Zaniká smrťou právo na dedenie manželovej výplaty?

Rastislav vo veku 46 rokov nečakane zomrel.  Žil v malej obci  sám, bez detí a bez zvyšku rodiny. Jediný koho mal bola jeho manželka, ktorá s ním ale už dlhšie nežila. Rastislav pracoval ako zámočník v malej rodinnej firme.

Svojej výplaty sa nedožil. Výplatný deň je stanovený na 15. deň v mesiaci.  Jeho manželka nevedela ako ma postupovať a či má nárok na časť z manželových peňazí. Nakoľko nevedela koľko jej manžel pracoval a či by bolo vhodné vôbec využiť právnika obrátila sa na mediátora, ktorý bol finančne menej náročný a časovo úspornejší.

Mediátor využil Zákonník práce 311/2001 a použil ustanovenie §35 ods.1, kde je ustanovené, že: „Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. V danom prípade použil mediátor aj Občiansky zákonník 40/1964, kde podľa § 460 a nasledujúcich má žena právo dediť aj manželov plat. § 460 Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.