Vrátenie súdneho poplatku

Riešenia sporov prostredníctvom mediátora spočíva nielen v nižších nákladoch klientov oproti zastupovaniu advokátom, ale tiež v príležitosti vrátenia súdneho poplatku, čo je dané zákonom o súdnych poplatkoch, cieľom je motivovať účastníkov pojednávania na súde k uzavretiu súdneho zmieru.

Civilný sporový poriadok nabáda súdy v §148, aby sa vždy pokúsili strany sporu viesť k zmieru. Ten je možný, pokiaľ strany sporu dospejú počas konania k mediačnej dohode. Zákon nevylučuje z možnosti uzavretia zmieru žiaden druh sporu. Ak sporiace sa strany dospejú k mediačnej dohode do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak sa k mediačnej dohode dospeje po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci konania vyriešili iba časť sporu prostredníctvom mediácie.

INFORMÁCIA PODANÁ SÚDOM O MEDIÁCII PRED PODANÍM NÁVRHU NA ZAČATIE KONANIA

 1. Činnosť informačného centra súdu 

Informačné centrum je organizačným útvarom súdu, ktorý zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania o stave súdneho konania, o mediácii podľa zák. č. 420/2004 Z. z., sprostredkovaním nazerania do súdnych spisov, vyznačovaním doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávaním úradných potvrdení zo súdneho spisu. Zamestnanec súdu, ktorý plní úlohy v informačnom centre súdu, poskytne na požiadanie  občanovi, ktorý o to prejaví záujem, v informačnom centre súdu krátku informáciu o mediácii, v ktorej ho poučí o tom a) čo je mediácia; b) kto je mediátor; c) ako sa uskutočňuje mediácia; d) čo je výsledkom mediácie; e) čo má robiť účastník sporu po uzatvorení dohody o mediácii voči súdu; f) aké sú výhody mediácie.

Vzor poučenia: Mediácia je mimosúdne riešenie sporu za pomoci tretej nezainteresovanej strany – mediátorom, podľa zák.č.420/2004 Z. z. Mediátor je profesionálny odborník, ktorý je zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediácia sa môže konať len za súhlasu a aktívneho prístupu sporových strán k predmetu ich sporu, na neutrálnej pôde, neformálnym spôsobom. Výsledkom mediácie je buď záznam, že mediácia nebola úspešná, alebo dohoda o mediácii. Výsledok mediácie je potrebné ohlásiť súdu, ak sa už vedie súdne konanie. Výhodou mediácie je rýchlosť, nízke náklady, nenarušenie vzájomných vzťahov, možnosť tvorby kreatívnych riešení. Zamestnanec súdu, ktorý poskytol občanovi informáciu o mediácii, mu potom dá letáčik o mediácii, informáciu o tom, kde občan získa bližšie informácie o mediácii, prípadne kontakty na mediátorov, mediačné centrá (kde sa združujú mediátori), Asociáciu mediátorov Slovenska. Zamestnanec súdu poskytne občanovi na preštudovanie praktickú príručku o mediácii, určenú účastníkom konania pred súdom. Na požiadanie občanovi poskytne žiadosť o postúpenie sporu na mediáciu.

2. Iná činnosť súdu – informovanie o mediácii

Podľa rozhodnutia predsedu súdu je možné v budove súdu verejnosť informovať o mediácii, o príslušných kontaktoch na inštitúcie, kde získa bližšie informácie o mediácii, mediátoroch, mediačných centrách, Asociácii mediátorov Slovenska, o akciách realizovaných súdom na podporu využívania mediácie (napríklad Týždeň mediácie… a pod.). Uvedené informácie môžu byť uverejnené na informačnej tabuli súdu.

B. ČINNOSŤ SÚDU PO PODANÍ NÁVRHU NA ZAČATIE KONANIA

1. Činnosť informačného centra 

Zamestnanec súdu plniaci úlohy v informačnom centre poskytne účastníkovi konania informácie o mediácii (detto ako bod II. A. 1). Poučí ho ďalej o tom, ako má postupovať, ak chce využiť mediáciu a má už vytýčený termín pojednávania (žiadosť o odročenie pojednávania s uvedením lehoty, dokedy účastník konania súdu oznámi výsledok mediácie).

2. Činnosť podateľne

Podateľňa je organizačným útvarom súdu, ktorého úlohou je najmä prijímať a evidovať podania adresované súdu. Zamestnanec súdu, plniaci úlohy v podateľni, vydá občanovi, ktorý priniesol podanie na súd Potvrdenie o prijatí návrhu.  Odporúča sa,  aby občan v podateľni dostal pri podaní návrhu letáčik o mediácii, alebo bol poučený o možnosti získať bližšie informácie o mediácii v informačnom centre súdu.

 3. Činnosť príslušného súdneho oddelenia

Príslušné súdne oddelenie zašle návrh na začatie konania ostatným účastníkom spolu s výzvou, prípadne uznesením, ktorým je možné informovať účastníkov konania, že svoj spor môžu riešiť i mimosúdne – mediáciou, a o jej výsledku majú informovať súd, aby sa súdne konanie realizovalo plynulo a hospodárne. Príslušné súdne oddelenie môže i pri doručovaní ďalších písomností účastníkom konania vkladať do príslušnej obálky letáčik o mediácii.

4. Príprava pojednávania  

Už pri príprave pojednávania môže predseda senátu podľa obsahu súdneho spisu určiť, ktoré prípady sú vhodné na mediáciu a ktoré nie. S týmto cieľom si sudca rozvrhne pojednávania tak, aby mohol účastníkom konania (vo veciach, ktoré uzná za vhodné na riešenie mediáciou) podať na pojednávaní krátku informáciu o mediácii a jej vplyve na ďalší priebeh konania pred súdom.

5. Informovanie o mediácii konajúcim sudcom  

Po príprave pojednávania nariadi predseda senátu na prerokovanie veci samej pojednávanie. Pred otvorením pojednávania konajúci sudca poskytne účastníkom konania informáciu o možnostiach a výhodách mimosúdneho riešenia predmetu ich sporu poukázaním na rýchlosť dosiahnutého riešenia i úspore trov konania (pri späťvzatí návrhu, prípadne pri schválení zmieru súdom). Konajúci sudca vyzve účastníkov konania, či sa chcú pokúsiť vyriešiť predmet ich sporu zmierom v konaní pred súdom, alebo sa pokúsia vyriešiť predmet sporu mimosúdne – mediáciou.

6. Prerušenie konania, odročenie pojednávania pre mediáciu  

Pokiaľ účastníci konania oznámia konajúcemu sudcovi, že sa pokúsia vyriešiť predmet konania mimosúdne – mediáciou, spravidla súd nepreruší konanie, ale pojednávanie odročí buď na neurčito (a poskytne účastníkom primeranú lehotu na informovanie súdu o výsledku mediácie), alebo odročí na ďalší vhodný termín (nie kratší ako 4 týždne). Dovtedy účastníci sporu môžu uzatvoriť medzi sebou dohodu o riešení sporu mediáciou, vybrať mediátora, uskutočniť mediačné stretnutie, resp. uzatvoriť dohodu o mediácii.

7. Pokračovanie v konaní po mediácii  

Po uplynutí lehoty na informovanie súdu o výsledku mediácie (pri odročení pojednávania na neurčito), resp. na ďalšom pojednávaní (pri odročení pojednávania na konkrétny termín) sú účastníci konania povinní informovať o tom, či sa zúčastnili na mediácii, s akým výsledkom sa skončila. Je možné predvídať prípady, keď súd z dôvodov hodných osobitého zreteľa (podľa § 150 OSP) neprizná podľa okolností konkrétneho prípadu úplne alebo sčasti náhradu trov konania takému účastníkovi, ktorý bez akýchkoľvek racionálnych dôvodov odmietol využitie mediácie a napríklad trval na súdnom riešení predmetu sporu, pričom sa nezúčastňoval vytýčených pojednávaní apod.      Pokiaľ účastníci konania oznámia súdu, že nevyriešili predmet sporu mimosúdne, pokračuje súd v konaní ďalej nariadením dokazovania vo veci.      Pokiaľ účastníci konania oznámia súdu, že vyriešili predmet sporu mimosúdne mediáciou, môže súd na ďalšom pojednávaní schváliť zmier medzi účastníkmi. Text navrhnutý účastníkmi sporu musí zodpovedať zákonným požiadavkám, pričom okrem predmetu sporu sa účastníci konania musia dohodnúť aj o znášaní trov konania. V praxi sa často stávajú prípady, keď účastníci konania uzatvoria dohodu o mediácii, ktorá spĺňa zákonné podmienky a môže ju súd schváliť, no v záujme hospodárnosti konania sa sporové strany (príp. ich právni zástupcovia) už nechcú zúčastňovať na ďalšom pojednávaní. Sporové strany veľakrát zhodne žiadajú o schválenie dohody zmierom bez ich účasti na pojednávaní. Súd môže schváliť takúto dohodu i bez osobnej účasti sporových strán na pojednávaní, t. j. bez prerokovania na pojednávaní.

8. Vrátenie súdneho poplatku v súvislosti s mediáciou  

Podľa dohody účastníkov konania o uzatvorení dohody o mediácii súd na požiadanie a) vráti súdny poplatok krátený o zákonnú časť v prípade, že účastník sporu zoberie návrh späť pred otvorením prvého pojednávania; b) vráti od 30 do 90 % súdneho poplatku (§ 11 ods. 7. zák. o súdnych poplatkoch …) v prípade, ak účastníci sporu skončia konanie schválením súdneho zmieru buď pred prvým pojednávaním (90 %), po začatí pojednávania (50 %), resp. bola vyriešená len časť sporu v zmierovacom konaní (30 %).