Mediácia – vyhľadávaný nastroj aj pri pochybení v lekárskej  starostlivosti

Pani Hanka bola ako pacientka ošetrená v stomatologickej ambulancii pre bolesti zuba č. 47.

Na základe objektívneho vyšetrenia a nálezu aktuálne zrealizovaného RTG vyšetrenia bola lekárom indikovaná extrakcia zuba č. 47. Podpísala informovaný súhlas s extrakciou zuba č. 47 v lokálnej anestézii. Pri následne realizovanej extrakcii bol podľa dostupných údajov extrahovaný zub č. 47 a omylom aj zub č. 48, ktorý bol následne aj replantovaný.

Oslovila pre úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ten jej vydal posudok, kde objektívne skutočnosti boli, že zub č. 47  bol u pani Hanky správne indikovaný na extrakciu. Bola o plánovanom postupe informovaná a svojím podpisom potvrdila, že súhlasí s extrakciou zuba č. 47 v lokálnej anestézii. Ale zub č. 48 bol extrahovaný omylom. Extrakciu nesprávneho zuba je nutné považovať za pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Rozhodnutie okamžite replantovať omylom extrahovaný zub č. 47 bolo správne. Replantácia však nebola vykonaná správne, pretože nebola správne zrevidovaná extrakčná rana po extrakcii zuba č. 47.

Záverečná správa  úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou u dohliadaného subjektu hovorí o tom, že bolo zistené porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. (3) Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.

Pani Hanka si chcela uplatniť náhradu za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „náhrada“), definované  v zákone č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 437/2004 Z. z.“).

(2) Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následok“).

Mala niekoľko možností ako si uplatniť svoje práva poškodeného voči osobe, ktorá ujmu spôsobila. Jedna z možností bola,  že sa  môže obrátiť na súd, alebo sa s osobou, ktorá ujmu spôsobila, dohodnúť mimosúdne.

Pani Hanka sa priklonila k menej časovo aj finančne náročnej alternatíve a to k riešeniu sporu prostredníctvom mediácie. Výsledkom je obojstranná dohoda a následné finančné vyrovnanie v prospech poškodenej pani Hanky.

Pani Hanka si dala vypracovať  lekársky posudok, ktorý sa vyhotovuje  písomne a doručuje sa poškodenému, osobe, ktorej dal poškodený súhlas žiadať o lekársky posudok a posudzujúcemu lekárovi. Lekársky posudok sa vydáva po ustálení zdravotného stavu poškodeného. Ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, lekársky posudok spravidla sa vydáva až po uplynutí 1  roka od poškodenia na zdraví.

§ 7 (1) Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov. (2) Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na zdraví, je povinné posudzujúcemu lekárovi poskytnúť pri hodnotení bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia zdravotnú dokumentáciu6) súvisiacu s poškodením [§ 2 ods. 3 písm. a)].

(3) O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať poškodený. (4) O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, iba ak im poškodený dá súhlas. (5) Za vydanie lekárskeho posudku sa uhrádza poplatok podľa osobitného predpisu.7) (6) Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku, môžu osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 požiadať o vydanie znaleckého posudku podľa osobitného predpisu.8)

§ 8 (1) Lekársky posudok obsahuje

  • a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného,
  • b) dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania,
  • c) miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví,
  • d) čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • e) určenie diagnózy,
  • f) hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie,
  • g) celkový počet bodov.

(2) Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov.

(3)Lekársky posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí jedno vyhotovenie lekárskeho posudku aj v prípadoch, ak o lekársky posudok požiadala iná oprávnená osoba podľa § 7 ods. 4. Jedno vyhotovenie lekárskeho posudku sa doručí aj lekárovi, s ktorým má poškodený uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.9)

(4) Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený; ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví.

§ 5 Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

(2) Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor.

§ 6 Dohoda o vyrovnaní

(1) Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, a to aj nad výšku náhrady ustanovenú týmto zákonom, najviac však do výšky náhrady ustanovenej v § 5 ods. 5; ak ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,5) dohodu s poškodeným môže uzatvoriť poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov.

(2) Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu.

(3) Poškodený je oprávnený uplatniť nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia na súde, ak sa podal návrh na uzatvorenie dohody podľa odseku 1 a do troch mesiacov od jeho podania sa neuzatvorila dohoda podľa odseku 1 a neuspokojili sa nároky poškodeného.