Môže byť podkladom zápisu do katastra aj mediačná dohoda?

Využite mediáciu pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tak ako pán Štefan a pani Viera. Manželia vyporiadali ostatných podielnikov formou mediácie, kde  výsledkom bola mediačná dohoda. Prevod vlastníckeho práva sa uskutočňuje len na základe zmluvy, ktorá môže byť kúpna, darovacia alebo iný typ zmluvy t.j. mediačná dohoda.

(K a t a s t r á l n y   b u l l e t i n č. 4/2006) otázka č. 59:  Môže byť podkladom zápisu práv k nehnuteľnosti mediačná dohoda?

Odpoveď:   Áno, ak  dohoda účastníkov spísaná podľa zákona 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, má náležitosti podľa  § 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, vrátane osvedčenia podpisov účastníkov dohody  podľa cit. ustanovenia. Takáto dohoda sa zapíše do katastra nehnuteľností vkladom. 

V tomto prípade platný právny poriadok SR pozná dvojfázový spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, uskutočneným na základe zmluvy. Prvá fáza je tzv. nadobúdací titul, čo je vlastne uvedená zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Druhou fázou je tzv. nadobúdací stus, čo je zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Prechod vlastníckeho práva sa uskutočňuje na základe iných právnych skutočností (teda inak, ako na základe zmluvy). Ide najmä o dedenie (vlastnícke právo sa nadobúda smrťou poručiteľa), alebo rozhodnutie štátneho orgánu. Zákon č. 162/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). § 1 (1) Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster“) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len „právo k nehnuteľnosti“).

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela katastrálneho zákona a novela vyhlášky č. 461/2009 Z. z., sú:

1. kompetencia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR rozhodovať na centrálnej úrovni v pochybnostiach o predmete katastra,
2. skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní
– zavedenie osobitnej lehoty na výmaz záložného práva z doterajších 60 dní na 5 pracovných dní,
– skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 60 na 30 dní,
3. zavádza sa evidencia cien nehnuteľností do obsahu katastra,
4. precizujú sa podmienky na zápis práv k stavbám, bytom a nebytovým priestorom,
5. precizujú sa ustanovenia o konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte (§ 59) a rozširujú sa dôvody na opravu chyby v katastrálnom operáte,
6. ustanovuje sa oprávnenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a okresného úradu spracúvať osobné údaje potrebné na účely katastra,
7. aktualizácia určitých údajov evidovaných v katastri nehnuteľností automatizovaným spôsobom, a to prevzatím údajov z iných referenčných registrov,
8. upravujú sa jednoznačné pravidlá verejnosti katastrálneho operátu a poskytovanie údajov katastra
– zavádza sa nový výstup z katastra nehnuteľností, a to súpis nehnuteľností,
– upravuje sa elektronická služba – Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností,
9. upravuje sa vydávanie Preukazu geodeta a vedenie Centrálneho registra geodetov Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.