Ukradnutý nápad

Ak vám niekto ukradne auto tak viete konkrétne pomenovať problém a taktiež viete, kam ho ísť riešiť. Čo však, ak  Vám ukradnú nápad v práci – podnikavý kolega ho zverejní bez vášho súhlasu? 

„Murphyho zákon hovorí: Kto ukradne nápad od jedného človeka, ten je plagiátor, kto od viacerých, tak je výskumník.“

Je bežnou praxou, že nápady prichádzajú a aj odchádzajú.  Niektoré nápady sú lepšie iné naopak horšie. Ale ak už niekto niečo vymyslí, stojí za tým vždy isté úsilie, vďaka ktorému nápad vytvoril.

Ukradnutý a zverejnený nápad  je témou  vo firme, kde spor vyústil až do vzájomných konfliktov na pracovisku. Situácia výrazne  narúšala firemnú klímu a preto sa manažér spoločnosti rozhodol osloviť mediátora ako vyriešiť uvedený spor nakoľko obaja pracovníci boli pre firmu prínosom.

Do duševného vlastníctva sa zaraďujú diela ľudského zmyslu – vynález, patentovaný produkt, literárne a iné  umelecké diela, názvy, obrazové diela, logá a iné modely určené na obchodné ciele.

K právam duševného vlastníctva patria všetky výlučné práva priznané výsledkom tvorivej duševnej činnosti.

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

§ 3 (1) Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Právo duševného vlastníctva upravuje právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti. V súvislosti s právnou ochranou duševného vlastníctva sa uplatňuje delenie do 2 skupín:

a)autorské právo a práva súvisiace s autorským právom zahŕňajúce literárne a umelecké diela, či už sú to romány, básne, divadelné hry, filmy, hudobné diela, umelecké artefakty, maľby, fotografie, sochy aj architektonické kreácie.

b)právo priemyselného vlastníctva, pod čím treba rozumieť vynálezy, nové produkty aj s patentom, značky, priemyselné kreslené značky či modely

Právo priemyselného vlastníctva sa definuje ako právo na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré vznikajú tvorivou duševnou činnosťou, napr., technické riešenia, ochranné známky, dizajny atď….

§ 6 Autor

(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

(2) Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných v súbornom diele nie sú dotknuté.

§ 18 Majetkové práva

(1)Autor má právo použiť svoje dielo.

(2)Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na

a)vyhotovenie rozmnoženiny diela,

b)verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

c)verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, Za použitie diela má autor právo na odmenu.

Podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník sa  právna zodpovednosť vrátane náhrady škody uskutočňuje podľa:

§ 442a/ Obč. zákonník:

(1) Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva sa uhrádza aj nemajetková ujma v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia, najmä ospravedlnenie alebo zverejnenie rozsudku súdu na náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného vlastníctva, nezdalo postačujúce.

(2) Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom licenčnej zmluvy, výška náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by za získanie takej licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného zásahu do tohto práva; to sa primerane vzťahuje aj na práva duševného vlastníctva, ktoré môžu byť predmetom prevodu.

Ale dá sa hovoriť aj o trestnoprávnej zodpovednosť podľa Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:

§ 283 Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1:

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) a spôsobí ním väčšiu škodu,

c) z osobitného motívu, alebo

d) prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Zneužitie nápadu niekoho iného má rôzne roviny, preto si treba zvážiť následky podobných činov.