Je dohoda o mediácii právne záväzná?

Ustanovenie § 15 ods. 1 zákon o mediácii v zmysle ktorého: „Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomný charakter a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná,“ predpokladá rešpektovanie a dobrovoľné dodržiavanie dohody zo strany osôb zúčastnených na mediácii, v zmysle všeobecne uznávanej zásady súkromného práva „pacta sunt servanda“ (z lat. „dohody treba dodržiavať“). Otázka, ktorou sa nejeden potenciálny záujemca o mediáciu zaoberá, je však problematika relevancie, resp. právnej sily mediačnej dohody. Je dohoda o mediácii, čo sa týka možnosti nútenej vykonateľnosti, naozaj rovnocenná s „typickým“ súdnym rozhodnutím? Odpoveďou na uvedenú otázku je ustanovenie § 15 ods. 2 zákon o mediácii, v zmysle ktorého: „Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.“ Vyššie citované ustanovenie ponúka osobám zúčastneným na mediácii pomerne jednoduché riešenie, prostredníctvom ktorého možno dohodu o mediácii ošetriť ako spôsobilý exekučný titul pre prípad jej dobrovoľného neplnenia zo strany povinnej osoby.