Mediačná dohoda schválená súdom/rozvod

Mediáciu využili aj toho času manželia,  ktorých dohoda bola následne v plnom rozsahu schválená súdom.

Rozvody môžu byť rýchlejšie, jednoduchšie ale hlavne dôstojnejšie a na to sa vo veľkej miere využíva mediácia. V mimosúdnom procese majú obe strany dostatočne veľa času na detailnú prípravu dohody, ktorá sa predkladaná následne na súd. Partneri si veľa vydiskutujú za účasti tretej osoby v porovnaní so sudom.

Rozhodnutie:

file:///C:/Users/user/Downloads/Rozsudok_9P-73-2020.pdf

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/47afb0d8-2d8f-4b5f-992a-645bea542986%3A36bc657a-7471-4c39-ae9a-69a21e8472f9 

Ako to prebieha na súde?

Navrhovateľ sedí po pravici sudcu, odporca (ten z manželov, ktorý návrh na rozvod nepodal), je na druhej strane. Na úvod sudca vyzve účastníkov, aby predložili svoje doklady totožnosti.

Sudca sa následne spýta, či navrhovateľ trvá na svojom návrhu. Pokiaľ navrhovateľ odpovie „áno“, sudca spravidla otvorí pojednávanie.

Ako prvému dá slovo navrhovateľovi a vyzve ho, aby predniesol svoj návrh na rozvod manželstva a najmä opísal skutočnosti, ktoré ho viedli k jeho podaniu. Po prejavu navrhovateľa dá slovo sudca druhému manželovi, ktorý návrh nepodal. Účastníci konania sú povinní úplne a pravdivo popísať skutkové okolnosti potrebné na rozhodnutie vo veci a sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

Civilný mimosporový poriadok § 96 „súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie. Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierlivé riešenie pokúsili mediáciou.“

V prípade maloletých detí sa rieši aj ich zverejnenie do výchovy, výška výživného a prizvaný na pojednávanie je aj kolízny opatrovník, ktorého súd ustanoví uznesením. Uznesenie pred pojednávaním doručí účastníkom. V praxi sa často nestretávame s tým, že kolízny opatrovník navštívi rodinu doma, avšak nie je to vylúčené.