Deti sú pre mňa všetko! Výživné 480€.

Deti sú pre mňa všetko! S tými slovami prišla pani Beata do Centra mimosúdnych dohôd. Rozvod bol podľa jej slov rýchly a „bezbolestný“ a preto bola v domnení, že všetky svoje záväzky voči deťom si bude ich otec plniť. Veľmi často sa stáva, že počas rozvodu jeden z partnerov sľúbi aj nemožné ale potom sa tak vo veľa prípadoch nestane.   Preto sa pani Beata obrátila na mediátora aby jej exmanžel začal prispievať na výživné vyššou sumou, nakoľko 135€ na dvoch synov je naozaj málo, keďže obaja sú vo veku, kedy dospievajú. Mediácia bola náročná ale prebehla úspešne nakoľko sa poradilo dospieť k dohode o výške výživného na obe deti 480€.

Na posudzovaní výživného sa zohľadňujú uvedené kritéria:

Subjektívne –  vzdelanie, intelekt, fyzické možnosti, zdravotný stav…

·         Objektívne – predstavuje najmä možnosti na trhu práce, mieru nezamestnanosti, vek, platový priemer v danej profesii povinného rodiča.

·         Majetkové pomery – všetky druhy príjmov t.j. plat, zisk, odmeny, dividendy či preukázané sprepitné ale aj či je dotyčný vlastníkom cenných papierov, hodnotných hnuteľných vecí (napr. šperky) alebo nehnuteľností. Okrem príjmov sem zaraďujeme celkovú majetkovú situáciu rodiča.

„Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.“ V konaní je potrebné zisťovať a preukazovať nasledujúce druhy výdavkov dieťaťa:

1. výdavky na bývanie dieťaťa

2. strava

3. ošatenie

4. cestovné náklady

5. lieky a lekárenské pomôcky

6. hygienické potreby

7. poistné plnenia

8. sporenie

9.   výdavky na výkon povolenia

10. záujmy a krúžky

11.  iné

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) § 45 odsek (9) súd najmenej raz za šesť mesiacov zhodnotí v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí alebo v súčinnosti s inými osobami, ktoré sú oboznámené s pomermi maloletého dieťaťa, výkon náhradnej osobnej starostlivosti, a to najmä kvalitu starostlivosti o dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti a skutočnosť, či rodičia môžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa.

Ako sa stanovuje výška výživného na dieťa

Výšku vyživovacej povinnosti každého rodiča je nevyhnutné posúdiť individuálne, a to aj vzhľadom na ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine, ktorý stanovuje, že obaja rodičia musia prispievať na výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Ak to majetkové pomery rodičov dovoľujú, je možné určiť výživné v takej výške a takým spôsobom, že okrem mesačnej sumy na oprávnené potreby dieťaťa sa mu budú vytvárať aj úspory. Za týmto účelom je nevyhnutné zriadiť osobitný účet v prospech maloletého, pričom na nakladanie s prostriedkami umiestnenými na tomto účte budú rodičia oprávnení až po predchádzajúcom súhlase súdu.

Dovolíme si ešte upozorniť, že vyživovacia povinnosť môže byť plnená v peňažnej aj naturálnej forme, čo znamená, že nie je pravidlom, že obaja rodičia musia mať výšku vyživovacej povinnosti určenú súdom.

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) upravuje v ustanoveniach § 62 až § 81 vyživovaciu povinnosť a rozsah výživného.

Minimálna výška výživného 

Zákon o rodine stanovuje aj minimálnu výšku výživného, ktoré je každý rodič povinný hradiť, bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Táto výška predstavuje sumu 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2004 Z. z. Výšku minimálneho výživného vypočítane nasledovne:

Výška výživného podľa platu

Pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti súd na strane rodičov prihliada aj na skutočnosť, či sa niektorí z rodičov nevzdal  „bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.“

V prípade ak súd dospeje k záveru, že niektorý z rodičov bezdôvodne zastáva horšie platené miesto, na ktoré je takpovediac prekvalifikovaný a súčasne neexistujú prekážky na to, aby zastával aj lepšie platenú pozíciu, bude pri určovaní výšky výživného vychádza z fiktívnej sumy, ktorá bude v prospech dieťaťa.

Ustanovenie § 63 ods. 1 zákona o rodine rieši praktickú situáciu, keď rodičia vykonávajúci podnikateľskú činnosť nie sú ochotní preukazovať svoj príjem. „Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima“

Výšky životného minima: od 01.07.2018 – 30.06.2019 20 – násobok sumy životného minima
Plnoletá osoba 205,07 EUR 4101,40 EUR

Určenie výživného

Samo uplatnenie nároku na výživné predpokladá aj možnosť dohody.