Neplatenie výživného –  náhradné výživné

Ako postupovať ak vám partner/ka neplatí výživné na maloleté dieťa? Sú tri možnosti ako riešiť toto nezaplatené výživné:

 1. podaním trestného oznámenia,
 2. podaním  návrhu na vykonanie exekúcie,
 3. podanie žiadosti o náhradné výživné.

Čo je náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade:

 • ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo
 • ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Žiadateľom môže byť: 

 • rodič dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti (okrem žiadosti o náhradné výživné za sirotský dôchodok),
 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté. 

Podmienky nároku na náhradné výživné

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd, alebo
 2. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok, má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné, ak: 

 1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine, alebo má prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o oprávnenú osobu , ktorej sa poskytuje doplnková ochrana,
 3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 3,3-násobok sumy životného minima.

Nárok na náhradné výživné nevzniká oprávnenej osobe, pre ktoré vykonáva opatrenia centrum pre deti a rodiny vrátane špecializovaných výchovných zariadení (školské zariadenia) pobytovou formou, na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, o uložení ochrannej výchovy, alebo ak je dieťa vo výkone väzby, alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Uvedené neplatí, ak ide o vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, na základe dohody medzi centrom pre deti a rodiny a rodičom.

Výška náhradného výživného

Náhradné výživné poskytované za neplatené výživné je vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 3,7–násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.

Náhradné výživné poskytované za sirotský dôchodok, na ktoré má nárok oprávnená osoba – sirota je vo výške minimálneho výživného (30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa), ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

Žiadateľ pred podaním žiadosti

 • za neplatené výživné sa musí najmenej dva mesiace (pred podaním žiadosti) domáhať platenia výživného prostredníctvom súdneho exekútora alebo prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detíak sa povinný zdržiava v cudzine,
 • za sirotský dôchodok musí Sociálna poisťovňa (útvar sociálneho zabezpečenia alebo Vojenský útvar sociálneho zabezpečenia) rozhodnúť o nepriznaní sirotského dôchodku (sirotského výsluhového dôchodku) alebo o priznaní sirotského dôchodku (sirotského výsluhového dôchodku) v nižšej sume ako je minimálne výživné.

Žiadosť o náhradné výživné

Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt oprávnenej osoby a ak žiadateľ o náhradné výživné nie je oprávnená osoba, žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt žiadateľa o náhradné výživné.

K písomnej žiadosti sa prikladá:    

 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné,
 • potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, alebo potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, že návrh na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine a od postúpenia návrhu do cudziny uplynuli najmenej dva mesiace alebo potvrdenie Centra, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku,
 • potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne vyplatených za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia SR. Status žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom na území SR je overovaný prostredníctvom informačných systémov verejnej správy na základe údajov uvedených v žiadosti o náhradné výživné (meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia oprávnenej osoby).

Povinnosti poberateľa náhradného výživného 

Po priznaní náhradného výživného je poberateľ povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene skutočnosti, ktorá je rozhodujúca na vyplácanie náhradného výživného najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny skutočnosti. Takéto skutočnosti sú najmä:

 • povinný uhradil výživné,
 • povinný podal návrh na zníženie výživného,
 • súd právoplatne rozhodol o zmene výšky výživného,
 • zanikla vyživovacia povinnosť,
 • zmenila sa výška sirotského dôchodku.

Poberateľ je tiež povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie a to v lehote určenej úradom. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

Pri dodatočnom zaplatení alebo vymožení výživného povinnou osobou, je poberateľ náhradného výživného povinný úradu vrátiť náhradné výživné poskytnuté z dôvodu neplatenia výživného a to najviac do výšky, v ktorej bolo výživné zaplatené alebo vymožené.

Novelou zákona o náhradnom výživnom účinnou od 01.01.2020 došlo k zmene povinnosti vrátiť vyplatené výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora/Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Vrátenie preddavkovo poskytnutého výživného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva priamo exekútor, resp. ak sa povinná osoba zdržiava v cudzine túto povinnosť má namiesto poberateľa Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Prehodnocovanie nároku na náhradné výživné

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.

Ako a kde žiadať o náhradné výživné

Konanie o náhradnom výživnom sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Žiadosť sa podáva na úrade podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (nezaopatreného dieťaťa).

Zmeny pri poskytovaní náhradného výživného od 01.01.2020 Od 01.01.2020 je účinný zákon č. 420/2019 Z. z. zo dňa 26.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o náhradnom výživnom.

Predmetnou novelou zákona došlo k uvedeným :

 1. zvýšeniu príjmovej hranice na 3,3 násobok súm životného minima (z 2,2 násobku súm životného minima), čím je možné náhradné výživné poskytovať väčšiemu okruhu osôb;
 2. skráteniu podmienky trvania exekučného konania na vymoženie pohľadávky na výživnom z troch na dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie, čím sa zabezpečí včasnejšie poskytnutie náhradného výživného, ktoré bude riešiť aktuálnu potrebu finančných prostriedkov pre dieťa;
 3. zvýšeniu hranice maximálne poskytovaného náhradného výživného z 1,2 násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa na 3,7 násobok životného minima pre nezaopatrení dieťa;
 4. zmene v povinnosti vrátiť vyplatené výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora/Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. V predchádzajúcom období túto povinnosť (vrátiť vymožené výživné) mala oprávnená osoba. Novelou zákona sa oprávnená osoba od tejto povinnosti odbremenila, nakoľko vrátenie preddavkovo poskytnutého výživného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva priamo exekútor, resp. ak sa povinná osoba zdržiava v cudzine túto povinnosť má namiesto oprávnenej osoby Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže;
 5. zjednodušeniu predkladania žiadosti o náhradné výživné – v nadväznosti na opatrenia na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, už nie je potrebné zo strany žiadateľa predkladať potvrdenie o návšteve školy a overovanie statusu žiaka alebo študenta navštevujúceho školu na území SR je zabezpečované prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.