Spor so susedom  

Konflikty so susedmi sú bežnou realitou. Dejú sa či žijete v mesta alebo na dedine. Rôzne konflikty majú odlišné algoritmy  riešenia avšak spája ich jediný cieľ, potreba dospieť k dohode a vyriešiť problém primeranou cestou bez vyhrážok, zastrašovania, prípadne napadnutia a v tom  najhoršom prípade ublíženia na zdraví alebo poškodenia majetku.

Mediácia je častým nástrojom ako upraviť vzťahy v rámci spoločného spolužitia v susedskej komunite.

Ako zlepšiť vzťahy alebo uzavrieť mier so svojimi susedmi doma?

 • Najdôležitejšia rada: vždy sa oblečte  do kože svojich susedov! Takto im ľahšie porozumiete a vyvodíte závery.
 • Nepodľahnite provokácii.
 • Neberte si agresivitu, ktorá na vás občas vyskakuje od susedov príliš osobne. Ak ste vinní – napravte čo sa dá a ospravedlňte sa, ak nie ste vinní – jednoducho skúste istý čas vec ignorovať.
 • Ak chcete niečo oznámiť svojim susedom, urobte to napríklad s humorom prostredníctvom vtipnej reklamy s jemným náznakom, že to myslíte vážne.
 • Pri začatí renovácie varujte svojich susedov. Môžete ísť za každým osobne, alebo môžete napísať oznámenie s ospravedlnením a približné dátumy dokončenie práce. Je však nevyhnutné varovať ich aby ste predišli prípadným invektívam z ich strany.

40/1964 Zb. § 127

(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

(2) Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

(3) Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Uplatňovanie a posúdenie susedských vzťahov treba vždy vykladať v súlade so zásadou dodržiavania dobrých mravov, a preto vzájomné konanie alebo opomenutie medzi susedmi nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pri výkone vlastníckeho práva nestačí správať sa len v medziach určených jeho obsahom (§ 123 OZ), ale treba prihliadať aj na to, aby sa jeho výkonom nenarušil ani záujem spoločnosti, ani záujem ostatných subjektov, teda aby sa výkon vlastníckeho práva uskutočňoval aj v medziach určených dobrými mravmi. To platí tiež a hlavne vtedy, ak ide o výkon vlastníckeho práva vo vzťahu k susedovi.

Za neprípustné obťažovanie, resp. imisiu možno považovať aj hluk z rôznych strojov, ako sú píly, sekačky a podobne. Pri obťažovaní hlukom je dôležitá tiež skutočnosť, či niekto vytvára hluk činnosťou, ktorú vykonáva pre seba alebo aj pre iných. Ak niekto vykonáva činnosť ako rezanie dreva cirkulárkou a vykonáva ju pre seba, pričom dodržuje primeranosť, napríklad nepíli drevo počas celého dňa pracovného pokoja, môže ísť o vytváranie hluku primerané pomerom. Ak by však mal neustále zapnutú cirkulárku alebo rezal drevo neustále pre iných, môže ísť o obťažovanie nad primeranú mieru.

Ako predísť konfliktom so susedom

 • Každý je iní! Niekto miluje psy, niekto mačky. Niekto pracuje cez deň, niekto v noci. Buďte pripravení na kompromisy, ak sa chcete správať ľudsky.
 • Vždy pozdravte svojich susedov.
 • Vštepujte deťom kultúru komunikácie a správania na verejných miestach: dupanie a hlasné počúvanie hudby po 20. hodine je zakázané, pálenie pneumatík pod balkónom suseda nie je povolené, zber kvetov z kvetinového záhonu nie je povolený, hranie na saxofón o tretej ráno nie je povolené atď. …
 • Venčite so psami nie pod oknami domu, ale o niečo ďalej – aby ste nehnevali svojich susedov … A samozrejme ich neberte na ihrisko. Ak sú psy veľké, noste tiež náhubok a pri schádzaní dole ich majte na krátkych vodítkach.
 • Udržujte vchod čistý – nenechávajte odpadky v blízkosti bytu, nefajčite na schodoch, upratujte po domácich miláčikoch, ak náhodou neutekali na ulicu, nevezmite svoj starý nábytok na schodisko…
 • Komunikujte častejšie so susedmi.
 • Pri začatí opravy buďte maximálne zdvorilí … Nerobte hluk cez víkendy, skoro ráno a po 19. hodine, keď si po práci idú všetci oddýchnuť pri televízii. Ak majú susedia deti, opýtajte sa, kedy si dajú spánok, aby si v tomto čase mohli oddýchnuť od mlátenia starých dlaždíc alebo štiepania stien. Ak sú okolo vás iba mladé matky a časový plán spánku pre všetky batoľatá je iný, potom nemôžete potešiť každého. Ale na druhej strane si môžete dovoliť kúpiť malú hračku pre deti a bonboniéru pre matky a ospravedlniť sa po dokončení opravy. Susedia toto gesto ocenia, odpustia vám a prestanú psychicky nadávať na každom stretnutí.
 • Žiadny stavebný odpad!