Klebetenie a ohováranie je kúsok od žaloby na súde

Zažili ste situáciu kde niekto niekoho ohováral alebo dokonca bol sám ohováraný?

Prípadne ste sa stali  svedkami hrubých nadávok, ktorými na Vás útočí Váš sused tak ako to bolo u pána Olivera?

Máte tri možnosti.

1. Mediáciu – mimosúdnu dohodu

2. Návrh na prejednanie na príslušnom okresnom úrade

3. Podaním žaloby na súde

Pán Oliver sa rozhodol pre mediáciu, ktorá bola rýchla v porovnaní s okresným úradom alebo súdom.

Šírenie klebiet o druhých ľuďoch môže v určitej miere pomáhať v riadení vlastného života. Ukázali to niektoré vedecké štúdie, ktoré sa zaoberali dôvodmi úspešnosti klebiet. Časopisy, ktoré prinášajú klebety zo spoločnosti, sú v kurze. Záujem o klebety je zvyk. A bez ohľadu na pohlavie: ženy majú podrezaný jazyk a rady klebetia, ale ani muži sa nevzdávajú ohovárania.

Tím holandských vedcov pri sledovaní dobrovoľníkov zistil, že načúvanie negatívnym historkám o druhých nám pomáha adaptovať sa v sociálnom prostredí, v ktorom žijeme, odvracia prípadné hrozby a nakoniec nás vedie k tomu, aby sme premýšľali sami o sebe. „Keď počúvame ohováranie, porovnávame sa zároveň s osobou, ktorá je predmetom ohovárania. Podnecuje nás to uvažovať o našom mieste v sociálnom prostredí, ale aj zlepšovať sa a vytvárať obrannú stratégiu na báze získaných informácií. Tak sa nám darí lepšie žiť,“ uviedli vedci.

Ohováranie v zamestnaní nie je nič iné ako manifestácia moci. Ak venujeme pozornosť tomu, čo bolo povedané a pochopíme, kto ťahá za nitky a kto je kritizovaný, môže to byť pre nás prostriedkom, ako sa lepšie orientovať v práci a robiť kariéru.

V súvislosti s konaním suseda, ktorý  vulgárne a hrubo nadáva a hovorí  nepravdu, dávame do pozornosti  zákon č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o priestupkoch“). V danej veci pána Olivera  by sa jednalo o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

V ustanovení § 373 Trestný zákon upravuje v základnej skutkovej podstate prečin ohovárania následovne: “Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.”

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch: „Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,“ Na konanie o priestupku je príslušný okresný úrad podľa miesta, kde došlo k spáchaniu priestupku .

Návrh na prejednanie tohto priestupku sa teda podáva na príslušnom okresnom úrade, a je v ňom potrebné uviesť:

1. kto je postihnutou osobou/osobami,

2. koho označuje navrhovateľ za páchateľa,

3. kde sa priestupok spáchal,

4. kedy sa priestupok spáchal,

5. ako, akým spôsobom sa priestupok spáchal.

Návrh je potrebné podať v lehote do troch mesiacov odkedy sa navrhovateľ o priestupku dozvedel.

Ako navrhovateľ by ste v priestupkovom konaní mali určité práva (napr. právo disponovať so svojim návrhom až do vydania rozhodnutia, to znamená, že ho môžete meniť, môžete ho vziať späť; právo nazerať do spisov, robiť si výpisky, odpisy, žiadať fotokópie, alebo informácie zo spisu; právo navrhovať dôkazy; právo byť v konaní zastúpený advokátom alebo iným zvoleným splnomocneným zástupcom a i), ale na druhej strane aj určité povinnosti (napr. povinnosť dostaviť sa na ústne prejednanie, ak ste boli riadne a včas predvolaný, v opačnom prípade môže byť konanie zastavené a bude Vám uložená povinnosť nahradiť trovy konania).

Za uvedený priestupok môže byťsusedovi uložená pokuta vo výške do 33,- Eur a to aj opakovane. Pokiaľ by sa pokutou pre páchateľa, t.j. pre suseda, nič na situácií nezmenilo a teda by v slovných útokoch pokračoval aj naďalej, resp. by priestupkovým konaním nebol páchateľ priestupku uznaný za vinného (návrh by príslušný okresný úrad odmietol), odporúčame zvážiť podanie občianskoprávnej žaloby v zmysle ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), teda žaloby na ochranu osobnosti, konkrétne ochranu občianskej cti a ľudskej dôstojnosti.

Podľa ustanovenia § 11 OZ: „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.“ Ďalej podľa ustanovenia § 13 ods. 1: „Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.“ V súlade s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami tak máte, ako fyzická osoba, právo na súdnu ochranu voči konaniam, ktoré zasahujú do vašej občianskej cti a to domáhaním sa na súde (miestne príslušný všeobecný súd odporcu, t.j. vo vašom prípade vášho suseda) upustenia od neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti.

Ochrany osobnosti sa môžete domáhať podaním žaloby na súde, v ktorej sa budete domáhať, aby Váš sused upustil od týchto neoprávnených zásahov, a teda, aby mu súd uložil povinnosť zdržať sa konania, ktorým zasahuje do vašej cti, t.j. aby sa zdržal vulgárnych a hrubých nadávok.

Konanie je spoplatnené, teda pri podávaní návrhu budete musieť zaplatiť súdny poplatok v sume 66,- eur.  Na tomto mieste ešte upozorňujeme, že zákon tu poskytuje ochranu len proti takým konaniam, ktoré sa dotýkajú osobnosti občana tým, že znižujú jeho dôstojnosť, česť a vážnosť z hľadiska jeho vzťahu k spoluobčanom a ohrozujú jeho postavenie a uplatnenie v spoločnosti. Podmienkou občianskoprávnej ochrany cti je to, aby zásah bol objektívne spôsobilý takú ujmu osobnosti fyzickej osoby privodiť. Zákon chráni fyzickú osobu najmä proti rozširovaniu nepravdivých tvrdení (napr. nepravdivé tvrdenia, tvrdenia znižujúce mravný profil fyzickej osoby, jej vlastnosti, zmýšľanie a správanie), a to bez rozdielu, akými prostriedkami k nemu dôjde (slovom, obrazom a akýmkoľvek iným konaním).