Ministerstvo chce posilniť alternatívne riešenie sporov

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike.

Cieľom národného projektu je zvýšenie povedomia o ADR v civilnej a trestnej oblasti zo strany sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a širšej verejnosti a zároveň posilnenie prístupu k aplikovaniu alternatívnych sankcií v praxi. Výsledným efektom bude predloženie reformy s návrhom inštitucionálneho riešenia a zabezpečenia činnosti efektívnejšieho využívania ADR v podmienkach Slovenskej republiky. V projekte sa plánuje otestovanie dvoch hypotéz, ktorými by sa malo zabezpečiť lepšie aplikovanie alternatívneho riešenia sporov na Slovensku, a to prostredníctvom pilotného zabezpečenie poskytovania mediácie ako služby verejnosti bez finančnej účasti osôb zúčastnených na mediácii a pilotného zavedenia špecialistu pre oblasť trestnej mediácie.
Viac informácií: https://www.crp.gov.sk/z314021aji2/

Naplnením cieľa národného projektu sa zvýši povedomie o alternatívnom riešení sporov v oblasti trestnej a civilnej zo strany sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a širšej verejnosti a zároveň sa posilní prístup k aplikovaniu alternatívnych sankcií v praxi prostredníctvom zrealizovaných vzdelávacích a praktických aktivít v rámci projektu. Po zrealizovaní projektu je dôvodné očakávať, že využívaním mediácie sa dosiahne skrátenie súdneho konania, skrátenie času sudcov, potrebného na riešenie sporov, ktoré je možné efektívnejšie riešiť mediáciou a je možné z dlhodobého hľadiska očakávať aj nižší nápad nových vecí na súdy ako dôsledok propagácie mediácie ako formy prístupu k spravodlivosti. Diferenciáciou súčasnej kumulovanej pozície „probačný a mediačný úradník“ bude verifikovaná v praxi navrhnutá nová pozícia „Špecialista pre oblasť trestnej mediácie“, ktorá odbremení preťaženosť súčasného probačného a mediačného úradníka a tak mu umožní kvalitnejšiu prácu a výkon pri probačnom dohľade. Dá sa predpokladať, že každý pozitívny výsledok pri výkone trestnej mediácie špecialistom bude podnetom, aby sa tento model aplikoval trvale do praxe. Tento stav by trvalo skvalitnil výkon trestnej mediácie.