Kto je obeťou rozvodu? Deti!

Počet rozvodov sa z roka na rok stupňuje a mediáciu vyhľadáva čoraz viac ľudí. Často sa vo svojej praxi stravám s jednou a tou istou vetou.

Nevieme už spolu ako manželia žiť, nevieme sa dohodnúť ale máme deti. Rovnako to bolo aj v prípade pani Jany, ktorá je matkou dvoch maloletých detí.

Ako mediátor vnímam deti ako najzraniteľnejšiu a zároveň aj najdožitejšiu skupinu v procese samotného rozvodu.

Je možné, že nie každý je zástancom myšlienky detí účastných v procese mediácie ale proces predmediácie je na neformálny rozhovor s dieťaťom ako stvorený. Mediátor si urobí obraz o vnímaní skutočnosti samotného rozvodu očami dieťaťa. To všetko platí za predpokladu, že je tomu prispôsobený vek a psychika dieťaťa.  

Deti môžu počas rozvodu prežívať odlišné emócie ako dospelí a inak ich spracovávať. Môže sa stať, že počas rozhovoru dieťa správu prijme zdanlivo dobre, bez citovej zaangažovanosti. Neznamená to, že sa ho daná vec nedotkla, deti si často silné emócie takpovediac odložia na neskôr. Reakcia tak môže prísť potom aj v dobe, kedy už by ste to to nečakali.

Jednou z najčastejšie pozorovaných emócií je smútok. Pre mladšie dieťa môže byť táto situácia ťažko pochopiteľná. Rodičia predsa patria k sebe. Pre deti školského veku je existencia rodiny stále základom stability ich vnímania sveta. Odchod jedného z rodičov chápe ako stratu. Prežívanie rozchodu môže byť podobné ako pri úmrtí rodiča.

Hnev ako emócia sa objaví u detí, ktoré môžu obviňovať jedného z rodičov, ktorému prisúdia vinu za rozpad manželstva. Rovnako sa však môžu hnevať na oboch rodičov, na celú vec reagovať s odporom a negativisticky.

Pocity viny je ďalšou nespracovanou emóciou, keďže v predškolskom a mladšom školskom veku sú deti prirodzene viac vzťahovačné a pretrváva u nich vývinovo primeraný egocentrizmus.

Na druhej strane, ak je rozvod dôsledkom dlhotrvajúceho napätia či konfliktov v rodine, tak pre dieťa môže byť toto rozhodnutie čiastočným zmiernením mnohých  problémov.

Rodičia uvedomte si prosím:  

 • aj napriek rozpadu vzťahu, zostávajú rodičmi a rodičovské vzťahy k vášmu dieťaťu treba zachovať,
 • rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia rovnako
 • je predovšetkým rodičovskou zodpovednosťou napĺňať potreby vášho dieťaťa aj po rozvode manželstva alebo rozchode rodičov,
 • obnovenie komunikácie medzi rodičmi navzájom je nutné pre primeraný výkon rodičovskej role, ktorá rozchodom (rozvodom) neskončila,
 • vaše dieťa má právo na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov aj v prípade, ak prestanú spolu žiť,
 • obaja rodičia majú povinnosť podieľať sa na výchove a starostlivosti o dieťa aj v prípade, že s ním nežijú v jednej domácnosti,
 • vaše  dieťa má právo na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi
 • z hľadiska uspokojovania potrieb dieťaťa je osobitne významná bezpodmienečná starostlivosť  a výchova  dieťaťa obidvomi rodičmi.

Dohovor o právach dieťaťa čl. 7 ods. 1 „každé dieťa pokiaľ je to možné, má právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť“ a čl. 18 ods. 1 „rodičia alebo zákonní zástupcovia majú prvotnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa“

Dohovor o právach dieťaťa čl. 9 ods. 3 „právom dieťaťa oddeleného od jedného alebo dvoch rodičov je udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, ibaže by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa.“

36/2005 Z. z. Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 3

Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností.

Ak rodičia maloletého dieťaťa  sú manželia

Súd v rozhodnutí o rozvode manželstva určí, ktorému rodičovi na čas po rozvode bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Druhému rodičovi, ktorý nebude mať dieťa zverené do osobnej starostlivosti, súd určí vyživovaciu povinnosť, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Prípadne zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, ak majú o osobnú starostlivosť obidvaja rodičia záujem, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

Ak rodičia maloletého dieťaťa nie sú manželia

Súd v rozhodnutí o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu určí, ktorému rodičovi  bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Druhému rodičovi, ktorý nebude mať dieťa zverené do osobnej starostlivosti, súd určí vyživovaciu povinnosť, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Prípadne zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť obidvaja rodičia záujem.

V obidvoch prípadoch platí, že ak sa rodičia dohodnú o úprave styku, takáto dohoda sa stane súčasťou rozhodnutia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, resp. rozhodnutia o rozvode a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Pani Jana a jej manžel Matej dospeli k dohode, tak aby deti boli čo najmenej traumatizované a konali ako rodičia predovšetkým v ich záujme.

Ak sa rodičia o úprave styku na čas po rozvode manželstva nedohodnú, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Rozvod sa detí veľmi dotýka. Prechádzajú dôležitou životnou zmenou a potrebujú oboch rodičov, ale aj blízkych príbuzných  k tomu, aby lepšie porozumeli tomu, čo sa v ich živote mení a čo ostáva rovnaké. Známa veta hovorí, po rozvode síce prestávate byť manželmi/partnermi, ale zostávate rodičmi.

Ako ostať pre deti takými rodičmi, ktorí sa:

 • vedia dohodnúť  ako spoločne vychovávať deti po rozchode/rozvode v bezpečí a istote,
 • vedia spolu komunikovať, riešiť nedorozumenia, či konflikty a uzavrieť rodičovskú dohodu, ktorá pomôže ostať dobrými rodičmi pre deti,
 • dokážu akceptovať a byť si blízki pokiaľ sa v akejkoľvek forme podieľajú na výchove a starostlivosti o deti.

V prípade, že si rodičia všimli, že sa ich dieťa s tým, čo sa u nich doma v období rozchodu/rozvodu deje trápi, pomôže poradenský psychológ , ktorý môže byť odborníkom, ktorý deťom pomáha vyznať sa v ich svete emócií, rôznych myšlienok a trápení, môže im pomôcť postupne sa vyrovnávať a psychicky sa adaptovať na zmeny, ktoré v ich životoch nastávajú. Psychológ pomáha dieťaťu lepšie porozumieť a prijať nové fakty v ich rodine, pomáha s emóciami a stratégiami zvládania každodenných problémov a pomáha deťom prijať a zvládať aj nepríjemné témy, ktoré má dieťa s rozvodom spojené.

Čl. 5

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 36/2005 Z. z.

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa, g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

§ 24

(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

(3) Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu.

(5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

§ 25

(1) Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

(2) Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť.

(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.

(4) Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže na návrh niektorého z rodičov zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.

(5) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.

Dohor o právach dieťaťa: 104/1991 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa (gov.sk)

Počúvajte svoje deti…..