Chcela krajšie a plnšie pery

Nemusí vždy všetko dopadnúť podľa vašich predstáv. Pani Eva, chcela menšiu korekciu pier ale výsledok nebol podľa jej očakávania. Pery boli nesúmerne, opuchnuté a aj po 6 mesiacoch pociťovala bolesť na spodnej pere a to pri konzumácii jedla alebo pitia. Oslovila spoločnosť, ktorá jej uvedený zákrok vykonala ale žiadosť o reklamáciu nebola uznaná.

Mediácia sa vo veľkej miere uplatňuje aj v možnosti reklamovať nekvalitne vykonanú službu alebo zakúpený tovar. Mediácia je  vhodný nástroj ak sa nechce ani jedná strana ocitnúť, či už v hľadáčiku slovenskej obchodnej inšpekcie alebo súdu. Zvolenie si mediácie ako alternatívnej dohody a uplatnenia si svojich práv ako spotrebiteľa bolo pre  pani Evu to najlepšie čo mohla využiť.

Výsledok mediácie bola čiastočná finančná kompenzácia, ako bolestné zo strany spoločnosti, ktorá uvedený zákrok vykonala. Pani Eva zároveň prehlásila, že časť bolestného jej pokrylo náklady na lieky. Okrem toho prehlásila, že uvedený spor je uzatvorený a nebude si uplatňovať svoje práva spotrebiteľa v žiadnom inom súdnom konaní. A spoločnosť sa vyhla negatívnej reklame, ktorá by mohla vyplynúť so súdneho konania.

Ocitli ste sa podobnej situácii? Neviete ako postupovať, ponúkame základné informácie ako reklamovať tovar alebo službu.

Reklamáciu si musíte najskôr uplatniť v centre, v ktorom ste zákrok podstúpili. Svoju nespokojnosť dajte na papier, hoci sa môžete ohradiť aj ústne. Chirurg vám možno navrhne ďalšiu operáciu na odstránenie nedostatkov, za ktorú nebudete platiť.

Nevyšli vám v ústrety? Obráťte sa na súd — môžete žiadať finančné odškodnenie alebo náhradu škody vinou nevydarenej operácie, čiže zmarený zisk. Ak si po operácii všimnete, že niečo nie je v poriadku, upozornite na to lekára do pol roka. Kazí sa výsledok až niekoľko mesiacov po zákroku? Ak ste sa nedohodli inak alebo niečo iné nehovorí zákon, do dvoch rokov je operácia v záruke.

Ako postupovať pri reklamácii služby?

Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa.

Na nekvalitne poskytovanú službu odporúčame bezodkladne uplatniť riadnu reklamáciu. Reklamáciu je potrebné doručiť poskytovateľovi služby osobne alebo doporučenou poštou. V písomnosti môže spotrebiteľ navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie (napríklad vrátenie časti poplatku za službu).

V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie takto uplatnenej reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak uvedená lehota nebude dodržaná, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na inšpektorát SOI podľa sídla poskytovateľa služby. K podaniu spotrebiteľ prikladá kópie dokladov (doklad o zaplatení služby, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.)

Aká je dĺžka záručnej doby?

V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Citované ustanovenie (§ 620) je oproti všeobecnej úprave zodpovednosti za vady ustanovením špeciálnym a vzťahuje sa výlučne na spotrebiteľské zmluvy, tzn. zmluvy uzatvorené medzi dodávateľom a spotrebiteľom.
Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Na iné zmluvné vzťahy (napr. kúpa medzi právnickými osobami, príp. fyzickými osobami navzájom) sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka.

Ako postupovať pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie?

Podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, t.j. právny nárok na zrušenie kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo na výmenu tovaru.

Uplatnenie práva vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa a z § 623 ods.1 Občianskeho zákonníka. Svojho práva sa môže spotrebiteľ domáhať u predávajúceho preukázateľným spôsobom napr. doporučenou poštou. Lehotu na vrátenie kúpnej ceny určuje spotrebiteľ.

Vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim je občiansko-právny. Za predpokladu, že predávajúci ani po takomto preukázateľnom vyzvaní sumu nevráti, o nároku môže v ďalšom rozhodnúť iba súd.

Právomoci Slovenskej obchodnej inšpekcie v reklamačnom konaní upravuje § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého, ako je vyššie uvedené, predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pre nedodržanie zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho. K podaniu je nevyhnutné priložiť kópie dokladov (doklad o zaplatení ceny za výrobok, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.). Bez predloženia relevantných dokladov nie je možné vykonať kontrolu u predávajúceho.