Jakubka mi nevezmeš, som jeho otec

„Majú aj otcovia svoje práva alebo iba povinnosti?“  S tými slovami sa obrátil na mediátora pán František, ktorý má 7 ročného syna  Jakuba.

Za 12 minút v pojednávacej  miestnosti bolo manželstvo pána Františka po 13 rokoch ukončené rozvodom. Rozhodnutie sudcu bolo jednoznačné,  manželstvo už neplní svoju funkciu a vzťahy sú trvalo rozvrátené, z tohto  titulu manželov rozvádza. Starostlivosť o syna bola zverená matke. Otec mal právo tráviť čas s dieťaťom každý 2. víkend v mesiaci alebo po dohovore s matkou aj iný deň mimo súdom stanoveného času. Samozrejme, že mamička často a „rada“ robila pánovi Františkovi problémy…….a to bolo impulzom na mediáciu. Hlavným cieľom bolo nájsť spoločné riešenie…, ktoré sa aj podarilo nájsť.

Opierame sa o zákon – manželstvo plní svoje funkciu do tej doby, kým súd právoplatne toto manželstvo nerozvedie o čom hovorí aj Z. z. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 1 (1) Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2) Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí.

§ 18 Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

Veľmi často sa stretávame s problematikou tzv. nulovej komunikácie partnerov, ktorí zabúdajú na to, že aj keď netvoria legitímny manželský pár „manžela a manželky“, napriek tomu sú naďalej rodičmi.

Neuvedomujú si,  že deti sa stávajú rukojemníkmi rozhádaných rodičov. V naivnej predstave si dospelí myslia, že ich chovanie je správne ak tomu druhému odopierajú možnosť podieľať sa na výchove dieťaťa aj po rozvode. Častým zámerom je vytrestať takýmto chovaním toho druhého….

Prekvapivé je zistenie, že muži prejavujú čoraz väčší  záujem o striedavú starostlivosť. Podotýkam, že sa stavajú zodpovedne aj k vyživovacej povinnosti, ktorá pri stredovej starostlivosť nie je podmienkou.  Nakoľko novelou zákona o rodine (pozn. zákon č. 217/2010 Z.z.) bol do ustanovenia § 62 zákona o rodine doplnený odsek 6., súd má dve možnosti: výživné určíť a prihliadne pritom na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo výživné neurčí.

§ 24 (1)V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

(2) Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Rodičovské práva a povinnosti

§ 28 (1)Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä:

a)sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, b) zastupovanie maloletého dieťaťa, c) správa majetku maloletého dieťaťa.

(2)Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

Zásahy do rodičovských práv a povinností

§ 38(1) Ak niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho rodičovských práv a povinností závažná prekážka a ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd môže pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností.

(2)Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak

a)žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,

(4)Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv. 

Pojem záujem dieťaťa

Je potrebné definovať pojem záujem dieťaťa, na ktorý sa odvoláva každý rozsudok, týkajúci sa úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu. Zatiaľ nie je definované, čo vlastne záujem a potreby dieťaťa sú, pričom jedným zo základných záujmov podľa Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa je právo na pravidelný a neobmedzený styk s oboma rodičmi. Základným zmyslom starostlivosti musí byť pritom najlepší záujem dieťaťa.“ V praxi je záujem dieťaťa vždy posudzovaný individuálne.

Eliminácia bránenia v styku s druhým rodičom

Veľmi často sa stretávame s prípadmi, keď rodič disponuje rozsudkom s upraveným stykom, avšak druhý rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti mu v tom bráni. Rodič, ktorý postupuje týmto spôsobom, nielen že bráni druhému rodičovi v styku s dieťaťom, ale čo je najdôležitejšie, bráni vlastnému dieťaťu stretávať sa a rozvíjať vzťahy aj s druhým rodičom a upiera mu jedno z jeho základných rodičovstva  práv. Toto by platilo aj v prípade, ak rodič odmietol vydať dieťa z dôvodu, že je choré – ak dieťa je schopné pohybu (t. j. nie je veľmi ťažko choré), aj druhý rodič mu dokážte rovnako dobre podať lieky a postarať sa o neho, preto ani bežná choroba dieťaťa nie je dôvod k odmietnutiu styku.

Medzinárodný dohovor hovorí aj o tom, že dohoda rodičov by mala byť vždy prvoradá a intervencia štátu ultima ratio. Dohodu, ku ktorej by rodičia prostredníctvom mediátora dospeli, by súd schválil tak ako súčasnú klasickú dohodu. V úlohe mediátora by mohli prípadne vystupovať aj právni zástupcovia rodičov, alebo aspoň jeden z nich. Neochota jedného z rodičov dohodnúť sa by mala byť  dôsledne posudzovaná ako konanie v rozpore so záujmom dieťaťa.

K opatreniam na udržanie aktívneho vzťahu otcov a ich detí patria aj aranžmány  výchovy a kontaktu otcov s deťmi po rozchode partnerov. Sem jednoznačne patrí striedavá výchova po rozpade manželstva, ktorá umožňuje na základe rozhodnutia súdu a dohody bývalých manželov rovnomerné  rozdelenie rodičovských práv a povinností

Na druhej strane rodič preťažený výchovou, vo väčšine prípadov matka, sa môže viac aktivizovať v zamestnaní a vo svojej profesii.