Vysporiadanie BSM

Zrušenie a vysporiadanie – bezpodielového spoluvlastníctva manželov/BSM

Rozviedli ste sa  a neviete ako rýchlo vysporiadať BSM? Alebo chcete zrušiť BSM počas trvania manželstva? Využite mediáciu ako pán Juraj a vysporiadajte si majetok bez zbytočných súdnych poplatkov a dlhých čakacích lehôt.  Mediácia prebehla na dvoch sedeniach kde obe strany našli cestu k dohode za pomoci mediátora. Pán Juraj ušetril čas a peniaze.

Charakteristika BSM

BSM  možno všeobecne definovať ako spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia nadobudli počas trvania ich manželstva.

Vznik, zánik a rozsah BSM

BSM vzniká uzatvorením manželstva.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva,

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria nasledovné veci:

·         získané dedičstvom,

·         získané darovaním,

·         ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,

·         vydané v rámci reštitúcie majetku len jedného z manželov.

Manželia môžu na základe mediačnej dohody rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Rozšírenie tohto rozsahu bude znamenať, že do BSM  budú patriť aj tie veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká:

·         právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva

·         rozhodnutím súdu o zrušení BSM počas manželstva.

Vysporiadanie BSM po rozvode manželstva

Vysporiadanie BSM je nevyhnutným dôsledkom zániku BSM. Občiansky zákonník upravuje tri základné formy majetkového vysporiadania BSM:

·         Dohoda manželov – Mediácia – Mimosúdne riešenie sporu

·         Rozhodnutie súdu

·         Vyporiadanie BSM priamo zo zákona

Dohoda manželov – Mediácia – Mimosúdne riešenie sporu

Prvým a najvhodnejším riešením pre manželov je vysporiadanie BSM dohodou. Tento spôsob sa javí ako najprijateľnejší v tých prípadoch, keď sú manželia schopní a aj ochotní dospieť ku spoločnému konsenzu o ich majetku napriek rozvratu, ktorý zapríčinil pád ich manželstva. Navyše, tento spôsob vzájomného vysporiadania je nepochybne najmenej finančne náročný než samotné súdne vyporiadanie. A čo viac, takáto dohoda nepodlieha ani schváleniu zo strany súdu. Na uzatvorenie dohody máte tri roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Uplynutím spomínanej trojročnej lehoty dochádza k vypriadaniu BSM priamo zo zákona.

Súdne rozhodnutie

V prípade, že sa neviete dohodnúť na rozdelení si majetku po rozvode, je potrebné podať návrh na súd a to do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Tento spôsob je finančne náročný, nakoľko súdny poplatok predstavuje 3 % z hodnoty celého majetku bývalých manželov, najmenej vo výške 66,- € a najviac vo výške 16.596,50 €.

Vysporiadanie BSM priamo zo zákona

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, nastupuje zo zákona tzv.  fikcia vysporiadania.