Výživné na osamelú mamičku 135€

Nárok na výživné má aj slobodná matka. Zákon č. 36/2005 Z. z. (o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov) § 74.  Otec dieťaťa je slobodnej matke svojho dieťaťa povinný najneskoršie odo dňa pôrodu prispievať náležitou čiastkou na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na náhradu nákladov spojených s graviditou a celkovým pôrodom. Uvedená  povinnosť trvá po dobu dvoch rokov od dňa narodenia dieťaťa. Matka dieťaťa môže o príspevok požiadať aj neskôr, musí však rátať s tým, že jej právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu. Ako prvé sa musia rodičia dohodnúť a stanoviť osobu otca a to súhlasným vyhlásením urobeným pred súdom alebo matričným úradom. Súhlasným vyhlásením je možné určiť aj otcovstvo nenarodeného dieťaťa ešte počas tehotenstva.

Zákonník práce pre osamelých zamestnancov v zmysle zákona č. 311/2001 (Zákonník práce) § 40 ods. 1 a 2.

Ak je žena osamelá matka, môžete získať z výhod, ktoré pre osamelých zamestnancov vyplývajú zo Zákonníka práce. Za osamelú zamestnankyňu sa budete považovať len vtedy, ak reálne žijete s dieťaťom sama. Otec musí bývať v inej domácnosti. Ako osamelej zamestnankyni vám nemôže dať zamestnávateľ výpoveď, ak má dieťa menej ako tri roky; výnimkou sú len niektoré organizačné dôvody pre výpoveď (výpoveď napríklad môžete dostať, ak sa zamestnávateľ zruší). Ak sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže zamestnávateľ rozdielne rozvrhnúť pracovný čas len s vaším súhlasom a bez súhlasu osamelej matky nemôže nariadiť nadčasovú prácu. Nárok na materskú dovolenku máte až 37 týždňov.

Mediácia ako nástroj pre výšku výživného pre osamelú matku

Na plnenie vyživovacej povinnosti voči matke dieťaťa, vrátane výšky príspevkov, sa v prvom rade musia rodičia dieťaťa dohodnúť. Mediácia je v tomto kontexte veľmi účinná, tak ako to bolo v prípade pani Terézie. Tá sa rozhodla, že vyskúša mediáciu ako prvé možné riešenie pred súdnym konaním, nakoľko úloha súdu by nastúpila až vtedy, ak sa rodičia vôbec nedohodli na poskytovaní príspevkov slobodnej matke alebo majú rozdielne predstavy o ich výške.

Požiadavky pani Terézie boli primerané a adekvátne, nakoľko ich aj otec dieťaťa uznal. Po dvoch sedeniach sa dohodli, že otec uhradí jednorazový príspevok  na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Zároveň sa dohodli na  mesačne sa opakujúcu dávku výživného, ktorú je otec dieťaťa povinný prispievať pani Terézii,  po dobu dvoch rokov. Výška výživného bola určená na 135€.

Pani Terézia priniesla na mediáciu nasledovné doklady:

1. Rodný list dieťaťa.
2. Doklady preukazujúce vynaložené výdavky v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, ako napr. doklady o zaplatení za zdravotnú starostlivosť, lekárske vyšetrenia, tehotenské oblečenie a obuv, vitamíny a doplnkovú výživu a pod.
3. Doklady preukazujúce príjmy nevydatej matky pred tehotenstvom a po pôrode vrátane prídavku na dieťa a rodičovského príspevku.
4. Doklady preukazujúce bežné výdavky na maloleté dieťa po pôrode, ďalej na domácnosť a na jej osobu.

Mediácia je silný nástroj ako pomôcť a zároveň zachovať dobré vzťahy.