Darovala som dom, ale chcem ho späť

Pani Mária,  sa domáhala vrátenia daru, kde podľa § 630 občianskeho zákonníka, sa píše: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“

Pani Mária môže požiadať v tomto prípade svoju dcéru o vrátenie daru, pretože boli hrubo porušované dobré mravy voči nej. Darkyňa sa domáhala vrátenia daru a to písomnou výzvou,  v ktorej sme podrobne popísali predmet daru, dôvody, pre ktoré sa domáha vrátenia daru.

Čo je to vlastne  „dar“?

Dar možno jednoducho vymedziť ako predmet darovacej zmluvy, pričom predmetom môže byť všetko, čo môže byť spôsobilé a môže  byť predmetom iných občianskoprávnych vzťahov. Darovať je teda možné hnuteľné veci aj nehnuteľnosti, práva, majetkové hodnoty, spoluvlastnícke podiely a pod. Najčastejšie ide o hmotnú vec, ktorú prenecháva darca obdarovanému bez nároku na protihodnotu. Typickým znakom darovacej zmluvy je jej bezodplatnosť a dobrovoľnosť.

Darovaciu zmluvu definuje§ 628 až 630 občianskeho zákonníka, kde sa uvádzajú dva prípady, kedy je možné vrátiť dar:

 1. Vrátenie daru zo strany obdarovaného.

2. Požiadavka vrátenia daru od obdarovaného zo strany darcu.

V podstate ide o odstúpenie od zmluvy, čo môžeme považovať za logické, nakoľko odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom, a teda nevyžaduje súhlas druhej strany na jeho uskutočnenie. Rovnako pri darovani tak ani pri vrátení daru nie je potrebný súhlas druhej strany.

Dcéra je v takomto prípade povinná vrátiť všetko, čo bolo predmetom darovacej zmluvy v tomto prípade to je rodinný dom. Ak obdarovaná už dar nemá, je povinný vyplatiť darcovi peňažnú náhradu z titulu bezdôvodného obohatenia, podľa § 451 a nasl. občianskeho zákonníka.

Pani Mária mala dve možnosti ako požiadať o vrátenie dar.

  1. Prostredníctvom súdu.
  2. Mimosúdnou dohodou – mediáciou.

Mimosúdne vyriešenie, mediácia  je vždy efektívnejšie a aj lacnejšie riešenie. Mediácie je rýchla, menej emocionálne náročná ako súd. K platnému zrušeniu darovacej zmluvy nie je potrebné súdne rozhodnutie.

V tomto prípade dcéra nakoniec súhlasila, s vrátením daru – rodinného domu, nakoľko jej rodinné pomery sa výrazne zmenili a nechcela riešiť uvedený spor prostredníctvom súdu. Nakoniec  uzatvorili  dohodu o ukončení mediácie, ktorej predmetom bolo vrátenie daru. Na základe tejto dohody potom okresný úrad – katastrálny odbor vykoná zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti späť v prospech darcu.

Vo všeobecnosti, pokiaľ obdarovaný s dôvodmi darcu nesúhlasí, prípadne ich popiera, bude potrebné podať žalobu na súd. Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej  trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť v deň, kedy sa obdarovaný zachoval spôsobom uvedeným v § 630 Občianskeho zákonníka.