Je vek 60 rokov dôvod na výpoveď?

Pán Fedor sa ocitol v situácii, že po 13 odpracovaných rokoch v jednej spoločnosti dostal vo veku 60 rokov výpoveď. Pracoval ako skladník, bol lojálny, napriek tomu sa spoločnosť rozhodla s ním ukončiť pracovný pomer. Domnieval sa, že je to z dôvodu vysokého, čoskoro dôchodkového veku. Podľa jeho slov bol s uvedenou situáciou zmierený, ale napriek tomu chcel dokončiť diskusiu s konateľom spoločnosti  bez súdu a právnika, prostredníctvom mediátora.

Čo je dôchodkový vek

Nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku.

Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku

Nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku. Dôchodkový vek je pevne určený v prílohách zákona o sociálnom poistení pre všetky skupiny poistencov v členení na ročníky, pohlavie a počet vychovaných detí.

Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2020:

Dôchodkový vek – MPSVR SR (gov.sk)

Dôchodkový vek je v súčasnosti približne na úrovni 62 rokov, pričom jeho bližšie určenie (Sociálna poisťovňa – Úvod (socpoist.sk)) záleží od ďalších faktorov. Rozlišujeme pritom predčasný starobný dôchodok a riadny starobný dôchodok. V rámci širokej verejnosti sa častokrát objavuje otázka, či dosiahnutie dôchodkového veku je dôvodom pre skončenie pracovného pomeru či už na strane zamestnávateľ a alebo na strane zamestnanca. K uvedenej otázke ako i k podmienkam nároku na odchodné zamestnanca sa vyjadrujeme bližšie v tomto článku.

V zmysle čl. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení („Zákonník práce“) majú fyzické osoby právo na prácu a to na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku,… 

Z uvedeného vyplýva, že dôchodkový vek nie je a nesmie byť dôvodom pre prepustenie zo zamestnania a taktiež i akejkoľvek diskriminácie zamestnanca v pracovnom prostredí.

Zákonne dôvody na skončenia pracovného pomeru v zmysle § 59 ods. 1 a 2 Zákonníka práce sú:

  • dohodou
  • výpoveďou,
  • okamžitým skončením,
  • skončením v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

Špecifické podmienky pre spôsoby skončenia pracovného pomeru, predovšetkým zo strany zamestnávateľa, sú konkrétne definované v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce. V tejto súvislosti poukazujeme na to, že medzi dôvodmi skončenia pracovného pomeru nie je na žiadnom mieste uvedené dosiahnutie dôchodkového veku (Rozsudok – MSSR (justice.sk)), kde sa uvádza: Prvostupňový súd skonštatoval, že dovŕšenie dôchodkového veku nie je dôvodom pre skončenie pracovného pomeru….

Zamestnancovi patrí odchodné ak…

Zaujímavým nárokom pre zamestnanca – dôchodcu je nárok na odchodné. Ide o peňažnú sumu, ktorú zamestnancovi vypláca zamestnávateľ v zmysle § 76a Zákonníka práce.

Zákon pritom pri podmienkach vzniku nároku na odchodné rozlišuje, či ide o:

  • starobný dôchodok alebo
  • invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%  vzniká zamestnancovi nárok na odchodné pri prvom skončení jeho pracovného pomeru.

V prípade ak ide o:

  • predčasný starobný dôchodok, vzniká zamestnancovi nárok na odchodné pri akomkoľvek skončení jeho pracovného pomeru.

V akej sume patrí odchodné zamestnancovi?

Odchodné sa vypláca najmenej v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Bez ohľadu na to, či ide o prípad zamestnanca, ktoré si požiadal o starobný, invalidný alebo predčasný starobný dôchodok podľa textu vyššie.