa.

V prípade ak rodičom nepomôže ani mediátor, rozhodne o osude dieťaťa (a rodičov) súd. Súd upraví práva a povinnosti rodičov po rozvode, teda zverí dieťa do striedavej starostlivosti alebo do starostlivosti jedného rodiča, pričom druhému upraví styk s dieťaťom a určí vyživovaciu povinnosť.

Možno podať aj návrh na vydanie neodkladného opatrenia na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti?

Áno, kedykoľvek možno podať na súd návrh na vydanie neodkladného opatrenia na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Avšak neodkladné opatrenie má len dočasnú platnosť a do okamihu správoplatnenia samotného rozsudku. Toto podanie je tak isto bez poplatkovej povinnosti. Súd musí do 30 dní rozhodnúť o návrhu na neodkladné opatrenie.

Ako naplánovať striedavú starostlivosť z pohľadu času?

Zákon neprikazuje, ako dlho musí byť dieťa u rodiča, aby išlo o striedavú starostlivosť. Pomer starostlivosti oboch rodičov by sa mal blížiť k 50:50, avšak môže byť aj iný ( aj 70:30, 60:40 a pod.). Zákon nedefinuje ani intervaly striedania. Používajú sa rôzne intervaly – od jednodňových, cez dvojdňové, trojdňové, týždenné, dvojtýždenné, mesačné, až po ročné. Kratšie intervaly sú vhodnejšie pre mladšie deti, dlhšie intervaly pre staršie deti.

Uplatňuje sa aj vyživovacia povinnosť pri striedavej starostlivosti?

Na rozdiel od starostlivosti jedného rodiča, pri striedavej starostlivosti nemusí byť vždy dohodnuté alebo súdom nariadené platenie výživného. Výživné môže byť, ale nemusí byť. Nepoužíva  sa hlavne vtedy, ak je dieťa u oboch rodičov rovnakú dobu. Výživne je vždy na dohode rodičov. A hlavne správnom od-komunikovaním mediátorom. Ak je zjavný nepomer v príjmoch vtedy sa často pristupuje aj k výživnému na deti.

Je nutný súhlas oboch rodičov so striedavou starostlivosťou?

Súd môže zveriť dieťa do striedavej starostlivosti aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov, ak druhý rodič o striedavú starostlivosť požiada.

Ako postupovať v prípade neúspechu v konaní ohľadne zverenia dieťaťa do striedavej starostlivosti?

Podajte ďaľší návrh na SOS. Opätovne sa pokúste presvedčiť súd o vhodnosti SOS – striedavej osobnej starostlivosti pre maloleté dieťa. Návrh na SOS  je bez poplatku, takisto sa nepriznávajú trovy konania.

Čo ak rodič, ktorému bolo zverené dieťa do starostlivosti, marí styk s druhým rodičom, napriek právoplatnej úprave styku

Podajte na súde návrh na výkon rozhodnutia a ak marenie styku pokračuje, podajte na polícii trestné oznámenie pre marenie súdneho rozhodnutia.

Otázniky v striedavej starostlivosti

Je  problém, ak dieťa nebude mať len jeden domov?

Jedným z možných riešení je aj také, pri ktorom dieťa býva stále na jednom mieste a striedajú (sťahujú) sa rodičia – raz býva s dieťaťom jeden, potom druhý rodič. Z pohľadu dieťaťa ide o najlepšie riešenie, na SR zatiaľ málo využívané riešenie.

Dieťa má mať pocit istoty a bezpečia a ten môže mať aj v dvoch domácnostiach, ak je s najbližšou osobou – rodičom. Akokoľvek sa to môže zdať dospelým nelogické, deti majú len výnimočne problém s tým, že majú dva domovy. Sú oveľa lepšie prispôsobivé ako dospelí. Pre deti je dôležitejší vzťah s rodičmi. Rodičia sú pre dieťa „bohovia“, ktorí všetkému rozumejú, všetko dokážu, všetko urobia, vždy pomôžu, ochránia, zachránia, pohladia, pochvália…

Každý rodič má iné výchovné spôsoby…

Rovnako, ako v nerozvedených rodinách, aj po rozvode je vhodné, ak sa rodičia dokážu dohodnúť ohľadne spôsobu výchovy. Avšak rovnako, ako v rodinách bez rozvodu, ani po rozvode nie sú obaja rodičia úplne rovnakí a teda majú odlišne prístupy k deťom. Dieťa je väčšinou na to zvyknuté už z obdobia pred rozvodom.

Kedy nie je vhodná striedavá starostlivosť?

Ak sa aspoň jeden rodič nechce starať o dieťa, prípadne sa nedokáže starať o dieťa alebo na to nemá vytvorené podmienky. Nie je vhodná ani v prípade preukázaného násilného správania k dieťaťu zo strany aspoň jedného rodiča. Prípade ako jeden z rodičov trpí ochorením alebo závislosťou…

Veľmi dôležitá je skutočnosť, že deti,  ktorých zasiahol v detstve rozvod, si  častejšie želali vyrastať v striedavej starostlivosti, preto je dobré ak ju považujete za  to najlepšie riešenie pre deti.