Päť dedičov na jednom pozemku našlo zmier

Pán Marián nadobudol dedičstvom vlastnícke právo k pozemku (nehnuteľnosti). Dedičstvo nadobudol smrťou otca – poručiteľa. Pri dedičstve musí vždy existovať predmet dedenia a v tomto prípade sa to týkalo aj ďalších štyroch súrodencov. Oprávnení dedičia prejavili  vôľu, že dedičstvo preberajú.

Môže sa stať, že predmet dedenia bude zaťažený záväzkami v takom  rozsahu, že prevyšujú hodnotu dedičstva. Dedičia môžu v takomto prípade prejaviť vôľu na odmietnutie dedičstva, ktoré v tomto prípade prepadne štátu.

Dedenie je zo zákona upravené v štyroch skupinách. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel/manželka, pričom každý z nich dedí rovnakým dielom.

Po skončení dedičského konania sa na základe dohody dedičov, vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapíše v prospech všetkých dedičov alebo v prospech jedného z dedičov, ktorý ostatných dedičov vyplatí.

A tu nastal problém, ktorý sa po rokoch dostal do stavu, že súrodenci prestali spolu komunikovať, pretože každá jedna snaha nájsť spoločné riešenie viedla k hádkam.

Mediácia im pomohla nájsť rýchle a hlavne prijateľne riešenie pre všetky zúčastnené strany.

Dohoda o zrušení a vyporiadaní musí mať písomnú formu. Je uzatvorená v zmysle §141 Občianskeho zákonníka.

Náležitosti:

  1. Označenie všetkých spoluvlastníkov,  ich osobné údaje, štátna príslušnosť.
  2. Predmetom zmluvy je popis nehnuteľností v podielovom spoluvlastníctve, ktorá je  predmetom vyporiadania.
  3. Osobitnou časťou sú podmienky vyporiadania, v ktorých je rozvrhnuté funkčné rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti na jednotlivé „diely“, prípadne novovytvorené parcely, ktoré sa rozdelením stanú nehnuteľnosťou vo výlučnom práve.
  4. Súčasťou môžu byť aj finančné kompenzácie (odplata).
  5. Všeobecné, resp. záverečné ustanovenia.
  6. Overené podpisy všetkých podielových spoluvlastníkov.

Dohoda o zrušení a vyporiadaní  podielového spoluvlastníctva sa do katastra podáva vkladom. Návrh na vklad musí obsahovať:

  1. Adresované okresnému úradu, katastrálneho odboru v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
  2. Označenie všetkých podielových spoluvlastníkov, ich osobné údaje ako navrhovateľov, prípadne ako účastníkov konania.
  3. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového vlastníctva
  4. 2x Dohoda o zrušení a vyporiadaní a prípadne geometrický plán, na základe ktorého dochádza k rozdeleniu pozemku, správny poplatok.

Podielové spoluvlastníctvo
§ 137 (1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. (2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

§ 141 (1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

V zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka – Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Predkupné právo

§ 602 1) Kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo. (2) Také právo možno dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom.

§ 603 1) Predkupné právo ukladá povinnosť iba tomu, kto sľúbil vec ponúknuť na predaj. (2) Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi. (3) Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované.

§ 604 Predkupné právo neprechádza na dediča oprávnenej osoby a nemožno ho previesť na inú osobu.

§ 605 Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.

§ 606 Kto je oprávnený kúpiť vec, musí zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne.

Ak chce niektorý zo spoluvlastníkov svoj podiel predať, musí ho ponúknuť aj ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná. V prípade ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zo zákona dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Kúpna cena musí byť rovnaká, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo to z tohto titulu zaniká. Povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe.

Zrušenie spoluvlastníctva bolo v tomto prípade dohodou alebo je možné spoluvlastníctvo zrušiť aj súdnou cestou.

V zmysle ust. § 142  Obč. zákonníka  (1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd.

Súd  môže rozhodnúť:

a) rozdelenie veci: ak ide o deliteľnú vec, ktorej rozdelenie je dobre možné a ak naďalej môže plniť svoj účel (zákonom stanovená výnimka platí pri delení poľnohospodárskych a lesných pozemkov v extraviláne),

b) nariadiť  jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu – ak rozdelenie veci nie je dobre možné. Komu bude vec prikázaná, závisí od rozhodnutia súdu, pričom veľkosť podielu nebýva vždy kľúčovým kritériom pre posúdenie, kto nadobudne vec do svojho výlučného vlastníctva,

c) predaj tretej osobe a rozdelenie výťažku podľa veľkostí podielov – v prípade ak žiadny zo spoluvlastníkov nemá záujem vec vlastniť.

Spory podobného typu môžu trvať niekoľko rokov a výsledok nemusí byť vždy podľa predstáv sporových strán.

Nezabúdajte, že z dediča sa môže stať poručiteľ. Preto je mediácia tou najlepšiu a najrýchlejšiu alternatívou vyriešiť svoj spor.