Striedavá starostlivosť – súdom schválená mediačná dohoda

V súčasnosti mladí ľudia oveľa viac uprednostňujú partnerské spolužitie bez uzavretia manželstva, inak  povedané nechýba im k tomu „papier“. Ide o zväzky, na ktoré však zákony v mnohých oblastiach nepamätajú. 

Je dôležité si uvedomiť, že naše zákony nedefinujú a ani neupravujú termín DRUH a DRUŽKA. Právna teória považuje druha a družku muža a ženu, kt. nie sú manželia ale tvoria  životné spoločenstvo, t.j. žijú spolu, spoločne sa starajú o uspokojovanie potrieb rodiny, prípadne sa spolu starajú o deti. 

Rozhodnutie: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Rozsudok_9P-35-2020%20(1).pdf

Podmienky pre zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov

 1. Obidvaja rodičia musia byť spôsobilí dieťa vychovávať.
 2. Obidvaja rodičia musia mať záujem o osobnú starostlivosť o dieťa.
 3. Striedavá osobná starostlivosť musí byť v záujme dieťaťa.
 4. Potreby dieťaťa budú zverením do striedavej osobnej starostlivosti lepšie zaistené.
 5. Predpokladom pre úspešné fungovanie inštitútu striedavej osobnej starostlivosti rodičov je ich schopnosť sa dohodnúť.Je taktiež nevyhnutné poukázať i na ustanovenie § 24 ods. 4 zákona o rodine:
  (2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

  (3) Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

  (4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

  § 62 zákona o rodine doplnený o odsek 6. Upravuje podmienky určenia výživného v prípade striedavej osobnej starostlivosti.

  (6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.

  Súd má dve možnosti:
  – výživné určí a prihliadne pritom na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča
  – výživné neurčí

V prípade druha a družky je potrebné určiť otcovstvo so súhlasným vyhlásením oboch rodičov pred matrikou alebo súdom. Ak sa otcovstvo neurčí týmto spôsobom, určí ho súd. Návrh je oprávnený podať muž, ktorý tvrdí, že je otcom, matka alebo dieťa. Ak teda otec nepriznáva otcovstvo a nie je ochotný učiniť spoločné vyhlásenie o otcovstve, matke nezostáva nič iné, iba podať na návrh súd na určenie otcovstva.

Zároveň pri narodení dieťaťa je potrebná dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa.

V súlade s § 40 ods. 2 Zákona o rodine, dohodu o priezvisku oznámia matričnému úradu do 3 dní od narodenia dieťaťa.

Ak si ktorýkoľvek z rodičov neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti, alebo schváli dohodu o výške výživného, v súlade s § 65 Zákona o rodine.

Matka, ktorá nie je vydatá, má nárok na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov od otca dieťaťa, za podmienok upravených najmä v Zákone o rodine. V súlade s § 74 Zákona o rodine: „Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.“

Právo žiadať tento príspevok sa premlčí uplynutím 3 rokov odo dňa pôrodu.