Mediačný audit alebo mediácia na pracovisku

V krajinách EU začína byť bežnou vecou, že významnejšie  spoločnosti  si pravidelne nechávajú vypracovávať takzvaný mediačný audit, ktorý zachytí problémové miesta medziľudskej  komunikácie a vzťahov na pracovisku a naznačí možné „únikové cesty“ v  pozitívnom zmysle slova. Pracovno-právne spory, rovnako ako rodinné, sú  tie najcitlivejšie. Predovšetkým, keď sa jedná o šikanovanie  na pracovisku, diskrimináciu, odškodnenie, prípadne iné porušenia pracovno-právnych vzťahov. Oblasť pracovných sporov môže zahŕňať otázky ukončenia pracovného vzťahu, personálne otázky, diskrimináciu a násilie na pracovisku (mobbing, bossing). Mediácia môže prebiehať medzi pracovníkmi, nadriadeným – podriadeným, zamestnanec a zamestnávateľ. Okrem vyriešenia samotného sporu plní mediácia aj úlohu prevencie fluktuácie na pracovisku, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov , zlepšenia sociálno-psychologickej klímy na pracovisku, povesti podniku, vytvára možností a priestor na kľudnú a sústredenú prácu.

Zo skúseností viem, že ak sa zamestnanec niečo podobné prežíva,  radšej svoj problém neprezradí a dá výpoveď a nepokúša sa o ďalší spôsob riešenia vzniknutej situácie, či už  má nedostatok financií na súdne konanie, nemá dosť sily alebo ho odradí nevšímavosť okolia. Mediácia ponúka dostupné riešenie pre každého, kto zažil alebo zažíva rovnaký problém. Hlavnou  požiadavkou pre riešenie šikany na pracovisku a ostatných vyššie zmienených pracovno-právnych sporov, je uvedomenie si, že nie je hanba hovoriť o svojom probléme a obrátiť sa na profesionála v oblasti mediácie. Spory sú prirodzenou súčasťou existencie a ich zvládanie by más malo  posúvať vpred/ďalej. Kľúčové je mať snahu a odhodlanie ich riešiť. Úloha mediátora v procese riešenia zmieňovanej šikany a ostatných pracovných sporov je poskytnúť klientom rýchle, transparentné, dôverné a ekvivalentné podmienky, ktoré uzdravia vzťahy strán v spore a dajú možnosť, aby v budúcnosti tento problém už nenastal.

Postup riešenia sporov na pracovisku: klient, ktorý chce spor riešiť, kontaktuje mediátora so svojim problémom a dohodne si konzultačné  stretnutie. Toto je prvý krok k vyriešeniu problému na pracovisku. Mediátor kontaktuje druhú stranu sporu a po odsúhlasení a dohodnutí prvého spoločného stretnutia (prípadne kyvadlového  mediačného stretnutia), podpíšu zúčastnené strany Dohodu o začatí mediácie, kde je formulovaný problém, ktorý sa bude v mediačnej kancelárii riešiť. Dohoda o začatí mediácie sa vkladá do Notárskeho centrálneho registra listín, čím sa začína mediácia. Tento úkon má rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde. Mediačné sedenie, ktoré má svoje princípy a postupy, ktoré sú spísané v Dohode o začatí mediácie. Nedodržanie zásad môže mať za dôsledok ukončenie mediácie zo strany mediátora.  Zúčastnené strany hovoria o svojom spore – každý má svoj čas súvislého rozprávania a následne sa hľadajú alternatívy riešenia. Výsledkom úspešného mediačného konania je vzájomná dohoda strán, ktorá musí mať písomnú formu a je právne záväzná (§ 15 zákona č. 420/2004 Z.z.). Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná vo forme notárskej zápisnice, schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.  Okrem vyriešenia konfliktu pomáha mediácia aj zamestnávateľovi  v zníženiu fluktuácie zamestnancov, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov, v oblasti zlepšenia klímy pracovného prostredia, mena firmy a vytvára možnosti a priestor na pokojnú a sústredenú prácu.