Do rozvodu pomôže predbežné opatrenie

V mediácii sa stretávame s rôznymi situáciami, ale  hlavným cieľom mediátora je pomôcť obom zúčastneným stranám.

Rovnako to bolo aj v prípade pani Anny, ktorá zvažovala podanie návrhu na rozvod nakoľko jej manžel bol alkoholik. V domácnosti to podľa jej slov bolo ako na hojdačke. Keď mal manžel obdobie bez alkoholu, zdal sa rodinný život v poriadku. Ale čím boli deti staršie, tým bolo pokojných dní menej. Preto bola rozhodnutá s deťmi manžela opustiť a podať návrh na rozvod a zverenie detí do svoje starostlivosť. Mala však zásadu otázku a to ako to bude do rozvodu so starostlivosťou o deti.

Mediácia je vhodná ako alternatívny spôsob vzájomnej dohody oboch zúčastnených strán, ktoré sa riadia dohodou do samotného rozvodu.

Ale čo ak nie je možná dohoda, aká je ešte možnosť? Odporúča sa podanie návrhu o predbežné opatrenie ak hrozí, že kým  rozhodne súd, dôjde k poškodeniu zdravia, života či majetku, prípadne by to mohlo ohroziť prípadný výkon rozhodnutia. Je možné požiadať súd o predbežné opatrenie. V niektorých prípadoch (napr.: domáce násilie) kde môže rozhodnutie o predbežnom opatrení predchádzať samotnej žalobe.

V rámci občianskeho konania môže dôjsť medzi účastníkmi konania k situáciám, keď je nevyhnutné bezodkladne dočasne zabezpečiť ochranu porušených alebo ohrozených práv účastníkov konania ešte pred definitívnym rozhodnutím vo veci. Občiansky súdny poriadok na takéto situácie pamätá a v ustanoveniach § 74 – 77 upravuje osobitný procesný inštitút, ktorý sa nazýva predbežné opatrenie.

Predbežné opatrenia sa využívajú v nasledovných prípadoch:

 • v prípadoch platenia výživného na maloleté dieťa
 • pri sporoch o trvaní pracovného pomeru, aby bola navrhovateľovi vyplatená aspoň časť odmeny
 • pri rozhodnutiach o nenakladaní s určitými vecami alebo právami, alebo o tom, aby osoba niečo nevykonala, resp. zdržala sa či znášala nejaké konanie
 • pri domácom násilí, keď možno podozrivému z násilia dočasne zabrániť, aby vstupoval do domu alebo bytu, v ktorom býva manželka či deti, voči ktorým mal používať násilie
 • v prípadoch rozhodnutí o zverení dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo iných osôb
 • úrady práce a sociálnych vecí sú povinné podávať okamžite návrhy na predbežné opatrenia o prijatí do detského domova, len čo sa dozvedia o dieťati, ktoré sa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti, alebo je jeho život či zdravie vážne ohrozené
 • rovnako musia úrady bezodkladne podávať návrhy na predbežné opatrenia, keď sa dozvedia, že je splnená podmienka osvojiteľnosti dieťaťa, teda sa o neho jeho biologickí rodičia nezaujímali počas najmenej dvoch mesiacov po narodení.

Predbežné opatrenie úzko súvisí aj s výchovou maloletých detí. Starostlivosť, ktorá môže byť obsiahnutá v predbežnom opatrení je inštitútom procesného práva. Odovzdanie do starostlivosti jedného z rodičov trvá dovtedy, kým súd nerozhodne o výchove maloletého dieťaťa.

Hlavným zmyslom predbežného opatrenia je dočasná úprava pomerov účastníkov konania, ktoré nie s konečnou platnosťou, pričom musí byť poskytnutá ochrana tomu, kto o vydanie predbežného opatrenia žiada, ako aj tomu, voči ktorému predbežné opatrenie smeruje.

Ochrana toho, proti komu má navrhované predbežné opatrenie smerovať, však nemôže dosiahnuť taký rozmer, aby prakticky prekážal v ochrane oprávnených záujmov druhej strany. Hovoríme pritom o dočasnom opatrení, ktorého trvanie je obmedzené, ktoré môže byť na návrh aj zrušené.

Vyžaduje sa, aby navrhovateľ preukázal súdu základné skutočnosti. Súd musí vychádzať zo skutočností preukázaných alebo osvedčených navrhovateľom/žalobcom.

Na to aby bolo dieťa zverené opäť do osobnej starostlivosti, musí sa podať na súd návrh.

Formálne náležitosti návrhu na predbežné opatrenie obsahujú:

 • informáciu, ktorej veci sa týka,
 • meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve,
 • pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich vydanie predbežného opatrenia,
 • odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy,
 • informáciu, čoho sa navrhovateľ domáha,
 • podpis a dátum,
 • v prípade predbežných opatrení týkajúcich sa detí aj mená osôb či zariadenia, ktorým majú byť zverené.

Návrh je potrebné adresovať správnemu miestne príslušnému súdu, čo je v prípade maloletého okresný súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko. Súd je povinný posudzovať návrh podľa toho, čo je jeho obsahom a nie podľa jeho formy (ako je nazvaný a pod.).

Na rozhodnutie o predbežnom opatrení má súd striktne stanovené lehoty. Rozhodnúť avšak musí do 30 dní od doručenia návrhu, respektíve od zaplatenia poplatku. Pri niektorých typoch predbežných opatrení sú lehoty ešte kratšie. Do 7 dní musí súd rozhodnúť o zákaze vstupu do bytu či domu pri podozrení z domáceho násilia. V prípade maloletých detí, ktoré sa ocitnú bez akejkoľvek starosti, musí o predbežnom opatrení o ich umiestnení do ústavu rozhodnúť do 24 hodín.

Nariadenie predbežného opatrenia je vykonateľné hneď dňom vyhlásenia, resp. len čo bolo vyhotovené.

Návrh sa odovzdáva trojmo a prílohy.

Prílohy: 

Rodný list maloletých detí 3x.

Ak je k dispozícii:

Návrh na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom.

Spis okresného súdu.

Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.