Je „výhoda“ byť osamelým rodičom?

V poslednom období sa na mediátora čoraz viac obracajú dve skupiny ľudí. Prvá je skupina, ktorá prechádza rozvodom a druhá skupina sú osamelí rodičia, a to v oboch prípadoch, či už je osamelým rodičom matka alebo otec.

Pozornosť budeme venovať práve druhej skupine a tomu na čo majú osamelí rodičia  nárok, výhodám a úskaliam zároveň. Žiadne špeciálne štátne sociálne dávky, ktoré by si mohla žena/otec uplatniť z titulu, že je slobodná matka/otec, nejestvujú. Výška štátom priznaných sociálnych dávok určená rodičovi je jednotná, bez ohľadu na manželský alebo nemanželský pôvod dieťaťa. Je jedno, či  dieťa porodí vydatá, slobodná, rozvedená alebo ovdovená matka, či sa o maloleté dieťa stará otec ženatý, slobodný, rozvedený alebo ovdovený, na výšku sociálnych dávok určených pre osamelého rodiča na našom území to nemá žiaden vplyv. Zákonník práce, zákon o sociálnom zabezpečení prihliadajú na osamelosť rodiča a tomuto rodičovi priznávajú viac nárokov ako rodičovi, ktorý žije v manželskom alebo mimomanželskom zväzku (druh/družka). Tieto nároky sa týkajú napríklad dlhšej  materskej dovolenke v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene prináleží  materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve a viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní až 43 týždňov. Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť, ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Možnosti ako preukázať o osamelosť rodiča

Na predĺženie poberania materského z 34. na 37. týždňov z dôvodu osamelosti, sa musí poistenkyňa preukázať predložením príslušných dokladov:

 • rozhodnutím súdu o rozvode,
 • čestným vyhlásením o osamelosti, kde uvedie, že si uvedomuje právne následky nepravdivého vyhlásenia
 • úmrtným listom manžela.

Podľa § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Pri posudzovaní spoločnej domácnosti nie je podstatné, kde má osoba trvalý pobyt podľa občianskeho preukazu, ale to, kde sa fyzicky zdržiava, kde prispieva a pomáha na chod domácnosti. Ak rodičia dieťaťa žijú  ako druh a družka nemajú legitímny nárok, aby im bolo materské vyplácané dlhšie. V prípade ak by požiadali Sociálnu poisťovňu o dlhšie podporné obdobie  poberania materského z dôvodu osamelosti, sú povinní vrátiť materské, prípadne jeho časť odo dňa, od ktorého im nepatrilo.

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2021

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke 

Všetky druhy vyživovacích povinností v rámci rodinných vzťahov upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi ako aj o príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke. Úprava vyživovacích povinností je pomerne rozsiahla, preto sa zameriame na jeden druh vyživovacej povinnosti, a to na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. (§ 74 ods. 1 zákona o rodine).

Oprávnenou je matka dieťaťa, teda žena, ktorá dieťa porodila a ktorá za otca dieťaťa nie je vydatá.

Nevydatá matka má voči otcovi svojho dieťaťa nárok na príspevok:

 1. na výživu matky (otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov prispievať matke primerane na úhradu jej výživy. Ide o mesačne sa opakujúcu dávku výživného.)
 2. na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom (otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov prispievať matke primerane na úhradu jej výživy. Ide o mesačne sa opakujúcu dávku výživného.)

Na výške príspevku na výživu matky ako aj na výške príspevku na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom je možné sa dohodnúť prostredníctvom mediátora. Dohodu odporúčame spísať a doručiť súdu na schválenie, aby ste nadobudli  exekučný titulom, v prípade, ak povinný otec maloletého dieťaťa si nebude svoje povinnosti plniť. V prípade, ak sa nedohodnete, je dôvodné obrátiť sa na súd s návrhom, ktorý po prešetrení pomerov a vykonaní dokazovania rozhodne.  Možnosť ako si uplatniť  svoje práva prostredníctvom súdu je návrh na súd, ktorý podáva tehotná žena/matka podľa miesta svojho bydliska. Podmienkou priznania tohto príspevku je fakt, že v dôsledku gravidity  a pôrodu došlo na strane nevydatej matky k zníženiu príjmov.

Súdne konanie

Návrh na súd možno podať elektronicky, poštou alebo osobne do podateľne súdu v dvoch vyhotoveniach s priloženými prílohami:

 1. kópie dokumentov, originály predložte na pojednávaní,
 2. rodný list dieťaťa,
 3. potvrdenie o príjme (resp. poslednom príjme),
 4. oznam mesačných výdavkov.

Návrh musí obsahovať:

 1. osobné údaje matky,
 2. osobné údaje otca,
 3. osobné údaje maloletého dieťaťa, ak je narodené.
 4. príjem matky a majetkové pomery,
 5. príjem a majetkové pomery otca známy, ak sú známe,
 6. výdavky, ktoré sa vynaložili v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, odporúčame priložiť aj rozpis mesačných výdavkov, ak existujú určité extra výdavky z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, je potrebné to súdu taktiež explicitne uviesť.

Súdny poplatok

Konanie o príspevku na výživu nevydatej matky ako aj konanie o úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom je oslobodené od súdneho poplatku.