Pes je priateľ človeka ale…

Každý kto si zadováži psa, alebo akékoľvek iné zviera,  musí mať na zreteli, že ho neminie zodpovednosť a povinnosti. Zodpovednosť sa viaže k novému priateľovi človeka ale i k okoliu, v ktorom sa zviera pohybuje. Z času na čas sa stane, že aj pes niečo poškodí alebo zničí. Pes je inteligentný tvor. Treba si však zároveň uvedomiť, že je to zviera,  ktoré má inštinkty a v prípade ohrozenia seba alebo svojho pána sa vie brániť. Aj z milého psíka sa môže stať útočný pes. Ojedinele sa stávajú prípady, kedy pes zaútočí na iného psa alebo na človeka. Každý majiteľ psa by mal vedieť, ako presne postupovať v podobnom prípade.

Pán František je majiteľom psa, s ktorým často chodí na prechádzky. Keď sa so psom nachádza v prírode, nepoužíva náhubok a ani vôdzku. Dnes vie, že to bola chyba, jeho pes napadol pána Jozefa, ktorý sa v rovnakom čase nachádzal na rovnakom mieste ako pán František so svojím psom.

Ak už pes zaútočí na človeka

Nedá sa jednoznačne určiť univerzálny vzor ako postupovať, záleží vždy na okolnostiach – od sily, odvahy, duchaprítomnosti človeka a psa, vzdialenosti, na akú pes zaútočí a podobne. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva dohľad. V prípade uhryznutia má poškodený nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla, či už ide o škodu majetkovú alebo nemajetkovú teda ujma na zdraví, tzv. bolestné.
V prípade, ak dôjde k útoku psa a aj k ublíženiu na zdraví, je možné uvažovať aj o trestnoprávnej zodpovednosť. Cieľom pána Františka bolo nájsť zmier voči poškodenému pánovi Jozefovi.

Zákon č. 282/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

§ 4 Vodenie psa

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

(5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 4a Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom

(1) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené podľa § 5 ods. 1 písm. b).

(2) Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú bol pes vycvičený.

§ 5 Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je

a) voľný pohyb psa zakázaný,

b) vstup so psom zakázaný.

(2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.

§ 7 Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.

Škodu na zdraví ustanovuje Občiansky zákonník v § 444 a 445:

§ 444 Pri škode na zdraví sa jednorazove odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia.

§ 445 Strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, uhradzuje sa peňažným dôchodkom; pritom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval.

Podať trestné oznámenie je právom poškodeného. Ale pokiaľ ide o civilnú rovinu a úhrade škody na zdraví, je lepšie sa mimosúdne dohodnúť, nakoľko v opačnom prípade si bude môcť dotyčný škodu vymáhať na súde a ak bude úspešný, budete musieť platiť aj náhradu trov konania. Tým, že  dôjde k dohode tak ako v prípade oboch pánov a napokon došlo aj k úhrade škody, sa nezbavil pán František zodpovednosti za prípadné spáchanie trestného činu.

V prípade ak sa osoby nedohodnú, pripadá do úvahy trestný čin ublíženia na zdraví, podľa § 157 resp. 158 Trestného zákona

§ 157 (1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1:

  • závažnejším spôsobom konania, alebo
  • na chránenej osobe.

§ 158 Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Ťažkú ujmu na zdraví ustanovuje § 123 ods. 3 Trestného zákona 

Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je:

a) zmrzačenie,

b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,

c) ochromenie údu,

d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,

e) poškodenie dôležitého orgánu,

f) zohyzdenie,

g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,

h) mučivé útrapy, alebo

i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

(4) Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného.

Samozrejme, ak sa podá trestné oznámenie, bude na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vec relevantne posúdili a rozhodli, či boli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu. Pri vyšetrovaní môže vyjsť najavo, že zodpovedný bol aj poškodený, ktorý sa s vedomím poškodenia zdravia rozhodol oddeliť dvoch psov, čo sa môže javiť z hľadiska ochrany vlastného zdravia ako nezodpovedné. Orgány činné v trestnom konaní môžu vec postúpiť aj na priestupkové konanie.

Strany zúčastnené na mediácii dospeli k dohode, ktorá presne špecifikovala finančnú kompenzáciu na liečebné náklady. Zároveň poškodený prehlásil, že si nebude už uplatňovať svoju náhradu za bolesť v žiadnom inom konaní

Drobná rada na záver:

Súčasné pravidlá pripisujú majiteľom psov väčšiu zodpovednosť  než v minulosti. Sú zodpovední za prípadné škody, ktoré by spôsobili iným osobám, zvieratám alebo spôsobili škodu na majetku. Škoda sa môže vyšplhať do vysokých čiastok, o tom pochybovať nemusíme. Predstaviť si môžeme bežnú situáciu, že natešený cválajúci pes zhodí malé dieťa alebo ho škaredo poraní na oku pri vyskakovaní. Stať sa môžu aj situácie, že pes niekoho uhryzne alebo niečo hodnotnejšie poškodí. Na to všetko je určené poistenie psa a poistenie zodpovednosti za škodu majiteľa.

Čo sa týka uhryznutia iného psa alebo človeka, prípadne inej škody spôsobenej tretej strane, je vhodné si uzatvoriť poistenie, ktoré kryje zodpovednosť za takéto škody. Poisťovňa hradí z poistenia zodpovednosti osoby (poistenie domácnosti majiteľa psa), ktorý je za neho zodpovedný. Ako majiteľ psa má možnosť zabezpečiť poistenie domácnosti a zároveň vybrať si aj voliteľné pripoistenie – krytie ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU. Týmto je možné sa vyhnúť prípadným vysokým nákladom, ak by pes spôsobil škodu.