Workshop – Ako sa úspešne vyhnúť  súdnemu pojednávaniu

Každý môže byť  „súkromný vyjednávač- mediátor“ to bez ohľadu na svoj vek alebo dosiahnuté vzdelanie. Ocitli ste sa v situácii, že neviete ako ďalej? Nechcete sa ocitnúť na súde? Tak potom je uvedený workshop určený práve pre vás. Naučíme vás ako vyriešiť spor mimosúdnou cestou. Jednodňový workshop, ktorý sme pripravili, slúži pre ďalšie prehlbovanie znalostí a vďaka interaktívnym formám spolupráce medzi lektoromi a účastníkmi tohto workshopu dochádza k tomu, že si ľudia odnášajú viac podnetov pre svoje ďalšie praktické pôsobenie v živote a oblasti konfliktov.

Cieľ kurzu:
Takmer každý zažil konflikt. Téma konfliktov je čoraz aktuálnejšia, práve kvôli mnohým vypätým situáciám v dnešnom živote. Veľa ľudí má stále  menej zábran prejaviť sa.  Na jednej strane ide o výhodu, lebo vzájomné konfrontácie, udržiavané v rozumnej miere rozvíjajú osobnosť. Na strane druhej ide o konflikty, ktoré sa konštruktívne neriešia a majú často deštruktívny charakter,  čoho dôkazom môže byť aj sťažnosť či žaloba podaná na súd.

Neriešenie konfliktov je často dôvodom na depresiu, strach, hnev a agresiu. Denne prežívame situácie, kde sa stretávame s odlišnými názormi, postojmi, hodnotami, antipatiou voči niekomu kto nám bráni dosiahnuť to, čo chceme, keď cítime, že musíme za seba zabojovať a presadiť seba, svoj názor, či potrebu. Častokrát  to stojí veľa energie, strachu, pocitov viny, že sme niekomu ublížili, či hnevu, že niekto ublížil nám. Ak nás nikto nenaučil s konfliktom efektívne narábať a ak nás nikto nenaučil zručnostiam, ktoré pomáhajú efektívnejšie prekonať bariéry, ktoré v konfliktoch medzi ľuďmi vznikajú, používame vždy model správania, ktorý sme videli u druhých. A keďže ani druhú stranu nikto neučil riešiť konflikty, tento spôsob správania nemusí byť vždy práve ten najvhodnejší pre riešenie konfliktu, problému alebo vzťahu, v ktorom sme sa zainteresovaní ocitli.
Pri získaní určitých vedomostí, je potrebné sa naučiť ich využívať. Je dôležité  premeniť ich na zručnosti a ideálne dospieť k riešeniu sporu bez toho aby skončil na súde. Zručnosti vznikajú na základe vedomostí, ale spolupôsobia osvojovaním. Sú podmienené do určitej miery vrodenými predpokladmi, ale dosahujú sa hlavne precvičovaním pri reálnych situáciách.

Kto je Mediátor?
Je to kvalifikovaný a odborne zdatný profesionál, ktorý je pripravený pomôcť účastníkom nájsť svoje riešenie problému. Nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, zároveň ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, t.j. na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Neposudzuje ani nekritizuje, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.

Obsah kurzu:
1.     Základy práva a právne odvetvia (občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného).
2.     Legislatívny rámec mediácie v SR – zákon o mediácii a súvisiace predpisy.
3.     Spory vhodné na mediáciu, rola mediátora.
4.     Alternatívne riešenie konfliktov – vyjednávanie, facilitácia, mediácia.
5.     Komunikácia, konflikt a osobnosť – psychológia osobnosti a sociálna psychológia, základy komunikácie, neverbálna komunikácia a jej prejavy, medziľudská komunikácia – prvý kontakt, formulovanie správ, aktívne počúvanie.
6.     Mediácia – možnosti riešenia konfliktu.
7.     Vedenie a fázy procesu mediácie.
8.     Tréning získaných zručností na workshope.
9.     Kazuistiky – posúdenie jednotlivých prípadov účastníkov podľa všeobecného pravidla alebo normy.

Lektori:

Akreditovaní lektori z oblasti mediácie, práva, vzdelávania dospelých, sociológie a psychológie.

PhDr. Zuzana Rapčanová a  Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Termín kurzu:

11.07.2020 o 09:00

Miesto:

Národná 10, Žilina 010 01

Cena kurzu:

59 €  (v cene sú zahrnuté materiály, pomôcky,  občerstvenie)

Ukončenie kurzu:

Každý účastník obdrží osvedčenie  o absolvovaní kurzu.

OBJEDNÁVKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov