(Ne)prístupná cesta k rodinnému domu

Pán František je majiteľom rodinného domom. Pozemok však kúpil bez prístupovej cesty. Pre výkon svojho vlastníckeho práva k nehnuteľnosti musí mať aj prístup (prístupovú cestu) k nehnuteľnosti. Preto zvažoval dve možnosti. Mediáciu alebo súd.

Účastníci sa nakoniec priklonili k alternatíve mimosúdneho zmieru a to zriadením vecného bremena na priľahlom pozemku.

Ale ako postupovať ak zmier nie je možný?

V prípade, že nedôjde k dohode s vlastníkom priľahlého pozemku, cez ktorý je možné prístup k stavbe zabezpečiť, je nutné domáhať sa zriadenia tzv. vecného bremena súdnou cestou.

Vecné bremená
§ 151 n
(1)
Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.
(2)
Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.
(3)
Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že zriadenie vecného bremena t.j. práva cesty rozhodnutím súdu na základe podanej žaloby vlastníka stavby predstavuje značný zásah do vlastníckeho práva vlastníka priľahlého pozemku.

Podmienky pre zriadenie vecného bremena § 151 o ods. 3 Občianskeho zákonníka sú nasledovné:

§ 151 o
(1)
Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
(2)
Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.
(3)
Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.

Geometrický plán

Vecné bremeno práva cesty môže spočívať v práve prechodu pešo, vstupu, prejazdu osobnými alebo/a nákladnými motorovými vozidlami cez pozemok. Preto je potrebné vymedziť presne trasu prechodu či prejazdu geometrickým plánom. Ten určí, ktorá časť konkrétneho pozemku je zaťažená vecným bremenom a ktorú časť teda možno z titulu vecného bremena používať na prejazd (prechod). Geometrický plán je v prípade zriadenia vecného bremena súčasťou rozsudku.

Finančná náhrada za vecné bremeno

Dotknutý vlastník má právo na primeranú náhradu a táto náhrada musí byť primeraná ujme, ktorú vlastník pozemku v dôsledku zriadenia práva cesty utrpí.

Výška peňažnej náhrady je podľa § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka obvykle stanovená znaleckým posudkom, ktorý sa vyhotovil za týmto účelom.