Aj starí rodičia majú právo na vnúča

Je isté, to že starí rodičia svoje vnúčatá nadovšetko milujú a chcú pre ne len to najlepšie.

Niekedy sa však uvedená  predstava odlišuje od tej rodičovskej, čo neraz vedie k nezhodám až nepríjemnostiam. Hádkam či dohodám sa nevyhnú ani rodiny s tými najlepšími vzájomnými vzťahmi. Často sa stáva po rozvode partnerov, že odmietajú jeden z rodičov dávať vnúčatá starým rodičom. Ako teda podobné spory riešiť, prípadne ako sa im vyhnúť? Ako nájsť kompromis, zapojiť starých rodičov do výchovy tak, aby boli obe strany spokojné?

Mediácia je najvhodnejším nástrojom ako spojiť obe strany / rodičov a starých rodičov/ k dohode tak aby dieťa prežilo pekné detstvo.

Na prvom mieste  je akceptovanie záujmu samotného dieťaťa, kde maloleté dieťa môže mať vybudovaný silný vzťah so starým rodičom a pretrhnutie tohto puta môže mať nepriaznivé dôsledky  ako na jeho citový vývoj, tak aj nadobúdanie vzťahu k bližšej ale aj vzdialenejšej rodine aj v budúcnosti. Hovorí sa, že starý rodičia sú druhými najdôležitejšími osobami v živote maloletého dieťaťa.

Zákon č. 36/2005 Z. z.Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. § 25 zákona o rodine platí :

„(1) Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

(2) Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť.

(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.

(4) Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže na návrh niektorého z rodičov zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.

(5) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.“

Citujem  z rozsudku Krajský súd Trnava –  Spisová značka: 24CoP/13/2016 z 20. 04. 2016 :

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením  napadnutým odvolaním prvostupňový súd predbežným opatrením upravil styk starých rodičov maloletej O. M., nar. XX.XX.XXXX tak, že starí rodičia sú oprávnení stretávať sa s maloletou každú tretiu nedeľu v mesiaci v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. Starí rodičia sú povinní dodržiavať presný začiatok a koniec styku s maloletou O.. Svoje rozhodnutie prvostupňový súd po citácii § 102 ods. 1, § 74 ods. 1, § 76 ods. 1 písm. b), f), § 76 ods. 3 O.s.p. a ods. 4 O.s.p. vecne odôvodnil s poukazom na správnosť skutkových a právnych dôvodov uvedených v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, keď tento návrh považoval za dôvodný.

Dodatočne súd vydal opravné uznesenie, ktorým opravil výrok tak, že súd predbežným opatrením upravuje styk starých rodičov maloletej O. M., nar. XX.XX.XXXX tak, že starí rodičia sú oprávnení stretávať sa s maloletou  každú tretiu nedeľu v mesiaci v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. s tým, že matka je povinná maloletú v mieste jej bydliska starým rodičom odovzdať a starí rodičia sú povinní maloletú v určenom čase v mieste jej bydliska matke vrátiť. Starí rodičia sú povinní dodržiavať presne začiatok a koniec styku s maloletou. V ostatných častiach ostáva uznesenie bezo zmeny. Potrebu vydania opravného uznesenia súd odôvodnil podľa § 164 a 167 ods. 2 O.s.p. a vecne tým, že súd v dôsledku inej zrejmej nesprávnosti neuviedol miesto kde je matka povinná maloletú starým rodičom odovzdať a kde sú starí rodičia povinní maloletú matke vrátiť hoci v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia to starí rodičia žiadali. Ďalej súd poznamenal, že ak sa stretnutie starých rodičov s maloletou neuskutoční z vážnych zdravotných dôvodov na strane maloletej, je právom matky, nie jej povinnosť poskytnúť náhradný termín stretnutia.